(Мярка 8.5. ОПРСР) ,,Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми“

Бенефициенти

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
 • Общини, собственици/управляващи горски територии;
 • Юридически лица, управляващи държавни горски територии;
 • Юридически лица, наематели на горски територии.

Обосновка на подмярката

Подпомагането по настоящата подмярка включва смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата, предоставяне на услугите, предлагани от екосистемите и увеличаване привлекателността на гората или залесената площ за отдих и почивка.

Изменението на климата и горското стопанство са неразривно свързани. От една страна, промените в глобалния климат вече стресират горите чрез по-високи средни годишни температури, променена структурата на валежите, и по-честите и екстремни метеорологични явления. В същото време, горите имат множество защитни функции. Те осигуряват защита срещу ерозията на почвата и опустиняването, помагат за регулиране на хидроложкия цикъл и техните екосистеми са важен източник на биологично разнообразие. Горите и дървесината, която те произвеждат също поглъща и задържа въглероден диоксид, играейки важна роля за намаляване на изменението на климата. Планинските гори по-специално играят решаваща роля в защитата срещу природни бедствия и в поддържането на баланса на климата. Те също така са важен източник на възобновяеми ресурси и действат като резервоар на биологичното разнообразие. Въпреки това, горските екосистеми са чувствителни към атмосферни замърсители и променящите се условия на почвата в резултат от десетилетия на икономически растеж. В допълнение, когато са унищожени или изсечени и изгорени, горите могат да станат източник на парникови газове, въглероден диоксид.

 

Вид на помощта

Безвъзмездна финансова помощ за допустими инвестиции, включително общи разходи, свързани с инвестицията;

 

Връзка с друго законодателство

Закон за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

 

Допустими разходи

 • За преобразуване на горската структура:
 • Преобразуване на гори, чиито дървостои са с липсващи структурни елементи в гори, състоящи се от смесени местни видове, близки до природата гори;
 • Превръщане на издънкови гори в смесени високостъблени гори;
 • Превръщане на изкуствени гори в смесени високостъблени гори за увеличаване на биоразнообразието чрез разнообразяване на горската структура и състав на видовете.
 • Възстановяване и поддръжка на полезащитни пояси;
 • Инвестиции за преодоляване на фрагментацията на горски природни местообитания, засегнати от антропогенна дейност;
 • Възстановяване и поддържане на зелена горска инфраструктура в зоните от Натура 2000;
 • Създаване, възстановяване и поддържане на екологичната свързаност на зоните от Натура 2000 (екологични мостове);
 • Презалесяване/ презасаждане до 5 години след създаването.
 • За засаждане:

 

Условия за допустимост

 • Всички кандидати трябва да докажат собственост на горската територия, с която кандидатстват за подпомагане или правото си да я управляват;
 • Залесяванията трябва да се извършват съгласно Закона за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове;
 • Изборът на дървесни видове за залесяване трябва да отговарят на типа на месторастене.

 

Критерии за подбор

Избираемите проекти ще бъдат класирани според приоритетите на следните критерии за избор:

 • местоположение в място по Натура 2000;
 • местоположение в съседство с място по Натура 2000;
 • използваните за залесяване дървесни видове са местни.

 

Интензитет и размер на помощта

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 2 500 000 евро на кандидат за подпомагане.

Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 2 000 евро на проект.

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 11 250 000 евро.

Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85%.

 

Ако имате интерес към създаването на проектно предложение по мярката, можете да направите първата стъпка по реализацията, като ни изпратите идеята си ТУК.

 

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd/