ОПИК – Енергийна Ефективност на МСП

Срок за кандидатстване:
Очаква се да бъде 03.2016-08.2016

Цел:

Предоставяне подкрепа на българските МСП за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност и подобряване на енергийната интензивност на икономиката;

 

Бенефициенти:

 • Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство и
 • да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и
 • да имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти и
 • да развиват своята основна дейност в един от следните сектори:
  – сектор B „Добивна промишленост”;
  – сектор C „Преработваща промишленост”;
  – сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”;
  – сектор E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”;
  – сектор F „Строителство“.

 

Допустими дейности:

Елемент А „Инвестиции“ (задължителен)

1) Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в опростен енергиен одит, извършен от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ:

 • Придобиване на ДМА и ДНА за мерки за ЕЕ;
 • СМР на производствени сгради и/или на мерки за ЕЕ.

2) ВСЯКА от предвидените за изпълнение мерки следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% съгласно обследването за енергийна ефективност;

Преди подаване на проектното предложение кандидатите следва да получат становище за съответствие на енергийния одит. Контролът относно качеството на енергийните одити ще бъде извършван от компетентни външни лица.

 

Елемент Б „Услуги“(незадължителен)

1) Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ;

2) Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;

3) Извършване на опростен енергиен одит – до 20 000 лв;

4) Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите по Елемент А;

5) Публичност и визуализация – до 3 000 лв;

6) Одит на проекта – до 5 000 лв.

 

Срок за изпълнение на проектите:

18 месеца;

 

Размер на финансирането:

Минимален размер на безвъзмездното финансиране: 50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 1 500 000 лв.

 

Кандидатите могат да изберат 1 от 3 различни режима на финансиране с различен процент на безвъзмездната финансова помощ:

 

Регионална помощ:

 • Микро и малки предприятия – 70 % извън ЮЗР ; 45 % в ЮЗР.
 • Средни предприятия – 60 % извън ЮЗР; 35 % в ЮЗР.

Режим „de minimis“:

 • До 70 % за дейности по Елемент А “Инвестиции“
 • До 90 % за дейности по Елемент Б „Услуги“

Режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“:

 • До 65 % за микро и малки предприятия
 • До 55 % за средни предприятия

 

Можете да изтеглите Проекта на Условията за кандидатстване и нужните документи по схемата ТУК.

 

Ако имате интерес към създаването на проектно предложение по мярката, можете да направите първата стъпка по реализацията, като ни изпратите идеята си ТУК.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%ba-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%81%d0%bf/