(Мярка 4.2.2.ОПРСР) ,,Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма за развитие“ на малки земеделски стопанства

Бенефициенти

Земеделски производители, отговарящи на условията, изброени в раздел 4.1 на Тематичната подпрограма за малки стопанства.

Обосновка
Конкурентоспособността на малките стопанства (предприятия) в условията на силно наситения пазар на хранителни стопки в значителна степен зависи от подобряване на на ефективността на производството и маркетинга, въвеждане на иновации, подобряване на качеството и безопасността на храните, опазване на околната среда, подобряване условията на труд и хигиена. Малките партиди и непостоянното качество на продукцията също влошават пазарните позиции на тези стопанства. Липсата на умения и знания на малките стопанства за проучване на пазарите, слабата информираност за пазарната конюнктура и маркетинг на продукцията също влошава техните пазарни позиции и намалява способността на земеделските производители да отговорят бързо и адекватно на пазарните тенденции.

Приоритетни области
2А, 3А

Вид на помощта
Подкрепата по тази подмярка се предоставя за инвестиции в материални и/или нематериални активи, които се отнасят до:
• Създаване или модернизация на съществуващи мощности за преработка на земеделски продукти, включени в Анекс 1;
• Създаване и/или модернизация на капацитета на местните мрежи за прибиране, приемане, съхранение, климатизиране, сортиране и пакетиране на земеделска продукция;
• Инвестиции, свързани с опазване на околната среда/климата, включително инсталации за пречистване на отпадъчни води в преработването и маркетинга;
• Организиране и прилагане на системи за управление на качеството и хранителната безопасност, ако са свързани с материалните инвестиции по проекта;
• Обработка на селскостопанската биомаса за производство на (електро)енергия от възобновяеми източници от участници, различни от земеделските стопанства;
• инвестиции за постигане на съответствие със стандарт(ите) на Съюза, които ще станат задължителни за стопанствата в близко бъдеще.

Връзка с друго законодателство
Чл. 13 от делегиран акт (проект)на Комисията за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на рзвитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за въвеждане на преходни разпоредби.

Допустими разходи:
– Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
– Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
– Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни по мярката по чл.16;
– Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Условия за допустимост
Земеделски производители, отговарящи на условията, изброени в раздел 4.1 на Тематичната подпрограма
Кандидатите трябва да са получили минимум 30 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да съдържа описание на дейностите и инвестициите, които ще се извършват през периода на подпомагане.

Критерии за подбор
Приоритет ще се дава на проекти, които:

• насърчават заетостта чрез разкриването на работни места и запазване на съществуващите работни места;
• инвестицията се извършва в по-слабо развити райони на територията на Република България;
• се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на околната среда.

Интензитет на помощта
– Финансовата помощ е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
– Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 процентни пункта, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% за проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ.

Друга информация
– Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1 250 евро.
– Максималният размер на помощта за едно проектно предложение е 35 000 евро, а за проекти представляващи колективни инвестиции 100 000 евро.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/