Застраховане на запасите от аквакултури

12.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 57/ Застраховане на запасите от аквакултури
 
12.2. Приоритет на Съюза:
Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.
 
12.3. Специфични цели:
Да се насърчават конкурентоспособните аквакултури.
 
12.4. Тематична цел: 3
 
12.5. Обосновка за избор на мярката:
С помощта на тази мярка, ще се насърчат стопанствата доброволно да застраховат продукцията си срещу неблагоприятни метеорологични условия, болести, природни явления и др. Голяма част от стопанствата са малки ферми и настъпване на природно бедствие или тежка болест по животните може сериозно да разклати и наруши крехкият им финансов баланс. Цъфтежи и други причинители, както и бактериални и вирусни патогени водещи до влошаване на качеството на водата могат да предизвикат болести, а от тук и загуба на произведени количества от фермите. Негативното влияние на климатичните промени – засушавания, наводнения, намаляване на нивото на водата във водоемите и обледявания, бури в морето са чести явления, с които се сблъскват стопанствата в България.

Подкрепата по тази мярка ще подпомогне предприятията в сектора да получат предвидимост на производството си, ще осигури сигурност на стопаните, като ще подпомогне бюджетите им и намали риска от фалити вследствие загиване на продукцията или разрушаване на съоръженията.
 
12.6. Обхват на мярката:
Ще се подпомага застраховането на запасите от аквакултури, което обхваща загуби, причинени от една от следните причини:
12.6.1. природни бедствия;
12.6.2. неблагоприятни климатични явления;
12.6.3. внезапни промени в качеството на водата, за които кандидатът не носи отговорност;
12.6.4. болести по аквакултурите
12.6.5. повреда или унищожаване на производствени съоръжения, за които кандидатът не носи отговорност.
12.7. Условия за отпускане на помощта:
12.7.1. Настъпването на неблагоприятно климатично явление или избухването на заболяване сред аквакултурите се признава официално за такова от държавата;
12.7.2. Подпомагане се отпуска само за застрахователни договори на продукцията от аквакултури, в случай, че стойността на застрахованата продукция е по-голяма от 30% от средния годишен оборот на производителя на аквакултури;
12.7.3. Ще се подкрепят приоритетно проекти на микро, малки и средни предприятия.
 
12.8. Допустими кандидати:
Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, извършващи дейност в сектор Аквакултура.
 
12.9. Форма на подпомагане:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи за подпомагането.
 
12.10. Интензитет на помощта:
12.10.1. Интензитетът на помощта е 50% от стойността на застрахователната премия.
12.10.2. При бенефициент, който попада извън определението за МСП, интензитетът се намалява с 20 процентни пункта.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8/