ОПИК – Повишаване енергийната ефективност в големи предприятия

Очакван срок за кандидатстване:

октомври – декември 2016 г.

Бюджет:

97 791 500 лева

Цел:

Намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа за големите предприятия в България за насърчаване на изпълнението на проекти за енергийна ефективност.

Допустими кандидати:

Големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

Допустими дейности:

Изпълнение на мерки, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията, вкл.:
– Дейности за повторно използване на остатъчната топлинна енергия в промишлеността;
– Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт;
– Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията;
– Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
– Придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията.

Допустими разходи:
– Инвестиционни разходи;
– Разходи за материали и консумативи;
– Разходи за услуги.

Размер на финансирането:
– БФП: 25-45 %
Минимален размер на БФП за проект: 500 000 лв.
Максимален размер на БФП за проект: 2 500 000 лв.

Ако имате интерес към създаването на проектно предложение по мярката, можете да направите първата стъпка по реализацията, като ни изпратите идеята си ТУК.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b5%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2/