Добавяне на стойност и качество за морските продукти

6.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 40/Добавена стойност и качество на продуктите
 
6.2. Приоритет на Съюза:
Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаното с тях преработване.
 
6.3. Специфична цел:
Насърчаване на конкурентноспособно рибарство.
 
6.4. Тематична цел: 3
 
6.5. Обосновка за избор на мярката:
Поради влошаващото се състояние на черноморските води, включително заради климатичните промени и увеличения риболов от всички Черноморски страни, рибните запаси в Черно море намаляват. За заетите в сектора това води до намаляване на уловите на единица риболовно усилие, оттам на приходите и нивата на печалба, които допълнително намаляват поради непрекъснато увеличаващите се нива на променливите разходи. Като следствие, предприемачите рядко инвестират в нови производства, добавящи стойност като голяма част от уловената риба се продава в непреработено състояние.

Същевременно иновативните подходи, които могат да се прилагат по веригата на стойността на даден продукт, в това число за осигуряване на съхранението и поддържане на качеството на продукцията, могат съществено да допринесат до повишаване на нейната стойност. А това е от голямо значение за проспериране на сектора, който осигурява поминък на значителна част от населението в крайбрежните райони.

ПМДР ще подпомогне инвестиции на борда на корабите, целящи подобряване на качеството и добавяне на търговска стойност на уловената риба. Ще се подкрепят рибарите да инвестират в преработката на рибата на борда и извън борда. Чрез добавянето на стойност и повишаване на качеството се очаква да се увеличат приходите, което ще осигури растеж и пряко ще способства за увеличаване на конкурентоспособността на предприятията.

Като се признава нарастващата конкуренция, пред която са изправени собствениците на дребномащабните крайбрежни кораби, по мярката приоритетно ще бъдат подпомогнати техните предприемачески инициативи, които добавят стойност към уловената от тях риба, по-специално чрез извършване на преработване и пряко предлагане на пазара.
 
6.6. Допустими дейности:
6.6.1. инвестиции, които добавят стойност към продуктите на риболова, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов;
6.6.2. иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до подобряване на качеството на продуктите на риболова.
 
6.7. Условия за допустимост на дейностите:
Подпомагането по т. 6.6.2. се предоставя само за кораби, които са осъществявали риболовна дейност в продължение на най-малко 60 дни в морето или вътрешните водоеми, общо за двете календарни години, които предхождат датата на представяне на заявлението.
Недопустими са инвестиции в съществуващи преработвателни предприятия.
 
6.8. Допустими кандидати:
Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство.
 
6.9. Условия за допустимост на кандидатите:
Кандидатите, които подготвят проект по точка 6.6.2. следва да бъдат собственици на риболовния кораб, като корабът трябва да е от ЕС.
 
6.10. Форма на подпомагане:
6.10.1. Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
6.10.2. Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
 
6.11. Интензитет на помощта:
6.11.1. 50% от общите допустими разходи;
6.11.2. Интензитетът се намалява с 20 процентни пункта при бенефициент, който попада извън определението за малки и средни предприятия;
6.11.3. Интензитетът се увеличава с 25 процентни пункта при проекти, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80/