Иновации в аквакултурите

8.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 45/Иновации
 
8.2. Приоритет на Съюза:
Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.
 
8.3. Специфична цел:
Насърчаване на конкурентноспособни аквакултури.
8.4. Тематична цел: 3 и 6
 
8.5. Обосновка за избор на мярката:
Липсата на финансови средства изключително много затруднява развитието на научно-техническата и приложна дейност в областта на аквакултурата. Поради това, изследователските организации не оказват достатъчна подкрепа в процеса на разработване и реализация на иновативни продукти, процеси. Те не разполагат с цялото необходимо оборудване за приложни изследвания и нормална дейност. Това е и причината да нямат добре изградени връзки с „потребителите” на иновациите (предприятията). От друга страна, съществуват предприятия, чиято дейност би се подобрила съществено в следствие на внедряването на иновативни продукти, услуги или бизнес модели, но които нямат средствата за финансиране на необходимата научно изследователска и развойна дейност.

Секторът се характеризира с много ниска степен на разнообразие по отношение на видовете съставляващи продукцията от аквакултура. Няма данни за въвеждане на нови продукти, развиване на аквакултура чрез отглеждането на технически култури.

Прилагането на тази мярка ще даде възможност на научно изследователските органи/институти да развиват приложно своите знания в областта на аквакултурите, ще се скъси пътя на резултата от тяхната дейност до предприятията, а предприятията ще могат да се възползват по-лесно от достиженията на науката и директно да ги прилагат в своята практика.

Това ще има пряк положителен ефект върху дейността на предприятията, защото чрез внедряването на иновативни подходи, процеси, продукти ще се разнообрази продукцията, ще се увеличат производството и приходите, ще се намалят разходите (особено за гориво) и цялостно ще се оптимизират процесите на производство, управление и продажба на продукцията.
 
8.6. Допустими дейности:
8.6.1. Развитие на техническите иновации или знания в областта на аквакултурите, които водят до понижаване на въздействието върху околната среда, до насърчаване на по-устойчиво използване на ресурсите; до подобряване на хуманното отношение към животните, до улесняване въвеждането/внедряването на нови, устойчиви производствени методи
8.6.2. Разработване и/или внедряване на нови или значително подобрени продукти и/или „породи”, както и на нови видове хидробионти с добър пазарен потенциал; нови или подобрени процеси за производство;, както и на нови или подобрени системи за управление и организация,.
8.6.3. Проучване на техническата или икономическата осъществимост на разработените иновациите, продуктите или процесите.
 
8.7. Условия за допустимост на дейностите:
Резултатите от финансираните по настоящата мярка дейности подлежат на подходящо популяризиране чрез единен уебсайт или единен портал. Минималното количество информация за подпомаганата операция трябва да бъде в съответствие с определеното в Приложение ІV от Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2014-2020 г.
Проектите се изпълняват от признати научни или технически органи или в сътрудничество с тях.
Проектите, свързани с разработване на иновации ще са допустими в случай, че кандидатите предоставят становище от името на национално призната браншова организация в сектора, удостоверяващо практическата и пазарна приложимост на планираната за разработване иновация.
 
8.8. Допустими кандидати:
8.8.1. Признати научни или технически органи;
8.8.2. Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултура;
8.8.3. Организации на производителите.
 
8.9. Условия за допустимост на кандидатите:
Когато кандидатите са предприятия, ще се подкрепят приоритетно проекти на микро, малки и средни предприятия.
 
8.10. Форма на подпомагане:
8.10.1. Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
8.10.2. Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
 
8.11. Интензитет на помощта:
8.11.1. При бенефициент, който е публично-правен орган – 100% от общите допустими разходи;
8.11.2. При бенефициент, който е организация на производители или асоциация на организации на производители – 70% от общите допустими разходи;
8.11.3. При бенефициент, който не е публично-правен орган и не е организация на производители или асоциация на организации на производители – 50% от общите допустими разходи;
8.11.4. При бенефициент, който не е публично-правен орган, но дейността е от колективен интерес и е налице публичен достъп до резултатите от операцията – 100% от общите допустими разходи;
8.11.5. При бенефициент, който попада извън определението за малки и средни предприятия, интензитета се намалява с 20 процентни пункта

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5/