(ОПИК) Разработване на иновации от стартиращи предприятия

Срок за кандидатстване: 5 февруари – 5 май 2016г.

Обосновка:

Схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ финансира проекти за разработване на иновации, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):

– мехатроника и чисти технологии

– ИКТ и информатика

– индустрия за здравословен живот и биотехнологии

– нови технологии в креативните и рекреативните индустрии

 

Допустими дейности:

– Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;

– Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, ноу-хау, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;

– Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище;

– Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

– Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт или процес;

– Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;

– Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;

– Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес;

– Визуализация на проекта.

 

Допустими разходи:

– Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта;

– Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

– Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

– Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

– Разходи за наем на помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

– Разходи за външни услуги за:

а) извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики),свързани с разработването на иновативния продукт или процес;

б) защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);

в) създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

г) изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт или процес;

д) разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;

е) изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;

ж) наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране на иновативния продукт или процес;

– Разходи за командировки в страната и чужбина на персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

– Разходи за визуализация

 

Бенефициенти:

– юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите:

а) които имат по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения;

б) които не попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.;

в) не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

 

Интензитет и Размер на помоща:
Интензитет на помощта – до 90% от общите допустими разходи по проекта.
Бюджет на програмата: 10 000 000 евро (19 558 300 лв.)

Минимално финансиране: 50 000 лв.
Максимално финансиране: 391 166 лв.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0/