(Мярка 7.2. ОПРСР) ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

Бенефициенти
Общини в селските райони;
• Юридически лица с нестопанска цел;
• Читалища;
• Общински предприятия;
• Търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината.

Обосновка на подмярката

Публичната инфраструктура е базов фактор за осигуряване на социалните услуги на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, управлението на отпадъците, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.
Състоянието на общинските пътища и тяхната прилежаща инфраструктура и съоръжения е незадоволително и не отговаря на условията за непрекъснат, удобен и безопасен транспорт. Комуникациите между населените места помежду им и с общинския център са затруднени и допълнително влошават условията за развитие на общините, особено в селските райони, както и достъпа до услуги. Проблемите с водоснабдяването в селските райони не се различават особено от тези за цялата страна и са свързани главно с високата амортизираност на мрежите и хроничния недостиг на инвестиции, водещи често до прилагане на режим във водоснабдяването.
Необходими са инвестиции за изграждане на пазари на производителите, тъй като затрудненият достъп до пазара на по-малките производители на животински продукти, плодове и зеленчуци води до формиране на ниски изкупни цени. Наличието на нерегламентирани пазари за живи животни, които не отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания на законодателството на ЕС и представляват риск за разпространението на болести по животните обуславя необходимостта от изграждането на пазари за селскостопански животни и продукти от тях.

Вид на помощта

Операциите по подмярката включват:

• Инвестиции за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
• Инвестиции за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
• Инвестиции за изграждане и/или обновяване на озеленените площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
• Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
• Инвестиции за реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги; инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
• Инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
• Инвестиции за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони;
• Инвестиции за изграждане на пазари на производителите и инвестиции за изграждане на представителни пазари за живи селскостопански животни и продукти от тях.

Връзка с друго законодателство
Делегиран акт в съответствие с чл. 45, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета; Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Допустими разходи

Разходите се свеждат до:

– Изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
– Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната цена на актива;
– Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Проучванията за техническа осъществимост продължават да бъдат разход, който отговаря на условията дори когато на база на техните резултати не се правят изброените по-горе;
– Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Условия за допустимост

Кандидатите трябва да са от допустимите бенефициенти. Инвестициите трябва да се изпълняват на територията на селските райони на Република България; да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура; предвидените по тях дейности да се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община, а ако съществува стратегия за местно развитие, да са съгласувани и с нея; да нямат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда; да отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане; да са придружени с анализ на икономическите и социалните ползи, в който е доказано, че инвестицията ще доведе до социално–икономическо развитие на селският район; да съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията.
Инвестициите за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства се допустими, ако са включени в обхвата на чл. 36, ал. 2 от ППЗСП.

Критерии за подбор

Спазени са следните принципи за определяне на критериите за подбор:

• Принципа на приоритизиране според броя на населението, което ще се възползва от тях;
• Принципа на приоритизиране за осигуряване на свързаност с общинския център;
• Принципа на приоритизиране според вида на инвестицията;
• Принципа на приоритизиране на инвестиците според поетите ангажименти на страната в областта на подобряване на околната среда и осигуряване на екологичен ефект и въздействие, образование, здравеопазване и др.;
• Принципа на приоритизиране според предложени иновативни технически решения.

Интензитет и размер на помощта

– За общини, ЮЛНЦ, читалища, общински предприятия или търговски дружества по Търговския закон, чийто собственик на капитала е общината се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи.
– За общини, които кандидатстват за инвестиции за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях, и за изграждане и/или реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения и за доизграждане на канализационни мрежи се предвижда 95% финансиране.
– В случаите за ЮЛНЦ, читалища, общински предприятия или търговски дружества по Търговския закон, чийто собственик на капитала е общината, когато се установи потенциал за генериране на приходи размерът на финансиране е 75%.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/