↑ Връщане към РЕСУРСИ

Чести трудности и грешки при изработка и изпълнение на проекти

Информацията, която ще намерите тук е базирана на програмния период 2007-2013 по Оперативна Програма Регионално Развитие. В настоящия период може да има различия, използвайте я за ориентир.

I.ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КАНДИДАТСТВАНЕ

II. НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

III. ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

IV. НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ПРОПУСКИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

V . ОТКРИВАНЕ, ДОКЛАДВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ

 


I. ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Комплектоване на проектното предложение и представяне на изискуеми документи

При комплектоването на проектните предложения и представяне на изискуемите документи са установени следните често срещани пропуски от страна на кандидатите:

–  Използване на други различни от образците документи публикувани към схемата /пример: попълване на образец на бюджет, приложим за друга покана, попълване и прилагане на образци приложими по схеми публикувани по други оперативни програми и Програма ФАР/;

–  Непопълване на части от Формуляра за кандидатстване /пример: съгласно Насоките за кандидатстване всички раздели и подраздели на Формуляра за кандидатстване следва да се попълнят, много често кандидатите не попълват определени раздели и подраздели – опит на кандидата, целеви групи и други/;

–  Представяне на некоректни данни във Формуляра за кандидатстване /пример: деклариране на грешен БУЛСТАТ номер, вписване на несъществуващи лица за контакт/;

–  Неокомплектоване на проектното предложение съгласно изискванията /пример: неприлагане на електронен носител, техническа документация, изискуем брой оригинали и копия на документи/;

–  Липсата на формули в бюджет и КСС водещи до аритметични грешки;

–  Наличие на различаваща се и разминаваща се информация в приложенията към депозираните проектни предложения;

–  Представяне на непълна документация, която не отговаря на изискванията на Насоките за кандидатстване по съответната схема и контролния лист за оценка на административното съответствие, най-често в частта „Техническа документация” и „Подкрепящи документи” (например липсват Разрешения за строеж, Доклади за оценка на съответствието на проектите и др.);

–  Представяне на технически/работни проекти съгласно ЗУТ, които не отговарят на Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

–  Вместо работен/технически проект, кандидатите представят идеен проект или дори скици на обектите на интервенция;

–  Не се спазва крайният срок за подаване на документация, което автоматично води до отпадане на проектното предложение от процеса на оценка. В тази връзка УО на ОПРР възприе практиката редовно да напомня на потенциалните кандидати за наближаване на крайния срок за подаване на проектни предложения, чрез публикуване на новина на интернет-страницата

2. Определяне на дейностите, целите и индикаторите на проектното предложение, както и техническа и финансова обосновка.

При определяне дейностите по проектното предложение са установени следните често срещани трудности:

–  Проектното предложение не отговаря на изискванията за допустимост на дейностите съгласно Насоките за кандидатстване и официалните Въпроси и Отговори по настоящата схема – много често заради недопустими дейности проектното предложение отпада на етапа на оценка на допустимостта;

–  Графикът за възлагане на обществените поръчки не е правилно определен;

Пример: При определяне на графика за провеждане на обществени поръчки се залагат прекалено кратки срокове, които не могат да бъдат спазени. Често срещана грешка е да се разделят обществени поръчки, които въпреки че имат един и същи предмет се обявяват отделно, защото са в различни редове от бюджета на проектното предложение, което е в противоречие с принципа, заложен в чл. 8, ал. 2 от ЗОП.

–  Графикът на дейностите не отчита ограничителните дадености, които имат пряко отношение към изпълнението на дейностите;

Пример: Не е предвидено осъществяване на строителен надзор, който се изисква съгласно ЗУТ.

–  Непълна обосновка на необходимостта от проекта, поради ниско качество на прединвестиционното проучване;

Пример: Вписване в бюджета на необосновани във формуляра за кандидатстване дейности и разходи

–  Продължителността на някои от заложените в проекта дейности е нереалистична;

–  При определяне целите и индикаторите на проектното предложение са установени следните често срещани трудности, пред които са изправени кандидатите:

А. Смесване на понятието цел на проекта с дейност по проекта;
B. Вписване на нереални индикатори за икономия на енергия вследствие изпълнение на мерки за енергийна ефективност
–  При разработване на техническата и финансовата обосновка са установени следните често срещани трудности, пред които са изправени кандидатите:

A. Несъответствия между дейностите описани във формулярите за кандидатстване и бюджета на проектите;
B. Несъответствия между инвестиционните проекти и приложените КСС;
C. Несъответствия между отделните приложения на пакета документи за кандидатстване- формуляр, бюджет, КСС.

След извършване на анализ на горепосочените често срещани затруднения бяха идентифицирани следните причини, които водят до допускане на грешки:

A. Непознаване на Насоките за кандидатстване;
B. Подценяване на Указанията за попълване на Формуляра за кандидатстване;
C. Подценяване и непознаване на публикуваните отговори на въпроси по конкретната схемата

3. Улесняване на процедурите за кандидатстване и въвеждане на „добри практики”

–  Всички проекти на Насоки за кандидатстване за процедури за подбор на проекти по ОП се публикуват на интернет страницата на Управляващия орган на ОП с оглед предварителни обсъждания и получаване на коментари от страна на най-широк кръг заинтересованите лица. По този начин още в начална фаза се създава възможност да бъдат отстранени неточности и да се дефинират ясно допустимите дейности и разходи, както и да се конкретизират изискуемите от кандидатите съпътстващи документи;

–  Намаляване на броя на копията на техническата документация, която кандидатите представят на етапа на кандидатстване – вместо 3, сега кандидатите представят 1 копие;

–  На 03.09.2009 г. бе утвърдена Методика за проверка и корекция на цените на строително-монтажни работи в количествено-стойностните сметки на всички проектни предложения за инфраструктурни проекти по ОПРР 2007-2013 г. Изменени и въведени в изпълнение са Вътрешните детайлни правила за работа на оценителни комисии за оценяване на проекти по ОП, като в състава на оценителните комисии задължително се включват външни помощник-оценители с необходимата квалификация и опит за извършване на проверка и корекция на цените на СМР;

– Организиране на приемен ден всеки вторник за посещения на бенефициенти във връзка с изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми. На срещите се разглеждат казуси на бенефициенти, които по една или друга причина са затруднени при изпълнението на договорите с УО на ОП, както и се поставят проблеми, свързани с провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Целта на приемния ден е да се търсят бързи и адекватни решения на всеки отделен казус, в случаите, когато това е възможно и допустимо;

–  Със заповед №РД-02-14-2028/13.11.2009г. на Ръководителя на УО на ОП са ограничени случаите, при които се извършва сключване на анекс към подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по:

A. Промяна на срока за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ;
B. Промяна в правния статут на бенефициент/ партньор;
C. Промяна в договорените дейности по проекта, която води до въвеждане на
нови дейности или отпадане на дейности и въвеждане на нови;
D. Преразпределение на средствата в бюджета на проекта, водещо до увеличаване или намаляване с повече от 15 % па договорените в бюджета общи стойности на бюджетни раздели по безвъзмездната финансова помощ (както на отдаващия, така и на приемащия раздел);
E. Преразпределение на средствата в рамките на един раздел от бюджета на проекта, свързано с появата на нови бюджетни пера/дейности, които не са договорени с първоначалния бюджет, но без които дейностите но договора не могат да се изпълнят.

Във всички останали случаи Управляващият орган провежда кореспонденция с бенефициента, събира необходимите доказателства и одобрява или отхвърля писмено исканата промяна. По този начин се избягва една порочна практика, насърчаваща недоброто времево планиране на изпълнението на договорите и същевременно водеща до изготвянето на многобройни и нецелесъобразни допълнителни споразумения, които забавяха и затрудняваха работата както на Управляващия орган на ОП, така и на самите бенефициентите, изпълнители на договори по ОП.
 
Отиди в началото.
 

II. НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

–  Кандидатстване с идейни проекти и провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП с количествено-стойностни сметки и технически спецификации по идейните проекти, което след разработване на технически или работен инвестиционен проект налага големи изменения в количествено-стойностните сметки, водещи до анексиране на договора за безвъзмездна финансова помощ;

–  Неимоверно голям брой аритметични грешки в количествено-стойностните сметки на етап кандидатстване или на етап провеждане на процедурите за избор на изпълнители, което води до необходимост от корекции по време на изпълнението,
както в количествено-стойностните сметки, така и в одобрения бюджет към договора за безвъзмездна финансова помощ;

–  Недобро планиране на продължителността за изпълнение на проекта най-вече в частта за необходимите срокове за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, което води до непрекъснати искания за удължаване сроковете за изпълнение на договора с бенефициента и до значителен брой анекси дори и към един и същи договор за безвъзмездна помощ;

–  Недобро планиране на финансовия ресурс от страна на бенефициентите, което води до липса на достатъчно средства за разплащане с изпълнителите с цел подаване на искане на плащане към Управляващия орган и оттам до голям брой искания за кредит към фонд ФЛАГ.

Предприети мерки:
A. При публикуване на настоящите схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не се допуска кандидатстване с идейни проекти, а само с технически или работни проекти;
B. Издаване на задължителни указания от УО към бенефициентите за отстраняване на явни фактически грешки;
C. Публикуване на Наръчник за изпълнение на проекти за бенефициенти – общини и ЮЛНЦ по ОП на сайта на програмата
 
Отиди в началото.
 

III. ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ


–  С цел отстраняване на констатираните пропуски и слабости в работата на Управляващия орган и оптимизиране процеса на подготовка на искането за плащане от бенефициентите, Управляващият орган на ОП предприе следните мерки:

–  Редуциране броя на копията на документите, които се изискваха при всяко искане за плащане. Голяма част от документацията вече ще се представя при авансово и междинно плащане само на електронен носител (компакт диск) в “pdf.” формат придружен с Декларация-Опис. Това се отнася до документи като: договор Бенефициент/Договарящ орган, анекси и изменения на договора, копие от подписани договори на бенефициента в качеството му на възложител за инфраструктурен проект по дейности за услуги/доставки/, копие на разходооправдателните и платежни документи, справка за изплатени възнаграждения по граждански договори и трудови правоотношения и времеви графици, извлечение от счетоводната система – оборотна ведомост, аналитична ведомост и др., копие от дневника за покупки и Справка – декларацията за съответните данъчни периоди по от ЗДДС и т.н.;

–  Въвеждане на декларативен принцип за някои от документите, свързани с искания за плащане (документите се представят на хартиен носител само при първото искане за плащане или в случай на промяна в първоначално декларираните обстоятелства),
както следва:

A. Формуляр за финансова идентификация ;
B. Декларация за съответствие на банковата сметка;
C. Декларация за вида на използваните от страна на бенефициента официални печати;
D. Копие от официалната регистрация, съгласно чл. 104 от ЗДДС;
E. Копие от нотариално заверено пълномощно ( в случай на искания за плащане по даден проект, ако приложените документи са подписани и подпечатани от оторизирано за целта лице, различно от лицето подписало договора с УО).

По отношение на забавянето на авансовите и междинните плащания на бенефициентите Управляващият орган предприе следните мерки:

– Оптимизиране на процедурата по верификация на разходите чрез намаляване на кореспонденцията с бенефициента – след преглед на техническия доклад и финансовия отчет към Искането за плащане УО на ОП изпращат на бенефициента едно обобщено писмо с констатации и искане на допълнителна информация;

–  Съкращаване срока на изготвянето и представянето на доклада по верификация – същият се изготвяше от отдел Мониторинг, два пъти в месеца. Сега ще се изготвя от Регионалните отдели, който могат да представят тези доклади на много по-кратки
срокове, която ще ускори процеса на верификация на разходите, а от там и плащането към бенефициентите;

– Оптимизацията на процедурите на УО, свързани с верификацията на разходите и с процеса на анексиране на договорите на бенефициентите, чрез скъсяване периода на „престой” на едно искане за плащане в УО, така че процедурата по анексиране да не пречи на процеса на верификация на разходите;
– Определяне на 5 дневен срок за реакция на бенефициента при изпълняване на указания на УО. Дадена е възможност на бенефициента писмено да поиска удължаване на този срок при невъзможност да предостави исканата информация.
 
Отиди в началото.
 

IV. НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ПРОПУСКИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


– При осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани по ОПРР експертите от Отдел ЗОРН отчитат, че изпратените за предварителен контрол проекти на документи съдържат грешки и несъответствия с нормативните изисквания в областта на обществените поръчки.

–  Проблемите най-често са свързани с формулиране на неясни, противоречиви и субективни условия, с липса на пропорционалност между поставените изисквания и предмета и обема на обществената поръчка.

– С цел оказване на помощ на бенефициентите на ОПРР за точното и еднакво прилагане на нормативните актове при спазване на принципите на публичност, прозрачност, свободна, честна конкуренция и равнопоставеност на всички участници в областта на обществените поръчки и обсъждане на спорни въпроси, възникнали при практическото прилагане на нормативната уредба по обществени поръчки;

–  С цел избягване на често допусканите грешки, УО на ОПРР ще проведе серия от обучения, включващи следните основни теми:

А. Нормативна уредба / ПМС 55, ЗОП, НВМОП /;
B. Предварителен контрол на тръжната документация, изготвяна от бенефициентите на ОПРР от страна на УО на ОПРР;
C. Условия и ред за провеждане на предварителен контрол по отношение на процедури които се финансират със средства от Европейските фондове /наредба за осъществяване на предварителен контрол на процедури финансирани от ЕФ и Наръчник на УО/;
D. Представяне на най-често допускани нарушения от страна на възложителите
 
Отиди в началото.
 

V. ОТКРИВАНЕ, ДОКЛАДВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НАНЕРЕДНОСТИ


– С цел запознаване на бенефициентите на ОПРР с основните механизми за защита на финансовите интереси на общността при усвояване на европейски средства по Структурните фондове, както и механизмите и процедурите по откриване, докладване и противодействие на нередности при изпълнение на проекти, съфинансирани от ЕС.

–  С цел предотвратяване и свеждане до минимум на нередностите, УО на ОПРР ще проведе следните обучения:

A. Законова рамка
B. Основни определения / нередност и нарушение/
C. Какво разбираме под „нередности ” и как се откриват
D. Класификация на нередностите
E. Примери за нередности
F. Откриване на нередности /източници на информация участващи органи, процедури на проверка и потвърждение/
G. Докладване на нередности и последствия от това
H. Възможни последствия от нередностите/ последствия за бенефициентите, коригиращи мерки и финансови корекции/
 
Отиди в началото.
 

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/

92 коментара

Skip to comment form

 1. chouqin

  There are some attention-grabbing time limits in this article but I don抰 know if I see all of them center to heart. There’s some validity however I’ll take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner as effectively

 2. Adidas NMD Runner men women Grey Black

  I discovered your weblog web site on google and test a few of your early posts. Proceed to keep up the excellent operate. I simply extra up your RSS feed to my MSN News Reader. Searching for forward to studying more from you later on!?

 3. yeezys

  I precisely wished to say thanks all over again. I do not know the things I would have tried without the actual information provided by you about this industry. It was actually an absolute daunting matter for me personally, however , noticing a professional manner you solved it made me to jump with fulfillment. I’m just happier for this advice and even sincerely hope you comprehend what an amazing job your are providing teaching the others via your blog post. More than likely you have never got to know all of us.

 4. yeezy boost 350 v2

  I as well as my pals appeared to be reviewing the good guides from your web blog and at once I had an awful suspicion I had not expressed respect to you for them. Those people were for this reason happy to study all of them and have really been loving those things. We appreciate you getting so considerate and for having this sort of marvelous issues millions of individuals are really eager to understand about. My very own sincere apologies for not saying thanks to you sooner.

 5. adidas nmd

  Thanks for your entire hard work on this blog. Betty takes pleasure in engaging in internet research and it’s simple to grasp why. My spouse and i notice all of the lively ways you present valuable tips via this web site and recommend participation from website visitors on that area while my daughter is in fact being taught a lot of things. Have fun with the remaining portion of the year. You are performing a tremendous job.

 6. adidas tubular x

  I simply wanted to thank you very much once more. I do not know the things I might have tried without those advice discussed by you over such field. This has been the depressing problem for me, however , viewing the very specialized tactic you resolved that took me to jump over gladness. I’m just thankful for this support and in addition have high hopes you comprehend what a great job you were doing teaching some other people using a blog. I am sure you have never got to know all of us.

 7. chrome hearts

  I wish to voice my passion for your generosity giving support to those people who need help on your question. Your personal commitment to passing the message all over appeared to be pretty important and has usually empowered individuals much like me to arrive at their endeavors. The invaluable key points indicates much a person like me and substantially more to my office colleagues. Thank you; from everyone of us.

 8. ferragamo belt

  I am also writing to make you be aware of of the magnificent encounter my wife’s child had visiting the blog. She picked up several issues, with the inclusion of what it is like to possess an excellent giving character to get men and women smoothly learn about selected grueling subject areas. You truly exceeded visitors’ expected results. I appreciate you for offering such effective, dependable, informative and also easy tips on this topic to Jane.

 9. true religion

  I have to voice my admiration for your kindness in support of those people that really want assistance with in this content. Your personal commitment to getting the solution across was exceptionally invaluable and has all the time helped others much like me to realize their dreams. Your personal informative tips and hints entails a lot to me and especially to my office workers. Thank you; from all of us.

 10. yeezy boost

  I truly wanted to write a simple comment to appreciate you for the awesome techniques you are posting at this site. My incredibly long internet lookup has at the end of the day been recognized with wonderful strategies to exchange with my good friends. I would assert that many of us readers actually are undoubtedly blessed to exist in a fabulous network with so many brilliant people with interesting techniques. I feel pretty blessed to have seen your entire site and look forward to tons of more fun moments reading here. Thanks a lot once again for all the details.

 11. nhl jerseys

  I in addition to my guys appeared to be examining the great tactics on your web site and then quickly developed an awful feeling I had not thanked you for those secrets. My guys are actually as a result warmed to study them and already have certainly been having fun with these things. Appreciate your indeed being considerably accommodating and for picking these kinds of useful issues most people are really desperate to discover. My very own sincere regret for not saying thanks to sooner.

 12. kyrie 3

  I have to show my appreciation for your kind-heartedness for men and women who have the need for guidance on in this concern. Your very own commitment to passing the message up and down turned out to be surprisingly valuable and has enabled most people like me to achieve their desired goals. Your informative guideline implies a lot a person like me and far more to my mates. Thanks a lot; from all of us.

 13. nike shox

  Thank you for your entire work on this site. My mum takes pleasure in working on research and it’s really easy to see why. My partner and i know all concerning the lively medium you convey practical information via the blog and even boost response from some other people on this concern while our princess is actually understanding so much. Take pleasure in the remaining portion of the year. You are always conducting a remarkable job.

 14. longchamp handbags

  I have to express some appreciation to this writer just for bailing me out of this particular matter. Just after surfing throughout the world-wide-web and obtaining principles which were not beneficial, I assumed my life was well over. Living devoid of the answers to the issues you have solved through your short article is a critical case, and the kind which might have in a wrong way damaged my entire career if I hadn’t come across your web site. Your capability and kindness in handling all the stuff was very helpful. I’m not sure what I would’ve done if I had not encountered such a solution like this. I’m able to now relish my future. Thanks a lot so much for your reliable and sensible guide. I won’t think twice to propose the website to any person who needs to have tips on this problem.

 15. yeezy boost 350

  Thanks a lot for giving everyone such a brilliant possiblity to discover important secrets from this blog. It’s always very good and also full of amusement for me and my office peers to search your site on the least three times every week to learn the newest issues you have. And lastly, we’re actually fascinated concerning the staggering thoughts served by you. Certain two points on this page are clearly the most beneficial we have all ever had.

 16. air max 270

  Needed to write you one very small note just to thank you very much once again with the remarkable knowledge you have documented at this time. It’s certainly strangely generous with people like you to convey openly what a few people could have marketed for an electronic book to end up making some cash for themselves, most notably given that you might well have tried it if you wanted. Those smart ideas as well worked to become easy way to be certain that some people have the same desire just like my own to see a whole lot more with regards to this issue. I am sure there are some more pleasant instances in the future for many who see your blog post.

 17. links of london

  I definitely wanted to jot down a quick note in order to appreciate you for some of the lovely tips and hints you are writing at this website. My time intensive internet search has now been compensated with beneficial details to write about with my great friends. I ‘d suppose that most of us site visitors actually are definitely lucky to dwell in a superb place with so many brilliant people with good plans. I feel somewhat fortunate to have encountered your entire site and look forward to some more excellent times reading here. Thank you once more for everything.

 18. nike epic react flyknit

  I together with my buddies came looking at the best ideas found on the website and all of a sudden I got an awful feeling I had not thanked the site owner for those secrets. Most of the young men became for that reason stimulated to learn them and have in effect without a doubt been loving them. I appreciate you for getting very considerate as well as for choosing this kind of incredible useful guides millions of individuals are really eager to understand about. Our own sincere regret for not expressing gratitude to earlier.

 19. fitflops sale

  I enjoy you because of your whole effort on this site. My mom takes pleasure in engaging in investigation and it is easy to understand why. All of us learn all regarding the powerful form you deliver simple steps through this web site and even welcome contribution from others on this subject matter so my daughter is in fact becoming educated so much. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You are always performing a glorious job.

 20. yeezy shoes

  I want to show thanks to this writer just for bailing me out of this particular challenge. Right after checking throughout the internet and obtaining opinions that were not productive, I believed my life was gone. Being alive devoid of the answers to the issues you’ve sorted out all through your main article content is a crucial case, and ones that could have badly damaged my career if I hadn’t encountered your website. Your own training and kindness in dealing with all the pieces was crucial. I don’t know what I would have done if I had not come across such a subject like this. I am able to now look ahead to my future. Thanks for your time so much for this expert and result oriented guide. I will not be reluctant to suggest your web page to anybody who would like guidelines about this matter.

 21. michael kors handbags

  A lot of thanks for all of the work on this web site. My daughter take interest in participating in investigation and it is easy to see why. A lot of people hear all relating to the dynamic medium you produce very useful solutions on this web site and even foster response from the others on that area of interest plus our own child is truly studying a lot. Take pleasure in the rest of the new year. You are always carrying out a splendid job.

 22. lebron soldier 10

  Needed to send you that little remark so as to give thanks the moment again over the pleasing techniques you’ve provided above. This is quite shockingly open-handed of you to provide easily just what many of us might have marketed for an electronic book in order to make some bucks for their own end, chiefly considering the fact that you could possibly have tried it if you ever considered necessary. The tactics as well served like a great way to be sure that someone else have a similar interest much like my personal own to figure out a good deal more in respect of this problem. I’m certain there are numerous more pleasant instances in the future for people who take a look at your blog.

 23. nike zoom

  I precisely wanted to say thanks once more. I am not sure the things that I might have done without the actual basics shared by you regarding such a question. It previously was the traumatic circumstance in my circumstances, however , witnessing a new well-written fashion you managed it took me to weep for delight. Now i’m happier for the support and as well , pray you comprehend what a powerful job you are carrying out educating men and women through your web site. I’m certain you have never encountered any of us.

 24. adidas superstar shoes

  I just wanted to make a quick remark so as to thank you for these remarkable ideas you are giving out on this site. My rather long internet research has at the end of the day been recognized with high-quality tips to exchange with my contacts. I would suppose that many of us website visitors are extremely fortunate to dwell in a fabulous community with so many outstanding professionals with very helpful tips and hints. I feel extremely blessed to have discovered the weblog and look forward to really more enjoyable minutes reading here. Thanks once again for all the details.

 25. nike running shoes

  My husband and i got so thankful Albert managed to complete his investigation through the ideas he acquired when using the blog. It is now and again perplexing to just continually be giving out helpful hints which often people today might have been trying to sell. And now we grasp we now have the blog owner to appreciate for this. All the explanations you’ve made, the simple blog navigation, the friendships you will help instill – it is everything impressive, and it is aiding our son in addition to the family consider that the issue is interesting, which is certainly unbelievably indispensable. Thanks for all the pieces!

 26. adidas eqt support

  I definitely wanted to construct a small word in order to express gratitude to you for all of the superb pointers you are posting at this website. My time intensive internet research has now been compensated with good information to write about with my friends and classmates. I ‘d repeat that most of us site visitors are very endowed to be in a fabulous community with many special professionals with good ideas. I feel truly grateful to have used your website and look forward to some more entertaining minutes reading here. Thanks a lot once more for everything.

 27. nike flyknit racer

  I simply wanted to type a simple comment to thank you for those splendid steps you are placing on this site. My extended internet investigation has at the end been compensated with brilliant facts and strategies to exchange with my family members. I ‘d assert that most of us website visitors actually are extremely endowed to exist in a perfect site with so many marvellous professionals with very helpful pointers. I feel quite privileged to have used your web site and look forward to tons of more awesome times reading here. Thanks a lot once more for everything.

 28. nmd uk

  Thanks for all of your work on this web page. Betty enjoys conducting investigations and it’s really obvious why. Almost all learn all of the powerful ways you produce great strategies via the web blog and as well improve response from other ones on this issue and my princess is really understanding a lot. Take advantage of the rest of the year. You are always doing a pretty cool job.

 29. ray ban sunglasses

  My wife and i ended up being quite glad when Ervin could conclude his web research through the entire ideas he gained from your own web site. It is now and again perplexing to just choose to be releasing tricks that some other people might have been selling. And we also know we have got the writer to appreciate for this. All the explanations you have made, the simple website navigation, the friendships you will help to foster – it is mostly powerful, and it’s really making our son and us understand the issue is interesting, and that is highly essential. Many thanks for all the pieces!

 30. cheap oakley sunglasses

  I simply wanted to construct a simple word to be able to express gratitude to you for these splendid tips and hints you are giving at this site. My particularly long internet investigation has now been rewarded with professional suggestions to go over with my classmates and friends. I ‘d believe that most of us readers are unquestionably blessed to dwell in a fine place with very many outstanding individuals with helpful plans. I feel somewhat fortunate to have discovered your site and look forward to some more exciting minutes reading here. Thanks a lot once more for a lot of things.

 31. nike air max 2017

  I and also my buddies were actually analyzing the nice techniques located on the website while instantly got a terrible suspicion I had not expressed respect to you for them. Those ladies happened to be consequently warmed to learn them and have now in actuality been taking advantage of those things. I appreciate you for simply being indeed accommodating and for finding these kinds of marvelous issues millions of individuals are really eager to discover. Our sincere regret for not expressing gratitude to you sooner.

 32. nike huarache

  I’m writing to let you understand what a remarkable discovery my friend’s child encountered studying your web site. She discovered a lot of things, which include how it is like to possess an awesome helping style to make other people just learn some complex things. You undoubtedly surpassed people’s desires. Thank you for distributing those great, safe, revealing not to mention easy thoughts on this topic to Mary.

 33. john wall shoes

  I enjoy you because of all of your effort on this web page. My mother really loves managing internet research and it’s really simple to grasp why. Most of us learn all concerning the dynamic medium you present valuable tactics via the web site and therefore recommend response from website visitors about this concern and our own princess is discovering a whole lot. Take pleasure in the rest of the new year. You’re the one performing a splendid job.

 34. real jordans for sale cheap

  I and also my friends have already been following the nice advice from your web page then all of the sudden I got a terrible suspicion I had not expressed respect to the blog owner for those tips. My boys came joyful to read through them and have sincerely been making the most of them. We appreciate you simply being well kind as well as for making a decision on these kinds of terrific useful guides millions of individuals are really desperate to know about. My very own honest regret for not expressing gratitude to sooner.

 35. yeezys

  I simply desired to appreciate you all over again. I am not sure the things that I might have handled in the absence of the creative ideas shown by you concerning this industry. It previously was the alarming setting in my position, nevertheless viewing a new well-written tactic you solved that took me to cry with happiness. I am just happy for your work as well as hope you realize what an amazing job that you are carrying out educating many people through your site. I know that you haven’t got to know any of us.

 36. sco.lt

  Hi tһere it’s me, Ι ɑm also visiting this ѕіte
  reցularly, this weƅ page is truly fastidious and the viewerѕ are actually sharing
  nice thoughts.

  mу ѡweb blog – foldekniv spеjder – sco.lt,

 37. michael kors outlet online

  Thanks a lot for giving everyone such a splendid chance to discover important secrets from this website. It is always very great and also jam-packed with a lot of fun for me personally and my office peers to search your site on the least 3 times every week to learn the new secrets you have. And indeed, I’m just always fulfilled for the outstanding thoughts served by you. Certain 1 facts on this page are really the most effective we’ve ever had.

 38. nike air presto

  I happen to be writing to make you understand of the nice experience my friend’s princess enjoyed studying your blog. She picked up a wide variety of details, most notably what it’s like to possess an awesome giving spirit to get a number of people completely learn some problematic issues. You truly surpassed our expectations. I appreciate you for offering these informative, dependable, edifying and as well as fun guidance on this topic to Gloria.

 39. balenciaga

  I wanted to post a brief comment to be able to thank you for some of the pleasant tactics you are placing at this website. My long internet look up has now been compensated with wonderful suggestions to go over with my good friends. I would claim that we visitors are undeniably blessed to exist in a decent website with very many awesome professionals with helpful suggestions. I feel rather fortunate to have come across the web page and look forward to tons of more thrilling times reading here. Thanks a lot again for a lot of things.

 40. adidas zx flux

  I want to express appreciation to this writer for bailing me out of this particular predicament. As a result of looking out throughout the the net and meeting ideas which were not pleasant, I believed my entire life was done. Existing devoid of the approaches to the problems you have solved as a result of your main blog post is a serious case, as well as ones which might have in a negative way affected my career if I had not discovered your site. Your good expertise and kindness in handling the whole thing was valuable. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a subject like this. It’s possible to now look ahead to my future. Thanks a lot so much for your high quality and amazing guide. I won’t think twice to suggest your site to anybody who needs tips on this problem.

 41. adidas ultra boost

  Thanks for your whole hard work on this website. Debby really likes making time for research and it is obvious why. We all hear all regarding the lively way you create important guidance on this web blog and therefore strongly encourage participation from people about this concern then our favorite princess is without question being taught a lot of things. Take advantage of the remaining portion of the new year. You are always carrying out a glorious job.

 42. russell westbrook shoes

  I precisely needed to thank you so much once again. I am not sure the things that I could possibly have carried out without these information revealed by you relating to that problem. It had been a difficult difficulty in my position, but being able to view a new well-written avenue you processed the issue forced me to leap over happiness. I will be thankful for this work as well as hope that you know what a great job you’re carrying out educating people today through your site. I am certain you haven’t come across any of us.

 43. outlet golden goose

  I have to convey my love for your kindness supporting persons who actually need assistance with this question. Your personal dedication to passing the solution up and down had become rather powerful and have permitted others much like me to get to their desired goals. Your new interesting guideline entails this much a person like me and additionally to my office workers. Thanks a ton; from each one of us.

 44. kyrie 4

  My husband and i ended up being now joyous that Chris managed to finish off his basic research with the precious recommendations he came across in your blog. It’s not at all simplistic just to possibly be making a gift of strategies which often some people might have been trying to sell. And we also consider we now have the blog owner to appreciate for that. The type of explanations you’ve made, the simple web site menu, the friendships you can give support to instill – it’s many overwhelming, and it is helping our son and the family believe that the matter is satisfying, which is exceptionally indispensable. Thank you for all the pieces!

 45. damian lillard shoes

  I definitely wanted to compose a brief remark to be able to thank you for these awesome guidelines you are placing here. My particularly long internet search has now been rewarded with excellent facts to write about with my colleagues. I ‘d say that most of us website visitors are truly blessed to dwell in a useful website with so many outstanding people with very helpful guidelines. I feel rather privileged to have discovered your entire webpages and look forward to plenty of more entertaining times reading here. Thank you again for all the details.

 46. kate spade handbags

  Thanks a lot for giving everyone a very special opportunity to read articles and blog posts from this web site. It is usually very ideal and jam-packed with amusement for me personally and my office friends to visit the blog particularly three times in 7 days to read through the fresh stuff you have got. And indeed, I’m also always satisfied considering the incredible tips and hints served by you. Certain 3 tips in this article are definitely the finest I have ever had.

 47. pandora bracelet

  I am also writing to make you be aware of what a magnificent encounter my wife’s child undergone browsing the blog. She even learned a good number of things, including what it’s like to possess an incredible teaching mindset to get many more really easily understand certain extremely tough subject matter. You undoubtedly surpassed visitors’ expectations. Many thanks for presenting the great, dependable, edifying and also cool tips on the topic to Tanya.

 48. adidas yeezy

  Thanks a lot for giving everyone an exceptionally nice chance to read in detail from this blog. It can be very terrific and as well , jam-packed with amusement for me and my office acquaintances to search your web site more than thrice in a week to find out the latest stuff you will have. And of course, I’m also actually motivated considering the incredible principles served by you. Selected 2 points in this posting are surely the most efficient we have all had.

 49. adidas ultra boost

  I precisely had to say thanks once more. I am not sure the things I could possibly have taken care of without those basics shown by you directly on such area. It became a very depressing crisis in my opinion, however , coming across a new specialised avenue you solved that forced me to leap with fulfillment. Now i am happier for your service as well as believe you realize what a great job you have been getting into teaching people through your webpage. Most probably you’ve never come across all of us.

 50. pure boost

  I have to express my thanks to you just for rescuing me from this type of matter. Right after browsing throughout the the net and getting views which were not helpful, I was thinking my life was over. Being alive without the strategies to the difficulties you’ve solved all through your main write-up is a serious case, as well as the kind which could have adversely affected my entire career if I hadn’t noticed the blog. Your personal know-how and kindness in dealing with the whole lot was important. I don’t know what I would’ve done if I had not come upon such a step like this. I can at this moment relish my future. Thanks very much for the high quality and result oriented help. I will not hesitate to propose your blog to any person who wants and needs direction about this matter.

 51. cheap jordans

  I precisely wanted to say thanks yet again. I am not sure what I might have used in the absence of the actual creative concepts shown by you regarding such a subject matter. It became a frustrating problem in my position, nevertheless seeing your specialized approach you treated the issue forced me to leap with gladness. I will be happier for this guidance and as well , hope that you realize what a great job you are always putting in training others with the aid of your website. I’m certain you haven’t met any of us.

 52. nike mercurial vapor

  My spouse and i have been really peaceful that Raymond managed to finish off his studies via the ideas he made from your very own site. It is now and again perplexing just to continually be giving for free helpful tips which other folks could have been making money from. And we also do understand we have got you to give thanks to for this. The specific illustrations you have made, the straightforward website navigation, the relationships you can help promote – it is all sensational, and it’s really making our son in addition to the family imagine that the content is amusing, and that is incredibly essential. Thanks for everything!

 53. air max

  I not to mention my buddies happened to be checking out the nice key points found on your website then then I had a terrible feeling I never expressed respect to the web blog owner for those techniques. Those people came for this reason warmed to read through them and already have very much been loving them. Many thanks for turning out to be so accommodating and for figuring out this form of nice useful guides millions of individuals are really eager to learn about. My honest regret for not expressing appreciation to you sooner.

 54. nike lebron soldier 11

  I simply wanted to compose a quick comment in order to say thanks to you for all of the marvelous tips and hints you are sharing on this site. My time consuming internet lookup has finally been honored with beneficial details to talk about with my good friends. I would assert that many of us site visitors are extremely lucky to be in a really good network with very many perfect people with useful concepts. I feel truly blessed to have come across your entire weblog and look forward to many more brilliant times reading here. Thank you once again for a lot of things.

 55. yeezy boost 350 v2

  I happen to be commenting to make you be aware of of the outstanding discovery my wife’s child went through going through your web site. She came to find a lot of pieces, most notably how it is like to have a great coaching heart to have the rest with no trouble completely grasp a variety of tortuous topics. You really surpassed our own expectations. Thanks for distributing such priceless, dependable, explanatory and in addition easy thoughts on this topic to Sandra.

 56. michael kors outlet online

  A lot of thanks for each of your work on this site. Kate take interest in working on investigation and it’s really obvious why. We all learn all regarding the lively way you give valuable techniques by means of your web site and as well encourage response from others about this issue and my princess is in fact discovering a whole lot. Take pleasure in the remaining portion of the year. You’re the one conducting a pretty cool job.

 57. vibram fivefingers

  I intended to compose you that very small observation in order to say thanks a lot yet again for your superb views you have discussed above. It has been pretty open-handed with you to make openly what many individuals would’ve offered as an ebook to generate some profit on their own, most notably considering the fact that you might have tried it if you decided. The suggestions in addition worked as the good way to realize that some people have the same zeal just as mine to know a lot more regarding this problem. I’m sure there are numerous more fun occasions up front for those who read your site.

 58. fenty puma

  After research a number of of the weblog posts on your website now, and I actually like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site checklist and will probably be checking back soon. Pls check out my site as well and let me know what you think.

 59. off white hoodie

  I used to be more than happy to find this internet-site.I wished to thanks on your time for this excellent learn!! I definitely having fun with each little bit of it and I’ve you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post.

 60. goyard tote

  Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So nice to seek out any person with some authentic thoughts on this subject. realy thank you for beginning this up. this web site is one thing that’s needed on the net, someone with somewhat originality. useful job for bringing something new to the internet!

 61. prada sunglasses

  You made some respectable points there. I regarded on the web for the issue and located most individuals will go together with with your website.

 62. adidas ultra boost

  I precisely needed to thank you very much yet again. I’m not certain what I could possibly have accomplished in the absence of these solutions contributed by you on this subject. Certainly was an absolute distressing dilemma for me personally, however , noticing a specialized style you treated it made me to leap for happiness. I will be happier for this support as well as believe you comprehend what a great job you were accomplishing teaching many people using your web blog. Probably you’ve never got to know any of us.

 63. louboutin shoes

  Hey! I simply want to give a huge thumbs up for the nice info you might have right here on this post. I can be coming back to your weblog for more soon.

 64. bape hoodie

  you may have a great blog here! would you prefer to make some invite posts on my blog?

 65. off white clothing

  This really answered my drawback, thank you!

 66. ray ban aviator sunglasses

  Hiya! I simply would like to give a huge thumbs up for the good data you may have here on this post. I will be coming again to your weblog for extra soon.

 67. adidas nmd

  WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. ?

 68. kobe 9

  This actually answered my problem, thank you!

 69. hermes

  You made some first rate factors there. I seemed on the web for the difficulty and found most people will go along with with your website.

 70. hermes outlet

  This really answered my drawback, thank you!

 71. nmd

  I needed to compose you the very little remark to help give many thanks again on the great ideas you’ve featured on this page. It has been so wonderfully generous with you in giving unreservedly all many individuals would’ve offered for an electronic book to get some money for themselves, even more so now that you might have done it in the event you wanted. These thoughts additionally worked to provide a good way to understand that someone else have the identical fervor similar to my own to grasp more when considering this problem. I know there are lots of more enjoyable situations in the future for people who examine your site.

 72. fila

  Good post. I be taught one thing more difficult on completely different blogs everyday. It’s going to at all times be stimulating to read content material from other writers and observe somewhat something from their store. I抎 want to use some with the content material on my blog whether you don抰 mind. Natually I抣l offer you a link on your internet blog. Thanks for sharing.

 73. calvin klein underwear

  This site is really a stroll-by way of for all of the information you wished about this and didn抰 know who to ask. Glimpse right here, and you抣l definitely discover it.

 74. huarache shoes

  The next time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I do know it was my choice to read, but I actually thought youd have something fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could possibly repair if you werent too busy searching for attention.

 75. yeezy boost 350 v2

  I really wanted to post a small word to be able to say thanks to you for those awesome guides you are sharing on this website. My incredibly long internet search has now been rewarded with awesome ideas to share with my family and friends. I ‘d point out that most of us visitors are unequivocally fortunate to be in a decent place with many lovely individuals with helpful points. I feel extremely blessed to have seen your entire webpages and look forward to plenty of more enjoyable times reading here. Thanks once more for everything.

 76. adidas yeezy

  Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar rss problem? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 77. adidas shoes

  I’m commenting to let you understand what a incredible discovery my cousin’s princess undergone studying your blog. She realized plenty of things, with the inclusion of what it’s like to have a very effective teaching mood to get certain people clearly know precisely chosen problematic topics. You undoubtedly surpassed people’s expected results. Many thanks for displaying the helpful, safe, revealing and in addition unique tips about that topic to Emily.

 78. lacoste outlet

  I have to express some thanks to this writer just for bailing me out of such a predicament. Just after looking out throughout the search engines and meeting tips which were not productive, I thought my entire life was gone. Living minus the approaches to the issues you’ve resolved through your good write-up is a critical case, and ones that would have in a negative way damaged my career if I had not noticed the blog. Your own personal talents and kindness in touching every part was tremendous. I am not sure what I would’ve done if I had not discovered such a step like this. I’m able to at this moment look ahead to my future. Thanks a lot very much for the expert and amazing guide. I will not think twice to endorse the website to any person who would like assistance about this matter.

 79. links of london sale

  I have to point out my passion for your kindness supporting those people who have the need for help on this one niche. Your very own dedication to passing the solution throughout appears to be wonderfully interesting and have consistently made professionals like me to achieve their desired goals. This informative facts implies a whole lot a person like me and far more to my colleagues. With thanks; from all of us.

 80. off white clothing

  Needed to send you that bit of word to help thank you very much the moment again over the incredible information you’ve provided on this website. It was wonderfully generous of people like you to allow freely what a lot of folks could possibly have advertised for an ebook to earn some bucks for themselves, notably considering the fact that you might have done it in the event you desired. These solutions additionally served to become great way to be sure that other people online have the same passion just like mine to grasp great deal more with respect to this issue. I’m certain there are lots of more enjoyable moments up front for people who see your website.

 81. adidas stan smith

  I precisely had to thank you very much again. I am not sure the things that I would’ve carried out without the type of basics discussed by you concerning such a concern. It had become an absolute intimidating situation for me personally, nevertheless taking note of the professional approach you managed that took me to leap over contentment. I’m just grateful for your help and in addition have high hopes you know what a powerful job you have been putting in instructing men and women via your blog. More than likely you’ve never encountered all of us.

 82. ultra boost

  I intended to put you a tiny note to be able to say thank you yet again for these spectacular views you have documented above. It is seriously generous of you to give extensively exactly what a number of us could possibly have sold for an e book to end up making some profit for themselves, even more so considering the fact that you might have done it if you ever desired. Those points as well worked to be the good way to recognize that some people have the same zeal like my own to understand more and more with regards to this matter. Certainly there are thousands of more pleasant instances up front for those who scan through your blog.

 83. adidas nmd r1

  Thanks so much for giving everyone an extraordinarily pleasant opportunity to read from this website. It is usually so brilliant and also full of a good time for me personally and my office fellow workers to visit your blog no less than thrice in one week to read the new guidance you have got. And of course, I’m always motivated considering the dazzling methods you give. Selected two areas in this posting are in reality the most suitable we have all ever had.

 84. michael kors handbags

  I and also my buddies happened to be taking note of the excellent tips and hints found on your web page and so the sudden I got a terrible feeling I had not expressed respect to the website owner for them. All the boys had been so warmed to learn all of them and now have in actuality been making the most of these things. We appreciate you genuinely simply helpful and for settling on this kind of superior information most people are really desirous to learn about. My personal sincere apologies for not expressing appreciation to you sooner.

 85. adidas ultra boost uncaged

  I precisely desired to say thanks again. I am not sure the things that I would have worked on without the actual basics revealed by you regarding this subject matter. It has been a terrifying issue for me personally, however , being able to view the very professional fashion you managed the issue took me to weep over fulfillment. I am just happier for your service and then expect you find out what an amazing job you happen to be accomplishing instructing other individuals through the use of your websites. Most probably you haven’t come across all of us.

 86. Archived97

  bioton onde comprar

  Amazing write ups, Thank you.

 87. furtdsolinopv

  Hello! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the outstanding work!

 88. Poker Online

  Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine Чести грешки и затруднения |Европейски Програми за Финансиране | .
  Please let me know where you got your design Чести грешки и
  затруднения |Европейски Програми за
  Финансиране | . Appreciate it

 89. Poker

  I enjoy reading through an article that can make men and women think.
  Also, many thanks for allowing for me to comment!

 90. Elise

  Good post. I am going through a few of these issues as well..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

"Може да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>