Кандидатстване по Европейски програми за финансиране на бизнес

ЗАВЪРШВАНЕ ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И КАНДИДАТСТВАНЕ

Tова е фазата на окончателната окомплектовка и изпращане на целия пакет от необходими документи за участие в програмата. Във  всички предходни фази се подготвят части от крайното предложение за проект. Тук  трябва да се “съберат” всички вече подготвени текстове, да се допишат и доизяснят тези части, които не са достатъчно развити. Като резултат се образува проектното предложение.

 

ФИНАЛИЗИРАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 

1. Проверка за езикови и стилистични грешки и евентуална преработка

2. Проверка за технически грешки и евентуална преработка

3. Окомплектоване

Проектното предложение включва:

 •  Формуляр за кандидатстване
 •  Приложенията към него изискани по съответната Оперативна Програма
 •  Подкрепящите документи, съгласно Насоките/Указанията за кандидатстване за конкретната процедура.

Проектното предложение трябва да съдържа:

 •  Един оригинал
 •   Две копия на хартия във формат А4, които са окомплектовани в отделни папки. Копията трябва да са еднакви по съдържание с оригинала (не е допустимо в копията да липсват документи от приложените в оригинала). Проверете в Насоките/Указанията за кандидатстване кои документи се изискват на електронен носител.Задължително е представените електронни файлове да съдържат идентични документи като тези, представени на хартия.

  *За да сте сигурни, че окомплектовате всичко необходимо, попълнете таблицата за административно съответствие.

4. Окомплектоване на документите:

Проектното предложение – оригинал и две копия – се поставя в плик. На външния плик трябва да има надпис със следната информация:

 •   наименование на процедурата
 •   бюджетна линия
 •   пълното име на кандидата
 •   пълен адрес на кандидата
 •   лице за контакти
 •   електронна поща
 •   БУЛСТАТ
 •   адрес на УО на съответната Оперативна Програма

5. Доставка или изпращане на пакета до съответния орган

* Проектните предложения трябва да бъдат изпратени по куриер, по пощата или доставени на ръка на адреса на УО на съответната Оперативна програма.

* При получаване на проектното предложение УО на съответната Оперативна програма издава документ с регистрационен номер на съответното проектно предложение.

* Проектни предложения, изпратени по друг начин (например по факс или по електронна поща) или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.

* Краен срок за получаване на проектните предложения:
В конкретните Насоки/Указания за кандидатстване се посочват ден, дата и час на крайния срок за подаване на проектните предложения. Всяко предложение, получено след крайния срок, няма да бъде разглеждано.

 

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

1. Административно съответствие (отпаднали 52% от подадените проекти):
 •  Неправилно окомплектоване на документите
 • Липсващи документи и непопълнени полета във Формуляра за кандидатстване;
 • Грешни декларации
2. Допустимост (отпаднали 24% от останалите проекти):
 • Затруднения при дефиниране на целеви групи;
 • Дейностите по проекта са допустими, но не отговарят на целите на програмата
 • Един и същ проект е подаден по няколко програми
 • Исканото финансиране е под минималния праг
.

Оценка на качеството ( отпаднали 47% от останалите проекти):

 • Несъответствия в бюджета – между бюджетната таблица, формуляра и сбора на всички разходи;
 • Неразбиране кои разходи са допустими;
 • Не се прави разлика между приоритети, цели, дейности, резултати и индикатори за изпълнение;
 • Непознаване на някои основни документи;
 • Липса на бюджетна информация (например не попълване на план за разходване на средства)
 • Неразбиране на изискванията за устойчивост, мултипликационен ефект и хоризонтални политики.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/