Мярка (13.1 ОПРСР) „Компенсации за планински райони“

13.1 Компенсаторни плащания за ха ИЗП в планински райони

Описание на дейността

 

Подкрепата за дейности, свързани със земеделското ползване в планинските необлагодетелствани райони и спазването на условията за поддържане на земята в добро агроекологично състояние в тези райони е необходима за предотвратяването на изоставянето на земеделските земи в тези райони, за повишаване привлекателността на ландшафта и за предотвратяване процеса на обезлюдяване на планинските райони.

Ще се подпомагат земеделски стопани, които извършват земеделска дейност на територията на планински район.

Обхватът на планинските райони в България е:

Брой на землищата и площ на планинските райони

Планински землищаБрой землищаПлощ (км²)% площИЗП (ха) *% ИЗП*
планински общо1 71842 302.9238.20836 06716.6
Всичко в България4 623110 736.72100.005 033 465100.0

* данните са индикативни и са от края на 2013 г.

 

 

Вид на помощта

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар ИЗП.

 

Връзка с друго законодателство

Чл.9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и съответното национално законодателство, дефиниращо „активен земеделски стопанин”

Бенефициенти:

Бенефициентите по мярката са активни земеделски стопани (физически и юридически лица) по смисъл на чл. 9 на Регламент (ЕС) 1307/2013 и съответното национално законодателство.

Бенефициентите – физически лица, еднолични търговци и юридически лица трябва да са земеделски стопани по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

 

Допустими разходи:

 

Земеделските стопани трябва да спазват условията за кръстосано съответствие, съгласно чл. 93 и Приложение II на Регламент (ЕС) № 1306/2013

 

Условия за допустимост:

 

Земеделските стопани трябва да обработват минимум 0,5 ха в планинските райони

 

Критерии за подбор

 

Не се прилага за необлагодетелстваните райони.

 

Интензитет и размер на помощта

Диференцираните нива на плащания в планинските райони в зависимост от размера на стопанството са следните:

хектариевро / хектар
до – 50,0130
за частта над 50,0 – 100,070
за частта над 100,030

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8/