Основна информация по Европейски програми

Запознайте се с основните определения и най-честите въпроси
1. Какво е проект и какво е проектно предложение?

2. Какво е бенефициент?

3. Какво е консултант и каква е работата му?

4. По кои Европейски програми ще може да получи финансиране бизнесът ?

5. Как се определя едно микро, малко и средно предприятие ?

6. Кои населени места се считат за селски райони?

7. Кои населени места няма да бъдат подпомагани по Европейски програми за финансиране?

8. Кои населени места се считат за необлагодетелствани райони?

9. Колко време отнема одобряването на едно проектно предложение?

10. Кога се получава безвъзмездното финансиране по един проект?

1. Какво е проект и какво е проектно предложение?
Важно:

– До получаване на одобрение и подписване на договор, Вие работите по проектно предложение

– Думата проект се използва след подписването на договор със съответната институция

Проектното предложение е съвкупност от дейности, използващи ясно изразени човешки, материални и финансови ресурси, целящи постигането на ясно определена цел в ясно определено време. Всички дейности са подчинени на крайната цел.

2. Какво е бенефициент и какво е изпълнител ?

– Бенефициентите са лица които кандидатстват с проектно предложение, сключват договор с УО на ОП и
отговарят за изпълнението му. За част от дейностите бенефициентът може да избере изпълнители.

– Изпълнителите се избират чрез процедури по Закона за обществените поръч-
ки (ЗОП) или ПМС №55/12.03.2007 г.

Отиди в началото.

3. Какво е консултант и каква е работата му ?

Консултантът е посредник, който извършва за Вас цялата необходима подготовка, за да стигнете до етапа на кандидатстване.

Неговата работа започва с проектната идея и завършва с окончателното реализиране и финална оценка на проекта Ви. Консултантът ще създаде проектното Ви предложение и ще направи всичко вместо Вас, а след одобрение ще ръководи изпълнението на проекта, както е заложено, за да не бъдете санкционирани. Той ще подготви заявките за плащания, без които не можете да получите субсидията си.

Отиди в началото.


4. По кои програми ще може да получи финансиране бизнесът ?
Програмите, по които бизнесът (фирми и др.) ще може да получи финансиране са:

– Оперативна програма „Конкурентноспособност“
– Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
– Оперативна Програма „Развитие на селските райони“ (ако бизнесът е регистриран в селски район)
– Оперативна Програма „Морско и Рибарско Дело“
– Хоризонт 2020

Отиди в началото.


5. Как се определя едно микро, малко и средно предприятие ?
По чл.3 и 4 от Закона за малки и средни предприятия, а именно:
„Чл.3 (1) Категорията малки и средни предприятия включва предприятията, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души
2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.

(2) От предприятията по ал. 1 малки предприятия са тези, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души
2. годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.
(3) От предприятията по ал. 1 микропредприятия са тези, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души
2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.

При изчисляване се взема предвид дали предприятието е независимо, дали e предприятие партньор или е свързано предприятие:
(2)
Независимо предприятие
е всяко предприятие, което не е предприятие партньор по смисъла на ал. 3 и не е свързано предприятие по смисъла на ал. 5.

(3) Предприятия партньори са предприятията, които не са свързани предприятия по смисъла на ал. 5 и между които съществува следното отношение: едно от предприятията притежава самостоятелно или заедно с едно или повече свързани предприятия от 25 до 50 на сто от капитала или от броя на гласовете в общото събрание на друго предприятие.

(4) Едно предприятие се смята за независимо и в случаите, когато негови предприятия партньори са следните лица:
1. инвестиционни дружества;
2. дружества за рисково инвестиране;
3. физически лица, които обичайно рисково инвестират индивидуално или съвместно в предприятия, които не са публични дружества по смисъла на чл. 110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (бизнес-ангели), при условие че общата им инвестиция в едно предприятие не превишава 2 400 000 лв.;
4. висши училища или изследователски центрове;
5. институционални инвеститори, включително регионални фондове за развитие;
6. общини с брой на жителите под 5000 души и с годишен бюджет, който не превишава 19 000 000 лв.

(5) Свързани предприятия са предприятията, между които съществува някое от следните отношения:
1. едното предприятие притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото предприятие;
2. едното предприятие има право да назначава или освобождава повече от половината от членовете на изпълнителния, управителния или надзорния орган на другото предприятие;
3. едното предприятие има право да упражнява решаващо влияние върху другото предприятие по силата на договор, сключен между тях, или на клауза в неговия устав, учредителен договор или друг учредителен акт;
4. предприятие, което е акционер, съдружник или член в друго предприятие, контролира самостоятелно повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на това предприятие по силата на споразумение с други акционери, съдружници или членове.

Отиди в началото.


6. Кои населени места се считат за селски райони?
231 от общо 264 общини в България са обявени за селски общини. Всички населени места в дадена селска община се считат за селски райони. Пълният списък тук.

Отиди в началото.


7. Кои населени места няма да бъдат подпомагани по програмите за финансиране?
Няма да бъдат финансирани населени места и курортни селища с развит масов туризъм.
Пълен списък тук.

Отиди в началото.


8. Кои населени места се считат за необлагодетелствани райони?
Необлаготелстваните райони са 2 вида:
– планински райони
– райони с природни ограничения, различни от планинските.
Пълен списък тук.

Отиди в началото.


9. Колко време отнема одобряването на едно проектно предложение?
До 3 месеца след подаване на проектното предлoжение трябва да получите резултат.

Отиди в началото.


10. Кога се получава безвъзмездното финансиране по един проект?
Фирмите, с одобрени проекти и подписани довговори, могат да получат до 50% от договорена стойност авансово срещу банкова гаранция, а остатъка – на етапи. Изисква се отчет на разходите по проекта, чрез съответните документи.

Отиди в началото.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5/