Нови форми на доход и добавена стойност

10.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 47/ Нови форми на доход и добавена стойност
 
10.2. Приоритет на Съюза:
Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.
 
10.3. Специфични цели:
Насърчаване на конкурентноспособни аквакултури.
 
10.4. Тематична цел: 3 и 8
 
10.5. Обосновка за избор на мярката:
Преобладаващата част от стопанствата за аквакултура в България, нямат мащаб на продукцията и поради това нямат капацитет да поддържат собствена складова база или мощности, свързани със заготовката, обработката, преработката на риба. Само малка част от съществуващите стопанства разполагат с такива бази, като това са предимно стопанствата за дъгова пъстърва, есетрови видове и черна морска мида. Една от основните причини за това е липсата на достатъчен инвестиционен и оборотен капитал. От друга страна, директните продажби от стопанствата на крайни клиенти са затруднени, особено в случаите, когато стопанствата желаят да продават обработена или преработена продукция с повисока добавена стойност.

За стартирането и развитието на допълнителна дейност освен осигуряването в много случаи на сериозен по обем първоначален капитал, се изисква и спазването на множество регистрационно-лицензионни режими при различни администрации, което е допълнителна спънка за производителите или изисква добро планиране и спазване на множество ограничителни регулаторни режими за някои от възможните дейности.
Подпомагането на инвестиции на производители в областта на аквакултурата за добавяне на стойност и развиване на допълнителни дейности ще улесни разширяването на дейността им и по-лесното навлизане в сектори с потенциал за пазарен растеж (напр. туризъм, търговия и др.). Това ще доведе до увеличаване на доходите им, като същевременно ще създаде основа за създаване на нови работни места и заетост за населението.
 
10.6. Допустими дейности:
10.6.1. Инвестиции, допринасящи за добавянето на стойност към продуктите от аквакултура, в това число за обработка и преработка преди всичко на собствената продукция; за изграждане и оборудване на нови преработвателни мощности; за реконструкция, модернизация и разширение на съществуващи преработвателни мощности; за предлагане на пазара и извършване на продажба на собствената продукция (инвестиции за етикетиране, почистване, сортиране; изграждане и оборудване на пунктове за продажба; закупуване на специализирани транспортни средства; изграждане и закупуване на хладилни съоръжения и др.);
10.6.2. Инвестиции, допринасящи за диверсификацията на дохода на предприятията за аквакултури чрез развиването на допълнителни дейности, различни от аквакултурите, в т.ч.:разработване на моделни интегрирани ферми, в които се съчетават аквакултура и други подотрасли на аграрното стопанство /например съвместното отглеждане на риба – водоплаващи; отглеждане на риба в оризища и т.н./; дейности, свързани с риболовен туризъм; дейности свързани с опознавателен и обучителен характер по процесите на развъждане и отглеждане на риба за деца, ученици, студенти и гости; други дейности, които са допустими съгласно националното законодателство за съчетаване с аквакултурното производство.
 
10.7. Условия за допустимост на дейностите:
Подпомагането, насочено към диверсификация на дохода, се предоставя на предприятия за аквакултури, само ако допълнителните дейности, различни от аквакултурите, са свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително риболовен туризъм, аквакултури, осигуряващи услуги за околната среда, или образователни дейности в областта на аквакултурите и др.

Когато проектите са за инвестиции в оборудване или инфраструктура с цел да се въведат стандарти в областта на околната среда, здравето на хората или животните, хигиената или хуманното отношение към животните съгласно правото на Съюза, подпомагането може да се предоставя до датата, на която стандартите стават задължителни за предприятията.

Ще се подкрепят приоритетно проекти на микро, малки и средни предприятия.
 
10.8. Допустими кандидати:
Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултура.
 
10.9. Форма на подпомагане:
10.9.1. Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
10.9.2. Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
 
10.10. Интензитет на помощта:
10.10.1. Интензитетът на помощта е 50% от общите допустими разходи.
10.10.2. При бенефициент, който попада извън определението за МСП, интензитетът се намалява с 20 процентни пункта

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/