( Мярка 7.6 ОПРСР) ,, Проучвания и инвестиции, за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата, селските райони и обекти с висока природна стойност, включително съответните социално-икономически аспекти“

Бенефициенти

Местни поделения на вероизповеданията.

 

Обосновка на подмярката

Запазването на духовния и културния живот на населението е от важно значение за развитието на селските райони. Културно-историческото развитие на България обуславя богато културно наследство, което се запазва и съхранява в културните центрове читалища, театри, библиотеки музеи, църкви, манастири и др. Инвестициите в този вид инфраструктура ще позволят да се запази културната идентичност и традиции в селските райони и да се повиши качеството на живот на хората живеещи в тях.

 

Вид на помощта

В рамките на тази подмярка се подпомагат инвестиции за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

 

Връзка с друго законодателство

Делегиран акт в съответствие с чл. 45, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета; Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.


Допустими разходи

Разходите се свеждат до:

 • Изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната цена на актива;
 • Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Проучванията за техническа осъществимост продължават да бъдат разход, който отговаря на условията дори когато на база на техните резултати не се правят изброените по-горе;
 • Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

 

Условия за допустимост

 • Инвестициите трябва да се изпълняват на територията на селските райони на Република България;
 • Инвестициите трябва да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура;
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, когато предвидените дейности се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община, а ако съществува стратегия за местно развитие, да са съгласувани и с нея;
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако е доказано, че няма да имат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда;
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако е доказано, че отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане;
 • Инвестиции за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение са допустими, ако не са обявени за недвижима културна ценност от национално и световно значение;
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако бенефициентът – местно поделение на вероизповедание, е регистриран като юридическо лице, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или е признат за юридическо лице по силата на чл. 10 от същия закон;
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако дейността не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и финансовата помощ за един кандидат не надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро за периода на прилагане на ПРСР;
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията.

 

Критерии за подбор

Спазени са следните принципи за определяне на критериите за подбор:

 • Принципа на приоритизиране според броя на населението, което ще се възползва от допустимите инвестиции;
 • Принципа на приоритизиране според културната и обществената значимост на обекта.

 

Интензитет и размер на помощта

За бенефициенти местни поделения на вероизповеданията, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за инвестициите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 75%, когато се установи потенциал за генериране на приходи.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bc%d1%8f%d1%80%d0%ba%d0%b0-7-6-%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%83%d1%87%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8/