Tag: Финансиране до 100%

(Мярка 10.1.2. ОПРСР) ,,Финансиране за поддържане местообитанията на защитени видове в обработваеми земи“

Бенефициенти Бенефициенти могат да бъдат земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци); Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г.; Бенефициентите трябва да са регистрирани в ИСАК.   Описание на дейността: По тази дейност ще се подпомага опазването на обработваемите земеделски земи с висока природна …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b5/

(Мярка 10.1.1 ОПРСР) ,,Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС)“

Бенефициенти Бенефициенти могат да бъдат земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци); Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г.; Бенефициентите трябва да са регистрирани в ИСАК. Описание на дейността По тази дейност ще се подпомагат екстензивни традиционни практики за поддържане и възстановяване на затревени …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%bb/

(Мярка 8.5. ОПРСР) ,,Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“

Бенефициенти Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Общини, собственици/управляващи горски територии; Юридически лица, управляващи държавни горски територии; Юридически лица, наематели на горски територии. Обосновка на подмярката Подпомагането по настоящата подмярка включва смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата, предоставяне на услугите, предлагани от екосистемите и …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd/

(Мярка 8.4 ОПРСР) ,,Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофални събития“

Очакван прием: октомври 2017г.   Бенефициенти Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Юридически лица, наематели на горски територии; Общини, собственици/управляващи горски територии; Юридически лица, управляващи държавни горски територии; Обосновка на подмярката Навременното възстановяване на пострадалите гори има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. Освен икономическия ефект, …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b3/

(Мярка 8.3 ОПРСР) ,,Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофални събития“

Очакван прием: Октомври 2017г.   Бенефициенти Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; Общини, собственици/управляващи горски територии; Юридически лица, управляващи държавни горски територии; Юридически лица, наематели на горски територии; Регионални дирекции по горите.   Обосновка на подмярката За най-сериозен рисков фактор при опазване на горите продължават да се смятат …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5/

(Мярка 8.1. ОПРСР) Европейска програма за финансиране на ,,Залесяване и поддръжка“

Бенефициенти Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи; Общини, собственици/управляващи земеделски и неземеделски земи; Юридически лица, управляващи земеделски и неземеделски земи; Обосновка на подмярката Залесяването има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. Разширяването на горските ресурси допринася за борбата с промените в климата и увеличава …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%81%d1%8f%d0%b2%d0%b0/

( Мярка 7.6 ОПРСР) ,, Проучвания и инвестиции, за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти“

Бенефициенти Местни поделения на вероизповеданията.   Обосновка на подмярката Запазването на духовния и културния живот на населението е от важно значение за развитието на селските райони. Културно-историческото развитие на България обуславя богато културно наследство, което се запазва и съхранява в културните центрове читалища, театри, библиотеки музеи, църкви, манастири и др. Инвестициите в този вид инфраструктура …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%ba%d0%b0-7-6-%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%83%d1%87%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8/

(Мярка 7.5. ОПРСР) ,,Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Бенефициенти Общини в селските райони; Юридически лица с нестопанска цел.   Обосновка на подмярката Туризмът е сред приоритетите на регионалната политика в България. На него се разчита за осезателен принос към постигане на балансирано и устойчиво развитие на българските общини и райони. Развитието на туризма в селски райони, особено в по-отдалечените периферни, крайгранични и планински …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84/

(Мярка 7.4. ОПРСР) ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура“

Бенефициенти: Общини в селските райони; • Общински предприятия или Търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината; • ЮЛНЦ, в които учредители са общини от селските райони и земеделски производители в сектор „Животновъдство“. Обосновка на подмярката В изпълнение на целите на ЕВРОПА 2020 е необходима подкрепа и за създаването на нов тип …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%ba%d0%b0-7-4-%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82/

(Мярка 7.2. ОПРСР) ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

Бенефициенти Общини в селските райони; • Юридически лица с нестопанска цел; • Читалища; • Общински предприятия; • Търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината. Обосновка на подмярката Публичната инфраструктура е базов фактор за осигуряване на социалните услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/