Category: Земеделски производител

Мярка (10.2.1 ОПРСР) „Опазване важни местни породи“

Описание на дейността: Дейността ще се прилага на територията на Република България за застрашени от изчезване редки породи. Ще се подпомагат от следните видове животни: говеда, биволи, овце, кози, коне, свине. Списъкът на застрашени породи е представен в Приложение от ПРСР (2014-2020).   Вид на помощта: Подпомагането ще се предоставя под формата на годишно плащане …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8/

Мярка (10.1.4 ОПРСР) „Финансиране сезонна паша“

Описание на дейността: По тази дейност се подпомага традиционната високопланинска паша в летните месеци. Дейността се прилага на територията на следните национални паркове в Република България – Централен Балкан, Рила и Пирин.   Вид на помощта: Подпомагането ще се предоставя под формата на годишно плащане за ха земеделска площ. Връзка с друго законодателство • Регламент …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%88%d0%b0/

Мярка (10.1.3 ОПРСР) „Контрол на почвената ерозия“

Описание на дейността: Тази дейност позволява да прилагат една или комбинация от възможности (превръщане на обработваеми/ изоставени земеделски земи в пасища, чрез използване на многогодишни тревни смески и тяхното екстензивно използване; противоерозионни мероприятия в лозя и овощни насаждения, създаване и поддържане на буферни ивици за предовратяване на ерозията, поясно редуване на културите). Дейността се осъществява …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%8f/

(Мярка 10.1.2. ОПРСР) ,,Финансиране за поддържане местообитанията на защитени видове в обработваеми земи“

Бенефициенти Бенефициенти могат да бъдат земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци); Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г.; Бенефициентите трябва да са регистрирани в ИСАК.   Описание на дейността: По тази дейност ще се подпомага опазването на обработваемите земеделски земи с висока природна …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b5/

(Мярка 10.1.1 ОПРСР) ,,Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС)“

Бенефициенти Бенефициенти могат да бъдат земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци); Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г.; Бенефициентите трябва да са регистрирани в ИСАК. Описание на дейността По тази дейност ще се подпомагат екстензивни традиционни практики за поддържане и възстановяване на затревени …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%bb/

(Мярка 6.4.2. ОПРСР) ,,Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства“

Бенефициенти: Земеделски производители в общините от селските райони. Обосновка Процесът на преструктуриране на българския земеделски сектор, който се характеризира с голям брой нископродуктивни малки стопанства, може да бъде стимулиран към разнообразяване на дейността чрез насърчаване развитието на неземеделски дейности. Подпомагането на инвестиции на земеделски производители за развиване на неземеделски дейности ще улесни навлизането им или …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0/

(Мярка 6.3.ОПРСР) „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

Бенефициенти: Земеделски производители, отговарящи на условията, изброени в раздел 4.1 на Тематичната подпрограма за малките стопанства. Не се подпомагат бенфиценти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г. Не са допустими бенефициенти, които са били одобрени през последните пет години по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/

(Мярка 6.2.ОПРСР) ,,Стартова помощ за неземеделски дейности“

Бенефициенти: Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район. При определянето на едно предприятие за микропредприятие …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/

(Мярка 6.1 ОПРСР) ,,Стартова помощ за млади земеделски производители“

Очакван прием: юли 2017г. Бенефициенти: Земеделски производители – физически лица, еднолични търговци или ЕООД, които отговарят на следните критерии за допустимост: • да са регистрирани като земеделски производители по Закона за подпомагане на земеделските производители; • икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО (СПО – стандартен производствен …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b5%d1%80/

(Мярка 4.4.2.ОПРСР) ,,Непроизводствени инвестиции в малки стопанства“

Бенефициенти Земеделски производители, отговарящи на условията, изброени в раздел 4.1 на Тематичната подпрограма за малки стопанства. Приоритетни области: 4А, 4Б, 4В. Вид на помощта Подкрепата по тази подмярка се предоставя за инвестиции в материални и/или нематериални активи, които се отнасят до: • капиталови дейности в рамките на ангажиментите по агроекологията и климата и Натура 2000, …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8/