Tag: Финансиране до 100%

(Мярка 4.4.2.ОПРСР) ,,Непроизводствени инвестиции в малки стопанства“

Бенефициенти Земеделски производители, отговарящи на условията, изброени в раздел 4.1 на Тематичната подпрограма за малки стопанства. Приоритетни области: 4А, 4Б, 4В. Вид на помощта Подкрепата по тази подмярка се предоставя за инвестиции в материални и/или нематериални активи, които се отнасят до: • капиталови дейности в рамките на ангажиментите по агроекологията и климата и Натура 2000, …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8/

(Мярка 4.4.ОПРСР) „Непроизводствени инвестиции в земеделски стопанства“

Бенефициенти Земеделски производители /Физически и Юридически лица/: 1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители; 2. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по – малко от 8 000 евро; 3. Кандидатите, юридически лица следва да докажат доход от …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8/

(Мярка 4.3) „Инвестиции в инфраструктура“

Бенефициенти: Земеделски производители ; Сдружения за напояване, регистрирани по Закона за сдружения за напояване с предмет на дейност експлоатация, поддържане и реконструкция на предадената им хидромелиоративна инфраструктура, изграждане на нови напоителни и отводнителни системи и съоръжения, доставяне и разпределяне на водата за напояване, отвеждане на излишните води от земеделските земи; – Групи на производители, в …

Прочетете повече

Постоянен линк към тази тема: http://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/