(Мярка 8.1. ОПРСР) Европейска програма за финансиране на ,,Залесяване и поддръжка“

Бенефициенти

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи;
 • Общини, собственици/управляващи земеделски и неземеделски земи;
 • Юридически лица, управляващи земеделски и неземеделски земи;

Обосновка на подмярката

Залесяването има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието. Разширяването на горските ресурси допринася за борбата с промените в климата и увеличава поглъщането на въглерода. Изоставените земеделски земи имат висок потенциал за това намерение, заради сравнително подходящите за бърз растеж на млади горски дървета места.

Чрез увеличаване на лесистостта, основано на местни дървесни видове, ще подобрим също и водния баланс в околните територии, което е важен проблем за страните от Южна Европа.

Залесяването също допринася за защита на околната среда, предпазване от природни бедствия и пожари и спомага за адаптирането към промените в климата. Промените на климата могат да предизвикат намаление на производството, ограничаване на водните ресурси, разпространение на болести по животните и растенията, които са нетипични за даден регион и др. Ето защо политиката за опазване на околната среда сама по себе си не е в състояние да даде отговор на адаптирането към промените на климата. Има нужда от специфични мерки, които да гарантират задоволяването с храни, в бъдеще да подпомагат ефективността от производството като в същото време се опазва околната среда. Такива мерки могат да бъдат залесяване на изоставени земеделски земи, горски територии, ерозирали и застрашени от ерозия територии извън горските територии, създаване/възстановяване на полезащитни горси пояси.

 

Вид на помощта

Безвъзмездна финансова помощ за допустими инвестиции, включително общи разходи, свързани с инвестицията;

 

Връзка с друго законодателство

Закон за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове.


Допустими разходи

 • Изготвяне на технологичен план за залесяване;
 • Почвоподготовка;
 • Закупуване на залесителен материал;
 • Транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
 • Разходи за труд при залесяване;
 • Третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали (например, заразяване с мицел или азот фиксираща бактерия, осъществено индивидуално или чрез ограждане на залесената площ);
 • Други операции, свързани с напояване (където това е възможно), влагане на почвени подобрители с влагозадържащ ефект;
 • Ограждане на залесената територия (където това е необходимо).
 • Попълване (презасяване или презасаждане);
 • Отглеждане на новосъздадените горски култури до 5 години след залесяването;
 • Късни отглеждания, които могат да включват ранни осветления, според дървесния вид и типа на гората;
 • Превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне ненужно проваляне на залесяването.

 

Условия за допустимост

Всички кандидати трябва да докажат собственост на земята, която ще залесяват или правото си да я управляват.

Земята, която ще се залесява трябва да попада в район с лесистост по-малка от 60% или в район с висок или среден риск от ерозия.

Минималната площ за залесяване трябва да бъде както следва:

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи – 0.5 ха;
 • Общини, собственици/управляващи земеделски и неземеделски земи – 1.0 ха;
 • Физически и юридически лица – 0.5 ха;
 • Юридически лица, управляващи земеделски и неземеделски земи – 1.0 ха;
 • Минималният процент на прихващане на новосъздадената гора е по-висок от 25%.
 • Залесяванията трябва да се извършват съгласно Закона за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
 • Избраните дървесни видове за залесяване трябва да отговарят на типа на месторастене.

 

Критерии за подбор

 • местоположение на територията на община с ниска лесистост (от по-малко от 30% до по-малко от 60%, като се дава приоритет на по-ниският процент);
 • местоположение на територията на община, класифицирана с висок или среден риск на ерозия(като се дава приоритет на високия риск);
 • местоположение в съседство с място по Натура 2000;
 • използваните за залесяване дървесни видове са местни.

 

Интензитет и размер на помощта

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 3 500 000 евро на кандидат за подпомагане.

Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 3 500 евро на проект

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 15 866 666 евро.

Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85%.

 

Ако имате интерес към създаването на проектно предложение по мярката, можете да направите първата стъпка по реализацията, като ни изпратите идеята си ТУК.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%81%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%81%d1%8f%d0%b2%d0%b0/