Мярка (11.2. ОПРСР) „Плащания за поддържане био земеделие“

11.2 Плащания за поддържане на биологично земеделие за ха ИЗП
Описание на дейността:
По тази подмярка ще се подпомагат на територията на цялата страна:
• Биологични стопанства, прилагащи методите на биологично растениевъдство, животновъдство и пчеларство.
 
Вид на помощта:
Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар използваема земеделска площ, ЖЕ или пчелно семейство. Бенефициентите получават компенсаторно плащане за биологично животновъдство при спазване на съотношението 1 ЖЕ = 1 ха.
 
Връзка с друго законодателство:
Дейността ще се изпълнява в съответствие с :
• Регламент (ЕО) № 834/2007 на съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91;
• Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подборни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола;
• Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и Съвета относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните.
 
Бенефициенти:
• Бенефициентите по мярката са земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци).
• Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г.
• Да бъдат регистрирани в ИСАК.
• Да имат сключен договор с контролиращо лице за биологично производство, получено от министъра на земеделието и храните, за преминаване към и/или продължаване на управлението в съответствие с правилата за биологично производство;
 
Допустими разходи:
Земеделските стопани получават компенсаторно плащане за направените разходи и претърпените загуби при изпълнение на посочените дейности. Методологията за изчисляване на компенсаторните плащания, както и размерът им са подробно описани в Приложение към ПРСР (2014-2020).
 
Критерии за подбор:

Бенефициентите, които покриват критериите за избираемост ще бъдат одобрени в съответствие с реда на подаване на заявлението за кандидатстване (първи подал, пръв одобрен).
 
Интензитет и размер на помощта:
Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар използваема земеделска площ.
Нивата за подпомагане са следните:
• полски култури, включително фуражни – ……………… евро/ха;
• постоянно затревени площи – …………… евро/ха;
• трайни насаждения, лозя и маслодайна роза – …………….. евро/ха;
• ароматни и медицински растения – ……………. евро/ха;
• зеленчукови култури, включително култивирани гъби и картофи – ……….. евро/ха;
• за пчелно семейство – …………… евро;
• допълнително плащане на ха фуражна площ, за 1 ЖЕ/ха – ……. Евро/ха *
* Нивата на подпомагане са в процес на подготовка.

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5/