(Мярка 4.4.2.ОПРСР) ,,Непроизводствени инвестиции в малки стопанства“

Бенефициенти
Земеделски производители, отговарящи на условията, изброени в раздел 4.1 на Тематичната подпрограма за малки стопанства.

Приоритетни области:
4А, 4Б, 4В.

Вид на помощта
Подкрепата по тази подмярка се предоставя за инвестиции в материални и/или нематериални активи, които се отнасят до:

• капиталови дейности в рамките на ангажиментите по агроекологията и климата и Натура 2000, например възстановяване на местообитания и ландшафти, включително създаване или повторно обезпечаване на необходимата инфраструктура, за да се осъществява подходящо управление на местообитанията;
• ограждане и други работи за улесняване управлението по опазването, включително системи за защита на водите и почвата;
• възстановяване на влажни зони;
• възстановяване на елементите и функциите на ландшафта;

Допустими разходи
• Закупуване на недискови (палцови) бавно подвижни косачки;
• Закупуване и поставяне на електропастири за управление на пашата;
• Изграждане на навеси (кошари) и заслони за стадата и хората на отдалечени места в планината с цел стимулиране пашуването в отдалечени места;
• Изграждане на места за водопой на добитъка;
• Изграждане на ями за дезинфекция и профилатика на животните; използват се дезинфектанти, разрешени при биологичното земеделие;
• Поставяне на обозначителни табели;
• Изграждане на къщички за птици, кацалки, платформи за гнезда;
• Обособяване на пътеки за пешеходни и колоездачни маршрути;
• Поддържане на естествените малки водоеми, които се намират на територията на затревени площи;
• Изграждане на малки водоеми (до 500 кв. м) с постоянно водно огледало. Водоемите се изграждат от естествени материали, без бетон, желязо и др.; без зарибяване и без екзотични растения; не се допуска достъп на животни в тях;
• Засаждане на единични и/или групи дървета, от местни видове и поддържането им за период от 2 години;
• Други добре обосновани от ЗС дейности, които биха допринесли за опазване на биологичното разнообразие в стопанисваните от него земи.

Условия за допустимост

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за допустимост, описани в Раздел 4.1 на Тематичната подпрограма за малки стопанства.

Критерии за подбор

Предимство ще се дава на земеделски стопани, бенефициенти по мерките Агроекология и климат, Натура 2000 и Биологично земеделие

Интензитет на помощта

– Финансовата помощ е в размер на 100 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи;
– Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1250 евро.
Максималният размер на помощта за едно проектно предложение е 25 000 евро, а за проекти представляващи колективни инвестиции 50 000 евро.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8/