(Мярка 4.3) „Инвестиции в инфраструктура“

Бенефициенти:
Земеделски производители ;
Сдружения за напояване, регистрирани по Закона за сдружения за напояване с предмет на дейност експлоатация, поддържане и реконструкция на предадената им хидромелиоративна инфраструктура, изграждане на нови напоителни и отводнителни системи и съоръжения, доставяне и разпределяне на водата за напояване, отвеждане на излишните води от земеделските земи;
– Групи на производители, в случаите на ползване на инфраструктура, работеща на технологичен принцип;
– Общини собственици на хидромелиоративна инфраструктура, която се използва само за напояване и/или отводняване на земеделски земи;
– Юридически лица, регистрирани по Търговския закон с предмет на дейност експлоатация на хидромелиоративен фонд (включително ремонт, поддържане, разширение, инвестиране, проучване, проектиране, научно-изследователска и инженерингова дейност) и/или доставка на вода за напояване и/или мелиоративно строителство.
– В случай на уедряване на поливните площи бенефициенти могат да бъдат: частни собственици на земя, общините и Държавата (в лицето на министъра на земеделието и храните, като принципал на Държавния поземлен фонд.

Обосновка на подмярката
Подмярката е насочена главно към възстановяване на част от съществуващата хидромелиоративна инфраструктура в страната, която в близкото минало е била много добре развита с цел задоволяване нуждите на едно мащабно селскостопанско производство. Към настоящия момент тя е значително разрушена и не се използва. България попада в зоната на неустойчивото овлажняване и агроклиматичните особености в редица райони обуславят спешната необходимост от подобряване на хидромелиоративната инфраструктура с цел адаптиране на поливното земеделието към климатичните промени при наличие на доказан интерес на земеделските производители. Окрупняването на поливните земи е ключов фактор свързан с ефективното управление на водоразпределението в напоителните системи, производителността на труда и земеделската техниката в т.ч. и поливната. Трансформирането на собствеността върху земеделските земи от държавна (кооперативна) в частна и съвършено новите икономически условия в селското стопанство породиха проблеми в множество аспекти, засягащи земеделските територии. В структурата на стопанствата е налице дисбаланс, породен от раздробена и маломерна собственост, средният размер на имотите е 0,55 ха. . Повечето имоти на физически лица са в съсобственост с други физически лица. Отдалечеността на имотите на един собственик най-често надхвърля няколко километра. Подмярката е насочена към уедряване на поливните площи.

Области на въздействие:
Приоритетна област 2А; 5A.

Вид на помощта
Подпомагане за възстановяване, реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура за напояване и отводняване на земеделските земи във връзка с повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства за успешното адаптирането на поливното земеделието към климатичните промени в страната чрез въвеждане на съвременни хидромелиоративни практики, прилагани за маломерни и уедрени имоти чрез:
• Инвестиции, свързани с осигуряване надежден достъп до земеделски и горски имоти, като: изграждане на нови или рехабилитация на съществуващи селскостопански и горски пътища, алеи и пътеки, включително прилежащите им пътни съоръжения, като водостоци, мостове, бродове, укрепителни съоръжения и системи за предупреждение;
• Инвестиции, свързани с комасация на земята, включително нови земеустройствени планове, осигуряващи надежден достъп и прилагане на нови земеделски и хидромелиоративни практики;
• Инвестиции, осигуряващи ефективно, рационално и екологосъобразно управление на наличните водни ресурси;
• Реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура за напояване;
• Реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура за отводняване, включително отводнително-напоителни системи.

Връзка с друго законодателство
Ще бъде осигурено пълно разграничаване на подкрепата по мярката с други видове подпомагане. Също така ще бъде осигурена система на контрол, осигуряваща избягване наличие на двойно финансиране с други финансови инструменти.
Рамкова Директива за водите 2000/60/ЕС,
Закон за водите,
Закон за устройство на територията,
Закон за опазване на околната среда,
Директива относно опазването на дивите птици 2009/147/EC);
Директива за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна (92/43/ЕЕС);
Да отговаря на изискванията на националното законодателство, свързано със собствеността и ползването на земеделските земи (Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Закон за опазване на земеделските земи и др.). Проекти, в които е включено уедряване на земеделските имоти, трябва да отговарят на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Допустими разходи
Разходи за изграждане, доизграждане и реконструкция на хидромелиоративна инфраструктура в т.ч.:
– разходи, свързани с прякото изпълнение на строителните и монтажни работи;
– непредвидени разходи в размер до 5 % от стойността на одобрените разходи;
– Разходите за закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и оборудване (включително на компютърен софтуер и специализирана техника) до пазарната стойност на актива за целите на проекта;
Разходи, свързани с подготовката на инвестиционния проект в т.ч.:
– разходи за проектиране и консултации, включващи разходите за прединвестиционни проучвания, подготовка на идеен и /или работен/технически проект по смисъла на наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, разходи за управление на проекта, както и разходите за управление на проекта, разходи за предварителни проучвания, разходи за изходни данни и материали, разходи за нотариални и държавни такси при разпореждане със стара собственост и регистрацията на новата собственост, разходи за проектиране и узаконяване на проектите за уедряване на поземлената собственост, попадаща в обсега на хидромелиоративните съоръжения;
– разходите за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), разходите за изготвяне на доклад и оценка за съответствие на дейностите със съществените изисквания към строежите, анализ на икономическите и социалните ползи, необходими за подготовката , изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, разходите за строителен надзор и авторски надзор по време на строителството, както и разходите, свързани с последваща оценка на проекта, одит и информираност и публичност по проекта (информационни табели или билборд), разходи за такси и др.

Условия за допустимост
Кандидатите – групи на земеделски производители и Сдружения за напояване следва да отговарят на следните условия:

– да са признати като организация на производители, в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители;
– следва да представят правно основание за ползване на имотите, върху които ще се извършват инвестиционните дейности по проекта;
– следва да са собственици или ползватели на хидромелиоративна инфраструктура, която се използва само за напояване и/или отводняване на земеделски земи.

За Общини и Търговски дружества:

– Следва да представят правно основание за ползване на имотите, върху които ще се извършват инвестиционните дейности по проекта;
– Следва да са собственици или ползватели на хидромелиоративна инфраструктура, която се използва само за напояване и/или отводняване на земеделски земи.
– Кандидатите за укропняване на напояваните площи – Собственици на земи, Общини и Държавата
– Следва да представят правно основание за ползване на имотите, върху които ще се извършва укропняване на напояваните площи;
– Следва да са собственици или ползватели на хидромелиоративна инфраструктура, която се използва само за напояване и/или отводняване на земеделски земи.
Представената от кандидатите документация следва да е в съответствие с действащото национално законодателство за инвестиционно проектиране, Закона за устройство на територията и /или Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Инвестиционните проекти следва да са съгласувани и одобрени от компетентните национални служби.

Критерии за подбор
Приоритет ще бъде предоставян на проекти:

• представени от ЗП, които отговарят на условията заложени в раздел 4.1. от тематичната подпрограма;
• представени от Сдружения за напояване и групи на ЗП;
• осигуряващи поливна вода за зеленчукопроизводство и овощарство;
• с двойно действащи системи за напояване или отводняване;
• придружени с актуални водостопански изследвания и/или проект за уедряване на поземлената собственост;
• разработени на основата на самостоятелен технологичен елемент;
• при които в земеделските стопанства има ефективна поливна система или проект за същата по М4.1.
• които ще доставят вода за по-голям брой водоползватели сравнено със настоящото им състояние;
• свързани с уедряване на земи в напоителни полета, когато концентрацията /площта на един или повече собственици на земеделските земи в напоителното поле се повишава с минимум 20 %.

Интензитет и размер на помощта
Финансовата помощ за инвестиции в инфраструктура е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;

Друга инфромация
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 10 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на:
– За сдружения за напояване, общини и групи на земеделски производители – 3 000 000 евро.
– За търговски дружества по мярката ще бъдат определени допълнителни максимални нива на допустимите разходи в зависимост от вида на кандидата.

Изпълнението на приоритетите, включени в мярката ще бъде постигано с целеви приеми и критерии за оценка, чиято тежест ще бъде определена в националното законодателство.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/