(Мярка 6.4.2. ОПРСР) ,,Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства“

Бенефициенти:
Земеделски производители в общините от селските райони.

Обосновка

Процесът на преструктуриране на българския земеделски сектор, който се характеризира с голям брой нископродуктивни малки стопанства, може да бъде стимулиран към разнообразяване на дейността чрез насърчаване развитието на неземеделски дейности.
Подпомагането на инвестиции на земеделски производители за развиване на неземеделски дейности ще улесни навлизането им или разширяването на дейностите в сектори с потенциал за пазарен растеж. Това ще доведе до допълнителен доход за малките стопани и ще подпомогне процеса на преструктурирането им.

Приоритетни области
2А, 3А.

Вид на помощта

По тази подмярка се подпомагат инвестициите за стартиране или развитие на неземеделски дейности в селските райони, сред които са:
• Развитие на селски туризъм:
– Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите (включително къщи за гости, къмпинги и съоръжения, и т.н.);
– Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.);
– Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.
• Местно занаятчийство:
– Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности).
• Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по чл. 18 и крайният продукт не е включен в Анекс І;

• Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали;

• Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението, включително:
– Грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други;
– Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство;
– Архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности и т.н.
– ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия и др.;

Връзка с друго законодателство
Чл. 5 от делегиран акт (проект)на Комисията за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на рзвитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за въвеждане на преходни разпоредби.
Чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1242/2008 на Комисията за установяване на типология на Общността на земеделските стопанства.

Допустими разходи:
– Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
– Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
– Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни по мярката по чл.15;
– Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Условия за допустимост
Земеделски производители, отговарящи на условията, изброени в Раздел 4.1
Кандидатите трябва да са получили минимум 30 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
Инвестицията да се извършва на територията на община от селските райони, за която се отнася проектното предложение.

Критерии за подбор

В процеса на избор ще се дава приоритет на:

• Проекти, за разнообразяване на дейността, представени от земеделски производители, регистрирани по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия;
• Проекти, представени от жени и млади фермери;
• Проекти, създаващи постоянна заетост;
• Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени.

Интензитет и размер на помощта:
– Финансовата помощ е в размер на 85% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
– Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 5000 евро.
– Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 70 000 евро.
– По мярката се прилагат правилата за минималната помощ и общата финансова помощ получена по правилата за минимална помощ, по тази или други програми не може да надхвърля 200 000 евро за период от три години.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0/