(Мярка 8.6. ОПРСР) Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

Прием:

Октомври 2017г.

 

Бенефициенти

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
 • Общини, собственици на горски територии;
 • Сдружения на частни собственици на горски територии или общини;
 • МСП;
 • Горски стопани, доставчици на услуги.

Обосновка на подмярката

Горите, управлявани от частни субекти, както и частните инвестиции в сектора на горското стопанство играят все по-важна роля в икономическата дейност в селските райони. Поради това, подкрепата на ЕС е от значение за развитието на горите, опазването на горите, иновациите, подобряване на производството, технологиите, преработката и маркетинга. Едновременно с това тези гори са съобразени с ролята си на многофункционални гори, допринасящи за ключовите екологични и климатични цели на Европейския съюз. За да се гарантира предоставянето на тези ползи по балансиран начин от съществено значение е да се гарантира многофункционалност и устойчиво управление на горите, които са сред основните принципи на горскостопанската стратегия на ЕС. Укрепването на устойчивото управление на горите е необходимо за подобряване на конкурентоспособността и създаването на работни места, в частност в селските райони, като същевременно се гарантира опазването на горите и предоставяне на екосистемни услуги.

Настоящата подмярка цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.

 

Вид на помощта

Безвъзмездна финансова помощ за допустими инвестиции, включително общи разходи, свързани с инвестицията;

 

Връзка с друго законодателство

Закон за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

 

Допустими разходи:
– За инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти:

 • изграждане, придобиване или подобрение на сградите за производство;
 • закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
 • общи разходи, свързани с инвестицията, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
 • нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки и т.н;

– За инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите:

 • Осветления и прочистки във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори;
 • Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите горска техника и оборудване за сеч, извоз и товарене на дървесина за едно или повече стопанства;
 • Разходите по изготвяне на планове или програми за управление на горите;

 

Условия за допустимост

 • Закупуването на оборудване за сеч е допустимо за подпомагане само ако предвиденото устойчиво ползване на дървесина позволява подходящото му ефикасно използване;
 • Частните собственици трябва да притежават минимум 0.5 ха горски територии;
 • Сдруженията на частните собственици трябва да притежават горски територии с площ минимум 1.0 ха;
 • Юридическите лица – частни собственици, са допустими за подпомагане, само ако са регистрирани съгласно българското законодателство и максималното участие на държавата в тях не превишава 25%;
 • Общините и техните сдружения трябва да притежават минимум 10 ха гори;
 • За първична преработка на дървесина са допустими само микро, малки и средни предприятия.

 

Критерии за подбор

Избираемите проекти ще бъдат класирани според приоритетите на следните критерии за избор:

 • местоположение на територията на община с висока лесистост (от повече от 30% до повече от 60%, като се дава приоритет на по-високият процент)

 

 

Интензитет и размер на помощта

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 50% от общите допустими разходи за проекти от селските райони на Р. България и 40% за всички останали.

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 500 000 евро на кандидат за подпомагане.

Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 5 000 евро на проект.

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 9 000 000 евро.

Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85%.

 

Ако имате интерес към създаването на проектно предложение по мярката, можете да направите първата стъпка по реализацията, като ни изпратите идеята си ТУК.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8a%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%82/