(Мярка 4.4.ОПРСР) „Непроизводствени инвестиции в земеделски стопанства“

Бенефициенти

Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:

1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по – малко от 8 000 евро;
3. Кандидатите, юридически лица следва да докажат доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
4. Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ положителен финансов резултат от дейността на земеделското стопанство и принос към опазване на компонентите на околната среда на планираните инвестиции и дейности включени в проекта;

Групи/Организации на производители:

1. Кандидатите трябва да са признати като организация на производители, в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”;
2. Инвестициите следва да са свързани с основата земеделска дейност на членовете на организацията, която е основна и за организацията;
3. Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ положителен финансов резултат от земеделската дейност на земеделските стопанства на членовете и основна за организацията и принос към опазване на компонентите на околната среда чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности включени в проекта;
4. Проектът трябва да показва, че инвестициите са от полза на цялата организация на производители и допринасят за опазване на компонентите на околната среда .

Обосновка на подмярката
Инвестициите в непроизводствени дейности предоставят възможност за насърчаване в значителна степен правилното използване на ландшафта по екологосъобразен начин. Необходимо е въвеждане на природосъобразни практики за опазване на биологичното разнообразие в земите с висока природна стойност и зоните от Натура 2000 и съхраняване на ценните местообитания и видове. За спазване на някои от забраните в местата от Натура 2000 са необходими и специфични инвестиции, свързани с опазването на биоразнообразието в тях. Също така е необходимо да се ограничат деградационните процеси на почвата чрез прилагане на екологосъобразни методи, предотвратяващи деградация на почвата и иновации в прилагане на техниките и технологии за екологосъобразни практики. За намаляването на дифузното и точковото замърсяване от селското стопанство са необходими изграждането на безопасни съоръжения за съхранение на оборски тор. Подкрепата за непроизводствени дейности, свързани с ползването на земите и опазването и в добро земеделско и екологично състояние ще предотвратят изоставянето на земеделските земи и ще се намали почвената ерозия. Чрез непроизводствени инвестиции по подмярката ще се запази ландшафта и богатсвото на флората и фауната в районите с висока природна стойност и Натура 2000, подобряване на състоянието на околната среда. Подкрепата по подмярката е насочена към инвестиции в непроизводствени дейности свързани с постигане на агроекологичните и климатични цели, включително ангажиментите за запазване на биологичното разнообразие на местообитанията и видовете, както и за увеличаване на привлекателността на районите от Натура 2000 или райони с висока природна стойност.


Области на въздействие:

Приоритетни области 4A; 4Б.

Вид на помощта

Подпомагат се непроизводствени инвестиции, които не водят до значително увеличаване на стойността, рентабилността и производствения капацитет на земеделското стопанство. Предвидената подкрепа е насочена към дейности свързани със създаването и възстановяване на равнинни и полупланински характеристики на ландшафта от дървесни видове от местен произход, възстановяване и създаване на влажни зони, възстановяване на пасища и ливади, управление на местообитания в обхвата на натура 2000 и такива свързани с контрол на почвената ерозия.

Непроизводствени инвестиции за придобиване на активи:

– Инвестиции в специализирани машини/оборудване предназначени за коситба, за презасяване със смески и подобрителни мероприятия в пасищата, закупуване на електропастири.

Непроизводствени инвестиции в стопанствата обвързани с обработваемата площ и пряко свързани с:
Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност:
– Създаване и възстановяване на групи дървета и дървесни ивици с определена площ, разположени в равнинни обработваеми земи и /или и полупланински пасища и ливади, възстановяване на полска граница /синори и живи плетове/ с определена площ. Възстановяване на влаголюбива растителност, укрепване на бреговете при наклон, разчистване от нежелана растителност;
– Разчистване на нежелана растителност, презасяване със смески с местен произход, подобрителни мероприятия в пасищата – почистване на пасищата от камъни, храсти и вредна растителност;
Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми:
– Изграждане на малки елементи за облагородяване на местата – построяване на къщички за птици, изграждане на беседки, екопътеки, поставяне на обозначителни информационни табели и др., включително изграждане на малки водоеми;
Контрол на почвената ерозия:
– Изграждане на затревени буферни ивици, изграждане на оттокоотвеждащи бразди, изграждане на наорни тераси.
Традиционни практики за сезонна паша:
– Изграждане на навеси и заслони за стадата и хората на отдалечени места, изграждане на места за водопой;

Връзка с друго законодателство
Делегиран акт на основание чл. 19, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.
При прилагане на мярката ще бъде осигурено пълно разграничаване на подкрепата по мярката с други схеми и мерки за подпомагане. Ще бъде осигурена система на контрол осигуряваща избягване на двойно финансиране с други финансови инструменти.

Допустими разходи

– Закупуване на посадъчен материал и тревни смески, механизирани и ръчни услуги свързани с постигане изпълнението на подпомаганите дейности;
– Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване;
– Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество;
– Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/;

Недопустими разходи:

– Разходи за обикновена подмяна и поддръжка;
– Закупуване на оборудване втора ръка;
– Принос в натура;
– Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;

Условия за допустимост

Критерии за подбор
– Чрез финансовата помощ по мярката приоритет ще бъде осигурен за подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство и за навлизането на млади хора и такива.
– Приоритет ще бъде предоставен за кандидати, в чиито стопанства са налице доброволно поети ангажименти за изпълнение на агроекологични дейности.
– Приоритет ще бъде предоставян за проекти допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите и изпълнявани в рамките на райони с по – ниско ниво на подкрепа.
– Изпълнението на приоритетите, включени в подмярката ще бъде постигано с целеви приеми и критерии за оценка, чиято тежест ще бъде определена в националното законодателство.

Интензитет и размер на помощта

Финансовата помощ за инвестиции в непроизводствени инвестиции е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Друга информация
Минималният размер на допустимите разходи едно проектно предложение е в рамките 10 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките 100 000 евро.
Максималните нива на допустимите разходи ще бъдат ограничени на база вида на инвестиционната подкрепа.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b8/