(Мярка 4.1.1) Инвестиции в земеделските стопанства

Обосновка:

Подкрепата се предоставя на територията на цялата страна, за инвестиции в земеделските стопанства за материални и нематериални инвестиции за покриване нуждите на ниво стопанства, съобразени с неговия капацитет.

Очакван прием:

10 октомври – 4 ноември 2016г.

Бенефициенти:

 • Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:
  1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
  2. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по – малко от 8 000 евро;
  ***Критерият за допустимост по т. 2 не се прилага за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури” и производство на технически култури.
  3. Кандидатите, юридически лица следва да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
  ***Критерият за допустимост по т. 3 не се прилага за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури” и производство на технически култури.
  4. Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП;
 • Групи/Организации на производители:
  1. Кандидатите трябва да са признати като организация на производители, в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”;
  2. Инвестициите следва да са свързани с основата земеделска дейност на членовете на организацията, която е основна и за организацията;
  3. Кандидатите следва да представят БП, доказващ подобряване на земеделската дейност на земеделските стопанства на членовете и основна за организацията чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП;
  4. БП трябва да показва, че инвестициите са от полза на цялата организация на производители.

 

Вид на помощта:

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна, за материални и нематериални инвестиции в земеделските стопанства за покриване нуждите на същите, съобразени с техният капацитет. Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда. ;
 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;
 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;
 • Инвестиции в изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
 • Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;
 • Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;
 • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
 • Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;
 • Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.

 

 

Допустими разходи:

Материални инвестиции:

 • Изграждане, придобиване и подобряване на сгради и недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 • Закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 • Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Разходи за закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи /Съгласно Раздел 8.1/.

Нематериални инвестиции:

 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/;
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;
 • Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти.

 

Условия за допустимост:

 • Кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури” и производство на технически култури със стандартен производствен обем от 2 000 евро до 7 999 евро ще се подпомагат в рамките на Тематичната подпрограма за малки стопанства.
 • Техническите характеристики на земеделската техника и оборудването за обработка на почвата и прибиране на реколтата обект на подпомагане по мярката, трябва да съответстват на ИЗП от земеделския производител.
 • По мярката не се подпомагат инвестиции, за които е установено, че ще оказват отрицателно въздействие върху околната среда.
 • Проектите включващи инвестиции, свързани с напояването ще бъдат подпомагани, в случай, че имат разрешение от съответната структура на МОСВ/Басейнова дирекция/, която отговаря за мониторинга и управлението на водния баланс на речните басейни в съответствие с изискванията на Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО), гарантирайки,че инвестицията няма да доведе до нарушаване на водния баланс в региона.
 • В случай на изпълнение на интегрирани проекти, бизнес плана на кандидатите следва да показва, че изпълнението на същия води до по – добри финансови резултати от дейността на кандидата, отколкото ако операциите или дейностите се изпълняват по отделно.
  Кандидати ЗП, който отговарят на определението за „малко стопанство“ няма да бъдат подпомагани по мярката.
 • БП на всички кандидати, които изпълняват критериите за допустимост ще бъдат оценени. За всички проекти с икономически обосновани БП ще бъде направена селекция, следвайки приоритетите по мярката и чрез даване на приоритет на посочените по – горе кандидати.

Критерии за подбор:

Приоритет ще бъде предоставян на проекти за:

 • Проекти представени от млади земеделски стопани и одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007-2013 и подмерки 6.1. и 6.3. от ПРСР 2014-2020, които не са получавали подкрепа по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“;
 • Кандидати, тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн;
 • Проекти за инвестиции в сектор „плодове и зеленчуци”, и/или проекти за инвестиции в сектор „животновъдство”, и/или проекти за инвестиции за производство на „етерично – маслени и медицински култури”.
 • Проекти с инвестиции за производство на биологични суровини и продукти;
 • Проекти с инвестиции за постигане изискванията на стандартите на Общността или свързани с опазване на околната среда;
 • Проекти изпълнявани в Северозападен район и/или в райони с природни и други специфични ограничения или местата по национална екологична мрежа Натура 2000;
 • Проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата и/или инвестиции в технологии водещи до намаляване на емисиите;
 • Проекти за инвестиции в иновации в стопанствата;
 • Кандидати с интегрирани проекти и/или проекти за колективни инвестиции;
 • Проекти чието изпълнение води до осигуряване на допълнителна/устойчива заетост в стопанствата;
 • Проекти, които се изпълняват на територията на селски район;
 • Проекти на стопанства, които съществуват от поне 3 години и разполагат с поне 5 човека персонал;
 • Проекти, в които над 65% от разходите са за строителство и оборудване.

Интензитет и размер на помощта:

Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава на база общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

 • За проекти представени от млади земеделски стопани и/или за интегрирани проекти и/или такива свързани със сливания на организации на производители и/или проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения финансовата помощ се увеличава с 10 %;
 • За проекти за колективни инвестиции представени от 10 до 20 ЗП и/или групи/организации на производители съставени от 10 до 20 члена финансовата помощ се увеличава с 10 %;
 • За проекти за колективни инвестиции, представени от над 20 ЗП и/или групи/организации на производители съставени от над 20 члена финансовата помощ се увеличава с 10 %;
 • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност финансовата помощ се увеличава с 10 %;
 • За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка „Биологично земеделие” финансовата помощ се увеличава с 10 %.

Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент е не повече от 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Минималният размер на допустимите разходи е в рамките на 15 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 000 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 500 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат, за изпълнение на интегриран проект  за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 500 000 евро.

 

Ако имате интерес към създаването на проектно предложение по мярката, можете да направите първата стъпка по реализацията, като ни изпратите идеята си ТУК.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2/