Мярка (10.2.2 ОПРСР) „Опазване местни сортове“

Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство
Описание на дейността:
Дейността ще се прилага на територията на Република България. Ще се подпомагат застрашените от изчезване местни сортове и линии растения на територията на Република България.
 
Вид на помощта:
Подпомагането ще се предоставя под формата на годишно плащане за ха земеделска площ.
 
Бенефициенти:
• Бенефициенти могат да бъдат: земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци) и научни институции;
• Да отговарят на дефиницията за активен фермер съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 г.;
• Бенефициентите трябва да са регистрирани в ИСАК.
 
Допустими разходи:
• Земеделските стопани получават компенсаторно плащане за направени разходи и претърпени загуби при изпълнение на посочените дейности. Методологията за изчисляване на компенсаторните плащания, както и размерът им са подробно описани в Приложение към ПРСР (2014-2020).
Допълнителни изисквания за управление на дейността са:
• Да се прилагат утвърдени методи за отглеждане на застрашени от изчезване местни сортове от: зърнено-житни култури, трайни насаждения и лозя, ягодоплодни култури, зеленчукови насаждения, маслодайни култури, етерично–маслени и технически.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/