(Мярка 4.1.2.ОПРСР) Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства

Бенефициенти:
Земеделски производители, отговарящи на условията, изброени в раздел 4.1 на Тематичната подпрограма за малките стопанства. Не се подпомагат бенфиценти одобрени по мярка 112 Създаване на млади фермери от ПРСР 2007-2013 г.

Обосновка
Модернизирането на физическите активи на малките земеделски стопанствата е от съществено значение за подобряване на икономическата им резултати, тъй като улеснява въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция, намаляване на производствените разходи и разнообразяването на дейностите в стопанството, включително към неземеделските сектори; както и прехода от конвенционално към биологично земеделско производство. То е важно за пълно спазване на стандартите, особено на онези свързани с ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената и безопасните условия на труд.

Приоритетни области

– Мярката допринася за приоритет 2А като подпомага инвестициите на стопанствата от целевата група за повишаване на производителността на труда, подобряване на качеството, добавяне на стойност и преработка на земеделска продукция.
– Инвестициите в малките земеделски стопанства ще спомогнат също за въвеждане на благоприятни за опазването на климата и икономиите на ресурси практики и технологии; запазването и създаването на нови възможности за работа в селските райони по приоритети 3А; 5А, 5Б; 5В; 5Г; 5Д; 6А
– Мярката адресира всички хоризонтални приоритети чрез подпомагане на инвестициите в оборудване и механизация, щадящи околната среда, спомагащи за предотвратяване и адаптация към промените във климата и улесняващи въвеждането на иновации в производството и продуктите.

Вид на помощта
По тази операция се подпомагат материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството. Могат да бъдат подкрепяни следните видове дейности:
• Инвестиции за модернизация или увеличаване на физическия капитал с оглед намаляване на преките разходи за производство, повишаване на производителността на труда и качеството или разширяване на производството;
• Инвестиции за подобряване на пред-пазарната подготовка или съхранение на продукцията (като оборудване за оборудване за почистване, сортиране, пакетиране на продукцията и сгради за специализирано съхранение и обработка, осигуряване на вентилация, изолация и охлаждане);
• Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
• Инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
• Инвестиции за реконструкция и строителство на сгради за отглеждане на добитък;
• Инвестиции за намаляване на потреблението на енергия;
• Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
• Инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;
• Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;

Връзка с друго законодателство
Чл. 13 от делегиран акт (проект)на Комисията за допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на рзвитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за въвеждане на преходни разпоредби.
Чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1242/2008 на Комисията за установяване на типология на Общността на земеделските стопанства.

Допустими разходи
– Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
– Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
– Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни по мярката по чл.15;
– Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Условия за допустимост
Земеделски производители, отговарящи на условията, изброени в раздел 4.1 на Тематичната подпрограма
Кандидатите трябва да са получили минимум 30 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да съдържа описание на дейностите и инвестициите, които ще се извършват през периода на подпомагане. Той трябва да показва по какъв начин прилагането на проекта ще доведе до подобряване цялостната дейност на земеделското стопанство.

Критерии за подбор
Приоритет ще се дава на стопанства от секторите животновъдство, плодове и зеленчуци, биологично производство и стопанства разположени в планински и необлагодетелствани райони.

Интензитет и размер на помощта:
Финансовата помощ е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 процентни пункта, като максималното комбинирано подпомагане не може да надхвърля 80% в следните случаи:
– За проекти представени от млади селскостопански производители – 10 %;
– За колективни инвестиции и интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка – 10 %;
– За проекти с инвестиции в райони с природни и други специфични ограничения съгласно член 33 – 10 %;
– За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност – 10 %;
– За проекти с инвестиции за изпълнение на дейности по член 29 и член 30 – 15 %.
– Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за иновации, опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени – 10 %.

Друга информация
– Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1250 евро.
– Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 25 000 евро, а за проекти представляващи колективни инвестиции 70 000 евро.
– Максималното комбинирано подпомагане за проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти е не повече от 90% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Изчисляване на финансиране

Размер на съ-финансиране:
Размерът на приноса по ЕЗФРСР е 85% от допустимите публични разходи.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%ba%d0%b0-4-1-2-%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8/