Мярка (12.3 ОПРСР) „Компенсации за земя в речен басейн“

12.3. Компенсаторни плащания за земеделски площи в речен басейн с план за управление
Обосновка на под-мярката:
Под-мярка ще включва всички земеделски земи, попадащи в обхвата на речен басейн с план за управление. При разписани конкретни забрани и ограничения за земеделска/горска дейност в Плановете за управление на речните басейни, земеделските стопани ще бъдат компенсирани за направени разходи и пропуснати ползи при тяхното изпълнение.
 
Вид на помощта:
Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар използваема земеделска площ. Подпомагането по тази мярка се ограничава до максималните ставки за подпомагане, посочени в приложение I към Регламент (ЕО)1305/2013.
Връзка с друго законодателство: Закона за водите (ДВ, бр. 67/27.07.1999 г., с последни изменения в ДВ, бр. 103/29.11.2013 г.
 
Бенефициенти:
Допустими за подпомагане по тази под-мярка са земеделски стопани, физически или юридически лица, стопанисващи земеделски земи попадащи в обхвата на речен басейн с план за управление..
 
Допустимите разходи:
• Разходите за дейности се изчисляват въз основа на пропуснати доходи и на допълнителните разходи, свързани забрани/режими/ограничения за земеделски дейности, разписани в плановете за управление на речните басейни.
• Плащанията не включват компенсиране за изискванията, произтичащи от кръстосаното съответствие.
• Калкулираните плащания, са за всяка отделна забрана/режим/ограничение разписани в плановете за управление на речните басейни режимите.
 
Условия за допустимост:
• Земеделските земи трябва да попадат в обхвата на речен басейн с план за управление., за които има одобрена заповед за обявяване и/или план за управление на защитена зона от Натура 2000.
• Земеделските стопани трябва да бъдат регистрирани в ИСАК;
• Да спазват на територията на цялото стопанство изискванията на Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в Република България одобрена със Заповед № РД 09-1102 от 08.08.2012 г. на Министъра на земеделието и храните.
 
Критерии за подбор:
Кандидатите за подпомагане ще бъдат одобрявани в съответствие с реда на подаване на заявлението за кандидатстване (първи подал, пръв одобрен).
 
Интензитет и размер на помощта:
Подпомагането по тази под-мярка ще бъде в рамките на:
– максимум 500 € на хектар на година през първите 5 години
– максимум 200 € на хектар на година
– минимум 50 € на хектар на година.
Бюджетът на тази под-мярка е в размер на левовата равностойност на 9 000 000 евро.
Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85 %.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%b1%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b9%d0%bd/