(Мярка 8.3 ОПРСР) ,,Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофални събития“

Очакван прием:

Октомври 2017г.

 

Бенефициенти

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
 • Общини, собственици/управляващи горски територии;
 • Юридически лица, управляващи държавни горски територии;
 • Юридически лица, наематели на горски територии;
 • Регионални дирекции по горите.

 

Обосновка на подмярката

За най-сериозен рисков фактор при опазване на горите продължават да се смятат горските пожари. Съгласно статистическите данни за последните 6 години са възникнали 3624 горски пожара, които са засегнали 61 511,3 ха горски територии. Причинените щети са за 14,057 млн. лева. Над 75% от горските пожари са възникнали извън границите на горските територии и са причинени от паленето на растителност или от небрежност. Изработването на методология и класифицирането на горите по степени на риск от горски пожари предстои, макар че по първоначални наблюдения, ще попаднат основно в среден риск и по-малка част във висок риск.

Освен това, глобалната промяна на климата води до попадане на страната ни в зона на засушаване и рискове, свързани с природни бедствия (в т.ч. наводнения, злополуки, пожари, суша), както и нападения на вредители и болести. Всичко това води до свързаните с климатичните промени обезлесяване, суша, бури и наводнения.

 

Вид на помощта

Безвъзмездна финансова помощ за допустими инвестиции, включително общи разходи, свързани с инвестицията;

 

Връзка с друго законодателство

Закон за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

 

Допустими разходи

 • създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици, горски пътеки и маршрути, противопожарни стени;
 • закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства;
 • изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни съоръжения за търговски цели;
 • изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите;
 • строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите;
 • закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести;
 • изграждане и подобряване на горски пътища.

 

Условия за допустимост

 • Всички кандидати трябва да докажат собственост върху горските територии, с които кандидатстват за подпомагане, или правото си да ги управляват/контролират;
 • Превантивните дейности срещу пожари са допустими за подпомагане само в горските територии, класифицирани като средно или високо рискови от възникване на пожар. Списък на териториите с висок и среден риск от горски пожари може да намерите тук.;
 • Всички превантивни дейности срещу горски пожари трябва да са част от плана за защита на гората;
 • В случаите на превантивни дейности срещу болести и вредители, описанието на настъпилото бедствие трябва да бъде придружено от научни доказателства. Списък с болестите и вредителите, които могат да причинят бедствие е посочен в Приложение към Програмата.

 

Критерии за подбор

Избираемите проекти за превантивни дейности ще бъдат класирани според големината на площта, която предпазват, като приоритет ще се дава на по-голямата площ.

 

Интензитет и размер на помощта

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.

Максимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 1 500 000 евро на проект.

Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 1 000 евро на проект.

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 8 500 000 евро.

Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85%.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d1%89%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5/