ОПИК – Разработване на продуктови и производствени иновации

Очакван прием:

декември 2016 – март 2017

Бюджет:

68 454 050 лв.

Цел:

Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):

• ИКТ и информатика:
– производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
– ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри
– 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
– Big Data, GridandCloud Technologies;
– безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
– езикови технологии;
– уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
– използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

• Мехатроника и чисти технологии:
– производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
– машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
– инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
– роботика и автоматизация на процеси;
− проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
– био-мехатроника;
– интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
– чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

• Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:
– методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти)
– производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни)
– производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига
– персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени фрми и средства
– медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм)
– нано-технологии в услуга на медицината
– био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот
– „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.

• Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
– културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
– компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
– алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
– производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Допустими кандидати:
Предприятия, които са:
– търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
– имат поне три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015)

Допустими дейности:
– приложни научни изследвания в предприятието;
– проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, ноу-хау, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
– създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
– тествания, изпитвания, измервания.

Допустими разходи:
– Инвестиционни (ДМА и ДНА);
– Разходи за услуги;
– Оперативни разходи;

Размер на финансирането:
Процент:  25% – 90%
– Минимален размер на БФП за проект: 50 000 лв.
– Максимален размер на БФП за проект: 1 000 000 лв.

Ако имате интерес към създаването на проектно предложение по мярката, можете да направите първата стъпка по реализацията, като ни изпратите идеята си ТУК.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be/