Category: Покажи всички

(Мярка 7.5. ОПРСР) ,,Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Бенефициенти Общини в селските райони; Юридически лица с нестопанска цел.   Обосновка на подмярката Туризмът е сред приоритетите на регионалната политика в България. На него се разчита за осезателен принос към постигане на балансирано и устойчиво развитие на българските общини и райони. Развитието на туризма в селски райони, особено в по-отдалечените периферни, крайгранични и планински …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84/

(Мярка 7.4. ОПРСР) ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура“

Бенефициенти: Общини в селските райони; • Общински предприятия или Търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината; • ЮЛНЦ, в които учредители са общини от селските райони и земеделски производители в сектор „Животновъдство“. Обосновка на подмярката В изпълнение на целите на ЕВРОПА 2020 е необходима подкрепа и за създаването на нов тип …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%ba%d0%b0-7-4-%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82/

(Мярка 7.2. ОПРСР) ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

Бенефициенти Общини в селските райони; • Юридически лица с нестопанска цел; • Читалища; • Общински предприятия; • Търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината. Обосновка на подмярката Публичната инфраструктура е базов фактор за осигуряване на социалните услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/

(Мярка 6.4.2. ОПРСР) ,,Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства“

Бенефициенти: Земеделски производители в общините от селските райони. Обосновка Процесът на преструктуриране на българския земеделски сектор, който се характеризира с голям брой нископродуктивни малки стопанства, може да бъде стимулиран към разнообразяване на дейността чрез насърчаване развитието на неземеделски дейности. Подпомагането на инвестиции на земеделски производители за развиване на неземеделски дейности ще улесни навлизането им или …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0/

Мярка 6.4 ОПРСР ,,Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Очакван прием по мярка 6.4 : декември 2017г. Бенефициенти: Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон,Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.(натиснете …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8/

(Мярка 6.3.ОПРСР) „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Бенефициенти: Земеделски производители, отговарящи на условията, изброени в раздел 4.1 на Тематичната подпрограма за малките стопанства. Не се подпомагат бенфиценти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г. Не са допустими бенефициенти, които са били одобрени през последните пет години по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/

(Мярка 6.2.ОПРСР) ,,Стартова помощ за неземеделски дейности“

Бенефициенти: Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район. При определянето на едно предприятие за микропредприятие …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/

(Мярка 6.1 ОПРСР) ,,Стартова помощ за млади земеделски производители“

Очакван прием: юли 2017г. Бенефициенти: Земеделски производители – физически лица, еднолични търговци или ЕООД, които отговарят на следните критерии за допустимост: • да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители; • икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО (СПО – стандартен производствен …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80/

(Мярка 4.4.2.ОПРСР) ,,Непроизводствени инвестиции в малки стопанства“

Бенефициенти Земеделски производители, отговарящи на условията, изброени в раздел 4.1 на Тематичната подпрограма за малки стопанства. Приоритетни области: 4А, 4Б, 4В. Вид на помощта Подкрепата по тази подмярка се предоставя за инвестиции в материални и/или нематериални активи, които се отнасят до: • капиталови дейности в рамките на ангажиментите по агроекологията и климата и Натура 2000, …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8/

(Мярка 4.4.ОПРСР) „Непроизводствени инвестиции в земеделски стопанства“

Бенефициенти Земеделски производители /Физически и Юридически лица/: 1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители; 2. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по – малко от 8 000 евро; 3. Кандидатите, юридически лица следва да докажат доход от …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8/