Мярка (12.1 ОПРСР) „Компенсации за земеделски площи в Натура 2000“

12.1. Компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000
Обосновка на под-мярката:
Защитените зони от мрежата “Натура 2000” в България, определени съгласно Директивата за птиците са 119 с обща площ 2 267 624 ха (22,7 % от територията на страната), а броят на определените защитени зони съгласно Директивата за местообитанията е 233, с обща площ 3 330 101 ха (30 % от територията на страната).
 
Вид на помощта:
Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар използваема земеделска площ за компенсиране на наложени режими/ограничения/забрани за земеделски дейности включени в заповедта за обявяване на съответна зона от Натура 2000. . Подпомагането по тази мярка се ограничава до максималните ставки за подпомагане, посочени в приложение I към Регламент (ЕО)1305/2013.
Обхватът на тази под-мярка ще включва всички земеделски земи, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000 за които са издадени заповеди за обявяването им, с разписани конкретни режими/ограничения/забрани за земеделски дейности.
 
Връзка с друго законодателство:
Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), приет от Народното събрание през август 2002г. с последни изменения от 26.07.2013 г.
 
Бенефициенти:
Допустими за подпомагане по тази под-мярка са земеделски стопани, физически или юридически лица, стопанисващи земеделски земи попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000.
Забрани и режими за земеделски дейности в земеделски земи, попадащи в обхвата на Натура 2000.
 
Допустимите разходи:
• Разходите за дейности се изчисляват въз основа на пропуснати доходи и на допълнителните разходи, свързани с режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в заповедите за обявяване/плановете за управление на защитените зони по Натура 2000.
• Плащанията не включват компенсиране за изискванията, произтичащи от кръстосаното съответствие.
• Калкулираните плащания за режимите и забраните за земеделски дейности, разписани в одобрените заповеди за обявяване/планове за управление на защитените зони се изчисляват индивидуално за всяка зона.
 
Условия за допустимост:
• Земеделските земи трябва да попадат в обхвата на Натура 2000, за които има одобрена заповед за обявяване и/или план за управление на защитена зона от Натура 2000.
• Земеделските стопани трябва да бъдат регистрирани в ИСАК;
• Да спазват на територията на цялото стопанство изискванията на Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в Република България одобрена със Заповед № РД 09-1102 от 08.08.2012 г. на Министъра на земеделието и храните.
 
Критерии за подбор:
Кандидатите за подпомагане ще бъдат одобрявани в съответствие с реда на подаване на заявлението за кандидатстване (първи подал, пръв одобрен).
 
Интензитет и размер на помощта:
Подпомагането по тази под-мярка ще бъде в рамките на:
-максимум 500 € на хектар на година през първите 5 години
-максимум 200 € на хектар на година.
Бюджетът на тази под-мярка е в размер на левовата равностойност на 51 867 572 евро.
Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85 %.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b02000/