ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ

Добре дошли в evropeiski-programi.com ! Tук ще намерите информация за всички Европейски Програми за финансиране на собствен стартиращ, малък, среден или голям бизнес. Всичко за програмите и мерките за безвъзмездна финансова помощ и начина за кандидтстване по тях. А ако искате да реализирате идеята си максимално лесно и бързо, може да се обърнете към нас, за да Ви помогнем в създаването на Вашия проект.

[CP_CALCULATED_FIELDS id=“6″]

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/

Финансиране до 200 000 евро по мярка 6.4 от ПРСР

Мярка 6.4 от Програмата за Развитие на Селските Райони предлага чудесна възможност за всеки, който търси финансиране за идеята или бизнеса си! Защо да не участвате и Вие по Европейските Програми?   Кандидатствайте за 200 000 евро в 3 Стъпки:   Проверете допустимостта на идеята си по мярка 6.4 Използвайте нашите консултантски услуги за изготвяне …

Прочети повече

Финансиране за Земеделие по мярка 4.1 от ПРСР

Мярка 4.1 от Програмата за Развитие на Селските Райони предлага чудесна възможност за всеки, който иска да инвестира в земеделие или да разрастне стопанството си!   Кандидатствайте по мярка 4.1 от ПРСР в 3 Стъпки:   Проверете допустимостта на идеята си по мярка 4.1 и получете оценка по критериите й от нас Използвайте нашите консултантски …

Прочети повече

Хоризонт 2020 – Инструмент за МСП

Обосновка: Програмата Хоризонт 2020 финансира европейски микро, малки и средни предприятия, търсещи да реализират своите най-иновативни идеи в някоя от следните области: Допустими кандидати: Действащи или новосъздадени микро, малки и средни предприятия, предлагащи революционни иновации с амбиции за растеж на европейско ниво, които добре познават целевия пазар и имат убедителен план за пазарна реализация. *Поощряват …

Прочети повече

ОПИК – Развитие на Клъстери

Срок за кандидатстване: Очаква се да бъде юли-септември 2016 Цел: Цел на процедурата е да се допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия. Бенефициенти: Обединения, категоризирани за целите на процедурата, като: – Клъстери в начален етап на развитие – Развиващи се клъстери – Развити …

Прочети повече

Мярка 6.4 ОПРСР ,,Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Очакван прием по мярка 6.4 : декември 2017г. Бенефициенти: Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон,Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.(натиснете …

Прочети повече

(Мярка 4.1.1) Инвестиции в земеделските стопанства

Обосновка: Подкрепата се предоставя на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво стопанства, съобразени с неговия капацитет. Очакван прием: 10 октомври – 4 ноември 2016г. Бенефициенти: Земеделски производители /Физически и Юридически лица/: 1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в …

Прочети повече

(Мярка 4.2.1.ОПРСР) Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Очакван прием: Май 2017г. Бенефициенти: Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи/Организации на производители; Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища. Кандидати земеделски производители, който отговарят на определението за „малко стопанство“ няма да бъдат подпомагани по мярката. Кандидатите следва да …

Прочети повече