Нередности, мониторинг и финална оценка

Тук ще  научите за следните етапи:

европейски-програми-нередности

Нередности

Като бенефициент вие сте длъжен да избягвате нередности по време на изпълнението на проекта. Според чл. 2 на Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета от 11.07.2006 г. под „нередност“ следва да се разбира „всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на ЕС, като отчете неоправдан разход в общия бюджет“. Икономически оператори са бенефициентът, неговите партньори и всички изпълнители по проекта.

„„Установяване на нередности
Всеки от следните методи може да доведе до установяването на нередности:

– Проверки по документи
Най-често срещаните нередности са при искането и заплащането на недопустими разходи и липсата на документи, доказващи извършените разходи.

– Проверки на място
Въпреки че много нередности могат да бъдат открити чрез проверки по документи, най-добрият метод е проверката на място и събирането на доказателства, които могат да потвърдят предполагаеми нередности.

– Одитни доклади
Одитът, извършен от вътрешни или външни одитори, може да разкрие нередности при изпълнението на проектите.

– Сигнали – от вътрешни или външни контролни органи, медии или отделни лица.

 

Докладване на нередности
Ако бенефициент открие или заподозре нередност, извършена от изпълнител по проекта или от трети лица, е длъжен веднага да уведоми Ръководителя на УО на ОП. Бенефициентите докладват всички предполагаеми и/или действителни случаи на нередности, независимо от техния размер чрез представяне на доклад в свободна форма. УО на ОП докладва всички случаи на регистрирани нередности на Сертифициращия орган, който от своя страна докладва на ОЛАФ за всяка нередност над 10 000 евро.

Докладът за нередности трябва да съдържа:
– вида на нередността
– начина, по който е установена нередността
– периода, в който е проявена нередността
– кой е отговорен за допуснатата нередност
– сумите, засегнати от нередността

„„Прекратяване на плащания
УО на ОП има право да прекрати договора без предизвестие и без да изплаща каквито и да било обезщетения, в случай че управител или член на управителен орган на бенефициента е уличен в измама, корупционни действия, участие в престъпни организации или всякакви други неправомерни действия във вреда на финансовите интереси на Европейските общности. Това условие се отнася и до партньорите, и до изпълнителите на бенефициента. В случай на установена нередност, УО на ОП може да вземе решение за спиране на плащанията до представянето на доказателства от бенефициента за изпълнение на съответните корективни действия.

При спирането на плащанията УО на ОП взема предвид:
– вида на нередността
– наличието на финансови загуби или риск от такива.
Плащанията могат да продължат, когато УО на ОП се увери, че са предприети мерки за:
– отстраняване на съответните нередности
– превенция на подобни нередности в бъдеще

*Бенефициентът носи отговорност за връщане на средствата в случай на допуснати и/или извършени нередности по проекта, имащи финансово изражение. При констатирана нередност УО на ОП има право да поиска от бенефициента неправомерно получените суми, заедно с дължимите лихви. Ако сумите не бъдат в определения от УО на ОП срок, той може да ги приспадне от последващи плащания към бенефициента.*

Връщане на средства от бенефициентите
Ако бенефициентът не възстанови доброволно средствата, УО на ОП предприема действия за усвояване на сумите от предоставеното от бенефициента обезпечение по договора или за събирането им по съдебен ред.

 

Мониторинг

Мониторинг на изпълнението на проектите
Мониторингът е процес на систематично и продължително събиране, анализиране и използване на информация за целите на управлението и вземането на решения при изпълнението на проекти по ОП. Той има за цел да установи доколко изпълнението съответства на договореното, а също и да предостави количествена и качествена информация, чрез която да бъдат измерени ефективността и ефикасността от изпълнението на дадения проект. Информацията се базира на индикатори, които всеки бенефициент е заложил в проектното си предложение.
Термините мониторинг и наблюдение са синоними. Мониторингът се осъществява посредством подготовка и проверка на различните видове доклади, чиито образци са приложение към договора.

*Образците на докладите може да откриете на Интернет страницата на съответната ОП.*

Мониторингът се използва за:
– отчитане на напредъка в изпълнението на конкретния проект и на ОП
– извеждане на важни проблеми и изводи, свързани с изпълнението на конкретния проект и на ОПАК
– база за извършване на корективни мерки
– оптимизиране на използваните ресурси
– предотвратяване на нередности и предприемане на действия срещу такива

Мониторингът е процес, който се извършва на две нива:
– от бенефициентите спрямо изпълнителите на проектите – вътрешен
– от УО на ОП спрямо бенефициентите на ОП – външен

„„Мониторинг, извършван от бенефициента (вътрешен мониторинг)
Всеки бенефициент залага в проектното си предложение индикаторите, специфични за неговия проект. В процеса на изпълнение на проекта вие сами проследявате постигането на индикаторите и предоставяте тази информация в докладите си към УО на ОП.
При подготовката на проектното предложение вие сте попълнили част 7: Наблюдение и вътрешна оценка на изпълнението на дейностите. Какъв е смисълът на тази част от Формуляра?

Разбирането на Европейската комисия е, че кандидатите за безвъзмездно финансиране трябва да имат отговорно отношение към парите на ЕС и изобщо към публичните финанси. Затова, когато екипът разработва тази част от проектното предложение, той трябва добре да обмисли как ще бъде контролирана в партньорския екип работата по реализация на проекта и усвояването на отпуснатите средства.

Процедурите за вътрешен мониторинг показват във всеки един етап от реализацията на проекта дали всички ресурси са мобилизирани в изпълнение на планираните дейности с цел постигане на очакваните резултати. Ако проектът е мащабен и предполага използването на сериозен финансов ресурс, е препоръчително да се сформира екип (работна група) по мониторинг и оценка на проекта (Steering Committee), включващ представител на бенефициента, на партньорите (ако има такива) и на други заинтересовани лица (по ваша преценка).

*Текущият вътрешен мониторинг е важен за Вас и партньорите по проекта, защото ако в хода на реализация не се постигнат заложените индикатори, това се отразява и на оценката на проекта. Като бенефициент Вие носите отговорността за изпълнението на проекта и за постигането на заложените индикатори.*

Мониторинг, извършван от УО на ОП
Ролята на УО на ОП в процеса на мониторинг е да наблюдава изпълнението на проектите спрямо заложените от бенефициентите индикатори, както и да осигури успешното им приключване. УО на ОП следи изпълнението на индикаторите чрез:
– междинни/окончателен технически доклади
– проверки на място

*За улеснение на бенефициентите УО на ОП ще определи по един експерт от отдели “ Мониторинг и публичност“ и “ Финансово управление“ , които да отговарят за всеки един одобрен проект. Вие като бенефициент можете да контактувате с тях,  за да ви оказват необходимата помощ по време на изпълнението на проекта.

 

Оценка на изпълнението на проекта

За да гарантира успешното управление на оперативната програма, УО на ОП ще провежда крайна и последваща оценка на проектите. Чрез тях се събира информация за изпълнението, постигнатите резултати и цели на проектите, въз основа на която се прави анализ на ефективността и ефикасността на ОП. Крайната оценка се извършва веднага след приключване на проекта, а последваща оценка – от три до пет години след това.

„„Какво представлява крайната оценка на проекта?
Крайната оценка разглежда изпълнението на заложените цели по проекта. Тя включва още и преценка на ефективността или доколко проектът допринася за цялостния успех на Програмата, и по-конкретно на съответния подприоритет.

Тази оценка се прави непосредствено след приключване на изпълнението на проекта. Тя се основава на окончателния технически доклад, в който се включва информация за техническото и финансовото изпълнение на проекта. Трябва да отчете постигнатото, като опишете натрупания опит, въведените добри практики и иновации. Въз основа на така направената оценка УО на ОП одобрява/не одобрява окончателния доклад, след което определя и размера на окончателното плащане по проекта.

„„Какво представлява последващата оценка на проекта?
Последващата оценка (ex post) се прави, след като проектът е приключил и е изминал достатъчно продължителен период от време (от три до пет години), позволяващ да се прояви цялостното въздействие от проекта. Единственото задължение на бенефициента по време на нейното осъществяване е да предостави информация.

От последващата оценка УО на ОП прави изводи доколко вложените средства са оправдани от гледна точка на крайните резултати на дадения проект, в контекста на целия пакет проекти, реализирани в изпълнение на дадена стратегическа цел и приоритетна ос. На такава основа се извеждат препоръки за бъдещия процес на програмиране на ОПАК и се предприемат необходимите коригиращи мерки.

 

Заключение

 

Успешното изпълнение на съответната Оперативна програма  и инвестирането на средствата в правилната посока зависят най-вече от активността и предприемчивостта на бенефициентите по нея. Разчита се  на тях да се включат с добри идеи!

Европейските Програми очакват Вашите проектни предложения и Ви желаят успех при изпълнението на проектите по съответната програма !

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0/