Category: Покажи всички

Мярка (13.2 ОПРСР) „Компенсации райони с природни ограничения“

13.2 Компенсаторни плащания за ха ИЗП в други райони със съществени природни ограничения Описание на дейността:   Един от факторите, които оказват пряко влияние на земеделската дейност в България е почвеното плодородие. Продуктивността на земята се измерва в категории от 1 до 10, като 1-ва е с най-висока продуктивност. Районите с ниска продуктивност имат ограничен …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/

Мярка (13.1 ОПРСР) „Компенсации за планински райони“

13.1 Компенсаторни плащания за ха ИЗП в планински райони Описание на дейността   Подкрепата за дейности, свързани със земеделското ползване в планинските необлагодетелствани райони и спазването на условията за поддържане на земята в добро агроекологично състояние в тези райони е необходима за предотвратяването на изоставянето на земеделските земи в тези райони, за повишаване привлекателността на ландшафта …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8/

Мярка (12.3 ОПРСР) „Компенсации за земя в речен басейн“

12.3. Компенсаторни плащания за земеделски площи в речен басейн с план за управление Обосновка на под-мярката: Под-мярка ще включва всички земеделски земи, попадащи в обхвата на речен басейн с план за управление. При разписани конкретни забрани и ограничения за земеделска/горска дейност в Плановете за управление на речните басейни, земеделските стопани ще бъдат компенсирани за направени …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b9%d0%bd/

Мярка (12.2 ОПРСР) „Компенсации за гори в Натура 2000“

12.2. Компенсаторни плащания за гори в Натура 2000 Обосновка на под-мярката: Обхватът на тази под-мярка ще включва всички горски територии, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000.   Вид на помощта: Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар гора. Подпомагането по тази мярка се ограничава до максималните ставки за подпомагане, …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b02000/

Мярка (12.1 ОПРСР) „Компенсации за земеделски площи в Натура 2000“

12.1. Компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000 Обосновка на под-мярката: Защитените зони от мрежата “Натура 2000” в България, определени съгласно Директивата за птиците са 119 с обща площ 2 267 624 ха (22,7 % от територията на страната), а броят на определените защитени зони съгласно Директивата за местообитанията е 233, с обща площ …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b02000/

Мярка (11.2. ОПРСР) „Плащания за поддържане био земеделие“

11.2 Плащания за поддържане на биологично земеделие за ха ИЗП Описание на дейността: По тази подмярка ще се подпомагат на територията на цялата страна: • Биологични стопанства, прилагащи методите на биологично растениевъдство, животновъдство и пчеларство.   Вид на помощта: Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар използваема земеделска площ, ЖЕ или пчелно …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5/

Мярка (11.1 ОПРСР) „Плащания за преминаване към Био земеделие“

11.1 Плащания за преминаване към биологично земеделие за ха ИЗП Описание на дейността: По тази подмярка ще се подпомагат на територията на цялата страна: • Стопанства в период на преход – преминаване на стопанството от конвенционално към биологично производство. Ще се подпомагат кандидати за преминаване към биологично растениевъдство, плечарство и биологично животновъдство.   Вид на …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5/

Мярка (10.2.2 ОПРСР) „Опазване местни сортове“

Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство Описание на дейността: Дейността ще се прилага на територията на Република България. Ще се подпомагат застрашените от изчезване местни сортове и линии растения на територията на Република България.   Вид на помощта: Подпомагането ще се предоставя под формата на годишно плащане за ха земеделска …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/

Мярка (10.2.1 ОПРСР) „Опазване важни местни породи“

Описание на дейността: Дейността ще се прилага на територията на Република България за застрашени от изчезване редки породи. Ще се подпомагат от следните видове животни: говеда, биволи, овце, кози, коне, свине. Списъкът на застрашени породи е представен в Приложение от ПРСР (2014-2020).   Вид на помощта: Подпомагането ще се предоставя под формата на годишно плащане …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8/

Мярка (10.1.4 ОПРСР) „Финансиране сезонна паша“

Описание на дейността: По тази дейност се подпомага традиционната високопланинска паша в летните месеци. Дейността се прилага на територията на следните национални паркове в Република България – Централен Балкан, Рила и Пирин.   Вид на помощта: Подпомагането ще се предоставя под формата на годишно плащане за ха земеделска площ. Връзка с друго законодателство • Регламент …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%88%d0%b0/