Окончателно преустановяване риболовна дейност

4.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование):33Б Окончателно преустановяване на риболовните дейности
 
4.2. Приоритет на Съюза:
Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка.
 
4.3. Специфична цел:
Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда.
 
4.4. Тематична цел: 6
 
4.5. Обосновка за избор на мярката:
Българският флот се сблъсква със сериозни проблеми, породени от остаряло и ненадеждно по отношение сигурността при работа оборудване, непригодността да се приспособи към стандартите за енергийна ефективност, въвеждането на индивидуални квоти за риболов, както и съществен спад в уловите на някои видове риби в Черно море и р. Дунав. Половината от корабите с дължина над 15 м /36 на брой/ са стари и неефективни за риболов поради липса на оборудване и двигатели, подходящи за техния тонаж.
Въпреки постепенното му преструктуриране в периода 2010-2012 година, флотът продължава да страда от структурен дисбаланс по отношение на рибните запаси в Черно Море. Това е видно от все още значителния брой на неактивните съдове в сегмента до 12 метра, които са сред основните ловци на калкан и рапан.

Значителен дял неактивни съдове има и в сегмента 18-24 метра, главно заради високата възраст на корабите и икономическата им неефективност при риболова. Наличието на голям дял бездействащи и неоползотворени плавателни съдове в българския риболовен флот, изглежда, че е резултат от структурен проблем и следователно България следва да адресира това предизвикателство.
Финансирането на мярката за окончателно преустановяване на риболовните дейности ще доведе до намаляване на капацитета на отделните сегменти на флота, с което прилагането на мярката за адаптиране на риболовния капацитет на флота ще спомогне за постигане на ефективно равновесие между риболовния капацитет и възможностите за риболов и ще допринесе за намаляване на отрицателното въздействие на рибарството върху морската среда.
 
4.6. Допустими дейности:
По тази мярката ще бъде подкрепено окончателното преустановяване на риболовните дейности чрез бракуване на риболовни кораби.
 
4.7. Условия за допустимост на дейностите:
4.7.1. Риболовните кораби, предвидени за бракуване трябва да са от ЕС, регистрирани като действащи и да са осъществявали риболовна дейност в морето или вътрешните водоеми в продължение на най-малко 60 дни на година през последните две календарни години, които предхождат датата на кандидатстване;
4.7.2. Дейностите по бракуване на риболовни кораби са предвидени като инструмент в плана за действие по чл.34 от ОПОР и Планът за действие показва, че сегментът на флота, към който принадлежи корабът за бракуване не е ефективно балансиран по отношение на предоставените на този сегмент възможности за риболов;
4.7.3. Риболовният капацитет, съответстващ на риболовните кораби, изтеглени с публична помощ не се заменя.
 
4.8. Допустими кандидати:
Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство.
4.9. Условия за допустимост на кандидатите:
4.9.1. Бенефициентите трябва да са собственици на риболовните кораби, предвидени за бракуване;
4.9.2. Бенефициентите на помощта не могат да регистрират нов риболовен кораб в рамките на пет години след получаването на помощта.
 
4.10. Форма на подпомагане:
Безвъзмездната финансова помощ се изплаща под формата на компенсация.
 
4.11. Интензитет на помощта:
Дейностите по настоящата мярка са от колективен интерес и поради това интензитета на помощта е 100% от изчислената компенсация.
 
4.12. Условия за отпускане на помощта:
4.12.1. Подпомагане по мярката се изплаща само след като еквивалентният капацитет е окончателно заличен от регистъра на риболовния флот на Съюза и съответните лицензии и разрешения за риболов също са окончателно заличени.
4.12.2. Публична помощ по този мярка ще се отпуска до 31 декември 2017 г.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2/