(Мярка 7.5. ОПРСР) ,,Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Бенефициенти

 • Общини в селските райони;
 • Юридически лица с нестопанска цел.

 

Обосновка на подмярката

Туризмът е сред приоритетите на регионалната политика в България. На него се разчита за осезателен принос към постигане на балансирано и устойчиво развитие на българските общини и райони. Развитието на туризма в селски райони, особено в по-отдалечените периферни, крайгранични и планински общини, в които има уникални туристически ресурси следва да се обвърже с националните и европейски културни и туристически маршрути и с развитите туристически зони, за да получат шанс за адекватно експониране и популяризиране на ценностите в малките общини.

 

Вид на помощта

В рамките на тази подмярка се подпомагат инвестиции за:

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи, туристически пътеки и въжени линии за превоз на хора).

 

Връзка с друго законодателство

Делегиран акт в съответствие с чл. 45, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета; Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.


Допустими разходи

Разходите се свеждат до:

 • Изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната цена на актива;
 • Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Проучванията за техническа осъществимост продължават да бъдат разход, който отговаря на условията дори когато на база на техните резултати не се правят изброените по-горе;
 • Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

 

Условия за допустимост

 • Инвестициите трябва да се изпълняват на територията на селските райони на Република България;
 • Инвестициите трябва да отговарят на дефиницията за дребна по мащаби инфраструктура;
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, когато изграждането, реконструкцията или ремонтът се извършват върху имот общинска собственост;
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако са общинска собственост;
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, когато предвидените дейности се изпълняват в съответствие с общинския план за развитие на съответната община, а ако съществува стратегия за местно развитие, да са съгласувани и с нея;
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, когато предвидените дейности се изпълняват в съответствие с програмата за развитие на туризма на територията на общината;
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако е доказано, че няма да имат отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда;
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако е доказано, че отговарят на изискванията на заповедите за определянето на местата по Натура 2000 и плановете за тяхното управление, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и съответните им подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане;
 • Инвестициите са допустими, ако не са обявени за недвижима културна ценност от национално и световно значение;
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако са придружени с анализ на икономическите и социалните ползи в който е доказано, че инвестицията ще доведат до социално–икономическо развитие на селският район;
 • Инвестициите са допустими за подпомагане, ако съдържат аргументация за устойчивостта на инвестицията.

 

Критерии за подбор

Спазени са следните принципи за определяне на критериите за подбор:

 • Принципа на приоритизиране според броя на населението, което ще се възползва от допустимите инвестиции;
 • Принципа на приоритизиране според вида на инвестицията;
 • Принципа на приоритизиране с цел подобряване на околната среда и осигуряване на екологичен ефект и въздействие.

 

Интензитет и размер на помощта

– За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за инвестициите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 75%, когато се установи потенциал за генериране на приходи.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84/