Tag: Собственик на гора/земеделска площ

Мярка (10.2.1 ОПРСР) „Опазване важни местни породи“

Описание на дейността: Дейността ще се прилага на територията на Република България за застрашени от изчезване редки породи. Ще се подпомагат от следните видове животни: говеда, биволи, овце, кози, коне, свине. Списъкът на застрашени породи е представен в Приложение от ПРСР (2014-2020).   Вид на помощта: Подпомагането ще се предоставя под формата на годишно плащане …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8/

Мярка (10.1.4 ОПРСР) „Финансиране сезонна паша“

Описание на дейността: По тази дейност се подпомага традиционната високопланинска паша в летните месеци. Дейността се прилага на територията на следните национални паркове в Република България – Централен Балкан, Рила и Пирин.   Вид на помощта: Подпомагането ще се предоставя под формата на годишно плащане за ха земеделска площ. Връзка с друго законодателство • Регламент …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%88%d0%b0/

Мярка (10.1.3 ОПРСР) „Контрол на почвената ерозия“

Описание на дейността: Тази дейност позволява да прилагат една или комбинация от възможности (превръщане на обработваеми/ изоставени земеделски земи в пасища, чрез използване на многогодишни тревни смески и тяхното екстензивно използване; противоерозионни мероприятия в лозя и овощни насаждения, създаване и поддържане на буферни ивици за предовратяване на ерозията, поясно редуване на културите). Дейността се осъществява …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%8f/

(Мярка 8.6. ОПРСР) Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

Прием: Октомври 2017г.   Бенефициенти Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Общини, собственици на горски територии; Сдружения на частни собственици на горски територии или общини; МСП; Горски стопани, доставчици на услуги. Обосновка на подмярката Горите, управлявани от частни субекти, както и частните инвестиции в сектора на горското стопанство …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8a%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%82/

(Мярка 8.5. ОПРСР) ,,Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“

Бенефициенти Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Общини, собственици/управляващи горски територии; Юридически лица, управляващи държавни горски територии; Юридически лица, наематели на горски територии. Обосновка на подмярката Подпомагането по настоящата подмярка включва смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата, предоставяне на услугите, предлагани от екосистемите и …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd/

(Мярка 8.4 ОПРСР) ,,Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофални събития“

Очакван прием: октомври 2017г.   Бенефициенти Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Юридически лица, наематели на горски територии; Общини, собственици/управляващи горски територии; Юридически лица, управляващи държавни горски територии; Обосновка на подмярката Навременното възстановяване на пострадалите гори има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. Освен икономическия ефект, …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b3/

(Мярка 8.1. ОПРСР) Европейска програма за финансиране на ,,Залесяване и поддръжка“

Бенефициенти Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи; Общини, собственици/управляващи земеделски и неземеделски земи; Юридически лица, управляващи земеделски и неземеделски земи; Обосновка на подмярката Залесяването има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. Разширяването на горските ресурси допринася за борбата с промените в климата и увеличава …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%81%d1%8f%d0%b2%d0%b0/

(Мярка 4.4.ОПРСР) „Непроизводствени инвестиции в земеделски стопанства“

Бенефициенти Земеделски производители /Физически и Юридически лица/: 1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители; 2. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по – малко от 8 000 евро; 3. Кандидатите, юридически лица следва да докажат доход от …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8/

(Мярка 4.3) „Инвестиции в инфраструктура“

Бенефициенти: Земеделски производители ; Сдружения за напояване, регистрирани по Закона за сдружения за напояване с предмет на дейност експлоатация, поддържане и реконструкция на предадената им хидромелиоративна инфраструктура, изграждане на нови напоителни и отводнителни системи и съоръжения, доставяне и разпределяне на водата за напояване, отвеждане на излишните води от земеделските земи; – Групи на производители, в …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/