(Мярка 7.4. ОПРСР) ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони, включително за отдих и културни дейности, както и на съответната инфраструктура“

Бенефициенти:
Общини в селските райони;
• Общински предприятия или Търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината;
• ЮЛНЦ, в които учредители са общини от селските райони и земеделски производители в сектор „Животновъдство“.

Обосновка на подмярката
В изпълнение на целите на ЕВРОПА 2020 е необходима подкрепа и за създаването на нов тип общинска инфраструктура в общините от селските райони, свързана с оползотворяването на отпадъците. Изграждането или реконструкцията на общински съоръжения за оползотворяване на отпадъци, както и за съхранение на продукцията от животновъдните стопанства ще допринесе и до опазването на околната среда.

Вид на помощта

В рамките на тази подмярка се подпомагат инвестиции за:

• Изграждане или реконструкция на съоръжения за оползотворяване на отпадъците от земеделското производство в земеделските стопанства;
• Изграждане, реконструкция, ремонт и/или обзавеждане на центрове, свързани със съхранението на продукция от животновъдните стопанства, включително специализиран транспорт.

Връзка с друго законодателство

Делегиран акт в съответствие с чл. 45, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета; Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

Допустими разходи
Разходите се свеждат до:
– Изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
– Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната цена на актива;
– Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Проучванията за техническа осъществимост продължават да бъдат разход, който отговаря на условията дори когато на база на техните резултати не се правят изброените по-горе;
– Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Условия за допустимост
• Кандидатите трябва да са от допустимите бенефициенти;
• Инвестициите трябва да се изпълняват на територията на селските райони на Република България;
• Инвестициите трябва да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура;
• Инвестициите са допустими за подпомагане, когато предвидените дейности се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община, а ако съществува стратегия за местно развитие, да са съгласувани и с нея;
• Инвестициите са допустими за подпомагане, ако е доказано, че няма да имат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда;
• Инвестициите са допустими за подпомагане, ако е доказано, че отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане;
• Инвестициите са придружени с анализ на икономическите и социалните ползи, в който е доказано, че същите ще доведат до социално–икономическо развитие на селския район;
• Инвестициите са допустими за подпомагане, ако съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията.

Критерии за подбор

Спазени са следните принципи за определяне на критериите за подбор:

• Принципа на приоритизиране според броя на населението, което ще се възползва от допустимите инвестиции;
• Принципа на приоритизиране според поетите ангажименти на страната в областта на опазване на околната среда;
• Принципа на приоритизиране според предложените иновативни технически решения.

Интензитет и размер на помощта

– Финансовата помощ за инвестициите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за бенефициенти общини, ЮЛНЦ, общински предприятия или Търговски дружества по Търговския закон, чийто собственик на капитала е общината, в случай, че не е налично генериране на приходи.
– За общински предприятия или Търговски дружества по Търговския закон, чийто собственик на капитала е общината, когато се установи потенциал за генериране на приходи финансовата помощ е в размер на 75%.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%ba%d0%b0-7-4-%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82/