Опазване и възстановяване на морското разнообразие и екосистеми в рамките на риболовни дейности

5.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 38/ Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми в рамките на устойчивите риболовни дейности
 
5.2. Приоритет на Съюза:
Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка.
 
5.3. Специфична цел:
Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда.
 
5.4. Тематична цел: 6
 
5.5. Обосновка за избор на мярката:
Опазването в дългосрочен план на най-ценните и застрашени видове и типове местообитания в ЕС се осигурява чрез установяването на екологичната мрежа Натура 2000. НАТУРА 2000 очертава рамката за защита на ценните видове и техните местообитания, като същевременно цели и интегрирането на приоритетите за опазване на биологичното разнообразие в икономическите дейности и политики. По този начин ще се осъществят всички аспекти на идеята за постигане на устойчиво развитие.

Със своите 34,34% от територията, обхваната от НАТУРА 2000, България се нарежда на второ място в ЕС след Словения. Към лятото на 2013 г. броят на одобрените с Решение на МС защитени зони (ЗЗ) по Директивата за хабитатите е 231, а по Директивата за птиците – 118. Със заповеди на министъра на Околната среда и водите 114 зони за птиците са обявявани за защитени. В България са приети 13 броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, които в териториалния си обхват включват части от акваторията на Черно море. Общата площ на засегната от защитени зони акватория свързана с опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми в рамките на устойчивите риболовни дейности е 975.59 км ².

Прилагането на мярката ще подпомогне страната при изпълнение на задълженията по изпълнение на насоките за интегриране на политиките по околна среда и изменение на климата. По отношение на Натура 2000 ще се подпомогне изпълнението на дейности по плановете за управление на защитените зони от сектор рибарство, както и проучвания свързани с риболова по актуализиране на плановете за управление.
По мярката ще бъдат подпомогнати и дейностите по информираност на рибарите по въпросите на околната среда по отношение на опазването и възстановяването на морското биоразнообразие, заложени в Националната информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000, 2014-2023 г.
Предвидените по мярката дейности ще допълват, тези, предвидени по линия на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.
 
5.6. Допустими дейности:
С цел опазване и възстановяване на морското биоразнообразие и екосистеми в рамките на устойчивите риболовни дейности по тази мярката основно ще бъдат подкрепени дейности в изпълнение на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (НПРД) за периода 2014-2020, включително, но не само:
5.6.1. Събиране на отпадъци в морето от рибарите, като отстраняване на изгубени риболовни уреди и морски отпадъци;
5.6.2. Изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или преносими съоръжения, целящи опазването и развитието на морската флора и фауна, включително разработването им за научни цели и оценката им;
5.6.3. Принос за по-доброто управление или съхранение на морските биологични ресурси;
5.6.4. Управление, възстановяване и наблюдение на морските защитени територии с оглед на прилагането на мерките за пространствена защита, посочени в член 13, параграф 4 от Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;
5.6.5. Участие в други дейности, насочени към поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, като възстановяване на специфични морски и крайбрежни местообитания в подкрепа на устойчивите рибни запаси, включително разработването им за научни цели и оценката им;
5.6.6. Информираност на рибарите по въпросите на околната среда по отношение на опазването и възстановяването на морското биоразнообразие.
 
5.7. Допустими кандидати:
5.7.1. Научни или технически органи;
5.7.2. Публично-правни органи;
5.7.3. Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство;
5.7.4. Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
5.7.5. Организации на производителите
 
5.8. . Условия за допустимост на кандидатите:
5.8.1. Кандидатите по т.5.7.5 следва да бъдат в партньорство с рибарски организации, или МИРГ.
 
5.9. Форма на подпомагане:
5.9.1. Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
5.9.2. Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
 
5.10. Интензитет на помощта:
Дейностите по настоящата мярка са от колективен интерес и поради това интензитета на помощта е 100% от общите допустими разходи за всички бенефициенти.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b5/