ПРЧР – Добри и Безопасни Условия на Труд

Краен срок за кандидатстване:

Предстои да бъде изяснен;

Цел:

Осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

Бенефициенти:

Микро, малки, средни и големи предприятия в качеството им на работодатели


Допустими дейности:

 1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.
   
  *Разходите за тази дейност (т.1) не следва да превишават 5% от стойността на проекта.

 

 1. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца с превозни средства с капацитет 8+1 и повече места.

   
  *
  В случай, че кандидатът извършва превоза на пътници от и до работното място със собствен транспорт е необходимо за използваното/ите пътно/и превозно/и средство/а да се извърши определяне на разхода на гориво в експлоатационни условия, като кандидатът предостави удостоверение/сертификат, издаден от компетентен орган, съгласно чл. 4, ал. 3 на Наредба №3 за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите, доказващ разходната норма на пътното превозно средство.

 

 1. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите:
 • Осигуряване на колективни предпазни средства, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
 • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
 • Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд;
 • Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с конкретното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;
 • Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии, в случай, че не е осигурено такова от доставчика.
   
  *Задължителното обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място и на професията, съгласно чл. 26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ, не е допустима дейност по настоящата операция.

 

 1. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.


   
  *До 20 % от стойността на проекта може да се използва за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

 

Размер на финансирането:
Минимален размер на безвъзмездното финансиране: 50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 391 166 лв.

Процент на финансиране:
За микро,малки и средни предприятия: 100%

За големи предприятия: 80%

 

Ако имате интерес към създаването на проектно предложение по мярката, можете да направите първата стъпка по реализацията, като ни изпратите идеята си ТУК.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%87%d1%80-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b4/