Морско Рибарско дело – контрол и събиране данни

15.1. Мярка за осигуряване на ефективно събиране, управление и анализ на данни за сектор Рибарство;

Обосновка на мярката
В съответствие с многогодишната програма на Съюза за събиране на данни (DC-MAP), в периода 2014-2020 година, България ще осъществява дейности по събирането и анализирането на технически, биологически и икономически данни в сектор „Рибарство“. Данните ще включват информация за: – стопанският риболов – икономически данни, групи сходни риболовни дейности (Metier related data), количествени и биологични данни за уловите, риболовният флот (Transversal data), научни изследвания на море; – аквакултурите и преработвателната промишленост – качествени, количествени и икономически данни; – влиянието на риболова върху морската екосистема – екосистемни индикатори. Информацията се събира от Регистъра на риболовните кораби и Регистъра на лицата развъждащи и отглеждащи риба и други водни организми поддържани от ИАРА, Въпросници за икономическа статистика и изследвания на море. Координирането на дейностите по DC-MAP се извършва от Национален кореспондент, който се определя от ИАРА. Ежегодно до 31 октомври на всяка година се представя на Комисията годишен работен план по електронен път, освен в случаите когато работният план от предходната година все още се прилага, за което се уведомява Комисията. Годишните работни планове съдържат описание на процедурите и методите, които следва да се прилагат при събирането и анализирането на данни и при оценяването на тяхната точност и прецизност. Ежегодно до 31 май на всяка година се представя на Комисията годишен технически доклад и финансов отчет, по електронен път. Годишният технически доклад и финансов отчет съдържат описание на извършените дейности при събирането и анализирането на данни и направените разходите за тези дейности, през предходната календарна година. Периодично при поискване се обработват и изпращат до Комисията по електронен път специфични модули с данни (технически, икономически). Всеки модул се попълва и подготвя съгласно зададен електронен формат, и се изпраща съобразно определените срокове.

Допустими дейности:
15.1.1. Събиране и обработка на икономически данни за риболовният флот, аквакултурите и преработвателните предприятия;
15.1.2. Събиране и обработка на биологични данни за уловите от стопански риболов и производството от фермите за аквакултури;
15.1.3. Научни изследвания на море;
15.1.4. Мониторинг на уловите от стопански риболов на море и приулова;
15.1.5. Събиране и анализ на данни за любителският риболов;
15.1.6. Участие на представители на ДЧ в регионални срещи за координация, заседания на регионални организации за управление на рибарството, заседания на международни органи даващи научни препоръки, както и в международни консултативни органи и срещи на които се изисква участие на експерти в областта на рибарството;
15.1.7. Изграждане и подобряване на системи за събиране и управление на данни в сектор Рибарство, включително пилотни проучвания за подобряване на съществуващи системи, изграждане на специфична базаданни, закупуване на софтуер;
15.1.8. Сътрудничество между държавите членки за събирането на данни, които са от полза за регионалното сътрудничество и би подобрило дейностите по събирането и управлението на данни. Включително създаването и поддържането на регионални бази с данни;
15.1.9. Изграждане на системи за съхраняване на събраната информация;
15.1.10. Система за проверка на качеството на събраната, обработена и изпратена до крайните потребители информация;
15.1.11. Разпространение на информацията до крайни потребители;
15.1.12. Изготвянето на научни становища и препоръки, включително от международни организации, независими експерти и научноизследователски институции, за подпомагане преминаването към Максимално устойчив улов (МУУ).
Недопустими са разходите за персонал на бюджетна издръжка.

Допустими кандидати:
– Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури, МЗХ, България.
– Научни организации

Форма на подпомагане:
Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи.

Интензитет на помощта:
Интензитетът на помощта е 100% от общите допустими разходи.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b8/