Насърчаване Биоразнообразието

11.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 53/ Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури и 54/ Аквакултури, осигуряващи услуги за околната среда.
 
11.2. Приоритет на Съюза:
Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка
 
11.3. Специфични цели:
Насърчаване на устойчивите аквакултури, включително биоразнообразието.
 
11.4. Тематична цел: 6
 
11.5. Обосновка за избор на мярката:
Опазването на генетичния фонд и естествените рибни популации в България придобиват все по-голямо значение в национален, регионален и дори глобален мащаб. Един от начините за това е чрез прилагане на мерки за опазване на околната среда.

Водният район на отглеждане на биологичните аквакултурни животни е от първостепенно значение за отглеждане на продукти, които са едновременно безопасни и висококачествени, при минимално въздействие върху водната околна среда. Необходимо е да се предприемат действия за запазване на водната околна среда (качествата на водата и почвата – дъното) чрез директно подобряване на качеството (калцификация и дезинфекция на басейните и др.) и/или индиректно чрез премахване на факторите за неговото влошаване (прекомерно обрастване с водна растителност, натрупване на тиня, предпазване от втичане на замърсени води през дъждовните периоди на годината и др.).

В допълнение, използваната храна за животните е от съществено значение както за тяхното здравословно състояние, така и за ефекта й върху околната среда. Голяма част от производителите в България използват фуражи с лошо качество (напр.коефициента на масово използваните от операторите царевица, жито и ечемик е от 6 до 8 кг за килограм продукция), поради икономическата неизгодност на използването на скъпи, висококачествени фуражи при технологии с ниска гъстота на посадката и големи водни площи.

Качеството на водата в някои от малките водоеми обикновено е влошено поради липса на проточност и наличие на обрастватели, предизвикващи гниене и променящи химическите свойства на водата. Поради тази причина, съществува риск (за пъстървовите стопанства) месото от култивираните риби да притежава характерен мирис на утайка, което отблъсква потребителите. Събирането на продукцията се извършва с грибове, но често на места релефа на дъното на водоемите не позволява на мрежата да улови рибите достигнали консумативен размер. Поради откритата площ на водоемите, продукцията често е подложена на набези от хищници и рибоядни птици (най-често видри и корморани), както и развитието на различни патогенни микроорганизми и паразити във водата. Затова, за да е икономически жизнеспособно дадено стопанство, освен всички друго, живите животни в него трябва да се оставят на спокойствие да се размножават, хранят и живеят. Значително трябва да се намали загубата, причинена от рибояди и донасянето на болестотворни причинители и паразити.

Паралелно, водните обекти, които се намират в защитени територии в България са 20 304 хектара и включват: ез. Сребърна, ез. Дуранкулак, ез. Шабла, о-в Белене, Поморийско езеро, Атанасовско ез., ез. Вая, местност Пода, комплекс Ропотамо и о-в Ибиша и др. Развиването на стопанска дейност в тези територии трябва да е съобразено с изискванията за управление на териториите, които в общия случай налагат ограничения водещи до по-ниска производителност и/или по-високи разходи.

Чрез подпомагането по настоящата мярка ще може да се компенсират пропуснатите ползи и по-високите разходи, които производителите на биологична аквакултура и тези, чиито стопанства са в защитени зони имат, както и ще се гарантира, че биологичното производство на морски водорасли и аквакултурни животни е не само екологично приемливо, но и е в съответствие с обществените интереси и е едновременно устойчиво и съобразено с околната среда. Същевременно, ще се предостави помощ за инвестиции, които ще дадат възможност за опазването и възстановяване на биологичното разнообразие.
 
11.6. Допустими дейности:
11.6.1. Подпомагане на дейности, които позволяват преминаването към биологично аквакултурно производство;
11.6.2. Прилагане на методи за отглеждане на аквакултури, съвместими със специфичните потребности на околната среда и подлежащи на специфични изисквания за управление в зоните по „Натура2000;
11.6.3. Опазване и възпроизводство на водните животни в рамките на програми за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, в т.ч.: създаване на центрове за ex-situ in-vivo съхраняване на застрашени видове водни организми; създаване на акваферми за експериментално зарибяване с редки и застрашени видове; изграждане и/или възстановяване на рибни проходи за осигуряване на миграцията на рибите при водохващания, използващи бентове, прагове; поставяне на мрежи на басейни с риба; прочистване на водната околна среда за подобряване на качеството – напр.варуване, третиране с калиев перманганат и др. съединения и химикали; закупуване на косачки за растителност, плавателни средства и двигатели, техника за изваждане на окосената растителност; изграждане на утаиници, предпазни диги и др.; закупуване на лабораторни уреди и екипировка; мониторинг на ключови точки (море, езера, устия на реки) по определени местообитания на редки и водни организми; разработване на иновативни технологии във връзка със запазването на местообитанията; мониторинг и оценка на запасите не само на стопански ценните видове рибни и нерибни ресурси;
11.6.4. За отглеждане на аквакултури по екстензивен начин, включително допринасящи за опазването и подобряването на околната среда, биологичното разнообразие и управлението на ландшафта и традиционните характеристики на зоните с аквакултури.
 
11.7. Условия за допустимост на дейностите:
Подпомагането за дейностите по т. 11.6.1. е с продължителност най-много три години през периода на преминаване на предприятието към биологично производство за всяка акваферма.
Резултатите от финансираните по настоящата мярка дейности по т. 11.6.2., 11.6.3. и 11.6.4. подлежат на подходящо популяризиране чрез единeн уебсайт или единeн портал. Минималното количество информация за подпомаганата операция трябва да бъде в съответствие с определеното в Приложение ІV от Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2014-2020 г.

Проектите по т. 11.6.3. не трябва да водят до генериране на приходи.

11.8. Допустими кандидати:
11.8.1. Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, извършващи дейност в сектор Аквакултура за дейностите по т. 11.6.1., 11.6.2. и 11.6.4.;
11.8.2. Публично-правни органи за дейностите по т. 11.6.3.;
11.8.3. Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за дейностите по т. 11.6.3.;
11.8.4. Организация на производители за дейностите по т. 11.6.3.
 
11.9. Условия за допустимост на кандидатите:
Подпомагането по т. 11.6.1. се отпуска на бенефициенти, които се задължават да отговарят на изискванията за биологично производство най-малко 5 години.
Подпомагането по т. 11.6.4. се отпуска само когато бенефициентите се ангажират да спазват за период от най-малко пет години изисквания за водната околна среда, надхвърлящи рамките на прилагането на правото на Съюза и националното право.
 
11.10. Форма на подпомагане:
11.10.1. Годишно плащане под формата на компенсации за пропуснатите ползи или допълнителните разходи за дейностите по т. 11.6.1., 11.6.2., и 11.6.4.;
11.10.2. Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи за подпомагането по т. 11.6.3.;
11.10.3. Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
 
11.11. Размер на помощта:
11.11.1. За компенсациите: 100% от размера на допълнително извършените разходи или пропуснати ползи въз основа на методика за тяхното изчисление, определена от Управляващия орган на програмата;
11.11.2. Приложимо за форма на подпомагане, която се основава на възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
11.11.2.1. при бенефициент, който е публично-правен орган – 100% от общите допустими разходи;
11.11.2.2. при бенефициент, който е организация на производители или асоциация на организации на производители – 70% от общите допустими разходи;
11.11.2.3. при бенефициент, който не е публично-правен орган или организация на производители или асоциация на организации на производители – 50% от общите допустими разходи;
11.11.2.4. при бенефициент, който не е публично-правен орган, но дейността е от колективен интерес и е налице публичен достъп до резултатите от операцията – 100% от общите допустими разходи.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%8a%d1%80%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/