Мярка (10.2.1 ОПРСР) „Опазване важни местни породи“

Описание на дейността:
Дейността ще се прилага на територията на Република България за застрашени от изчезване редки породи. Ще се подпомагат от следните видове животни: говеда, биволи, овце, кози, коне, свине. Списъкът на застрашени породи е представен в Приложение от ПРСР (2014-2020).
 
Вид на помощта:
Подпомагането ще се предоставя под формата на годишно плащане за ЖЕ. Подпомагат се чистокръвни породи животни, притежаващи документ, доказващ произхода им.
 
Бенефициенти:
• Бенефициенти могат да бъдат земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци);
• Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г.;
• Бенефициентите трябва да са регистрирани в ИСАК.
 
Допустими разходи:
Земеделските стопани получават компенсаторно плащане за направени разходи и претърпени загуби при изпълнение на посочените дейности. Методологията за изчисляване на компенсаторните плащания, както и размерът им са подробно описани в Приложение към ПРСР (2014-2020).
 
Условия за допустимост:
Допълнителни изисквания за управление на дейността са:
• Уведомяване и получаване на писмено позволение от съответната развъдна асоциация или от ИАСРЖ преди клане или продажба на всяко животно, подпомагано с плащания по тази подмярка;
• Забранява се свободното пасищно отглеждане на свинете извън регламентираните за тази цел места;
• Поддържане гъстотата на животните на не повече от 2 ЖЕ/ха за всички животни в земеделското стопанство, с изключение на породите, за които съответната развъдна програма предвижда друг начин на отглеждане;
• Забранява се кръстосване на женските животни;
• Допуска се кръстосване на бракувани женски животни, по решение на Развъдната асоциация или Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ);
• Спазване на развъдната програма за съответната подпомагана порода;
• Водене на дневник за продажбите и закупуването на всички животни в стопанството.
 
Интензитет и размер на помощтa:
Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на животинска единица
• за едър рогат добитък и биволи – ……….. евро/животинска единица (ЖЕ);
• за овце и кози – …………… евро/ЖЕ;
• за свине – ………… евро/ЖЕ;
• за коне – ………… евро/ЖЕ;*
* Нивата на подпомагане са в процес на подготовка.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8/