ОПРЧР – Ново Работно Място

Крайни срокове за кандидатстване:
14.09.2015 г
19.11.2015г
05.02.2016 г.

Цел:

Финансиране на проекти, създаващи устойчиви нови работни места за безработни и неактивни лица

Финансирани дейности:

 • Разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост при работодател в размер на МОД и всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО за съответната длъжност, попадаща в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г.;
 • Разходи за закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, в т.ч. и разходи за оборудване на работни места за хора с увреждания – до 30% от общите разходи по проекта;
 • Разходи за възнаграждения на наставници, които ще подпомагат назначени хора с увреждания;
 • Разходи за командировки на вече наетите по проекта лица;
 • Разходи за предоставяне на професионално обучение;
 • Разходи за обучение по ключови компетентности;
 • Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност.

Размер на финансирането:

Минимален размер на безвъзмездното финансиране:  50 000 лв.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране:  391 166 лв.

Съфинансиране от бенефициента:

• За заети лица в микро, малки и средни предприятия – без съфинансиране от страна на бенефициента/работодателя.

• За заети лица в големи предприятия – съфинансиране от страна на бенефициента/работодателя – 20% от общата стойност на проекта.


Допустими кандидати:

 • Кандидатът е работодател със самостоятелна правосубектност, регистриран и имащ право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащотобългарско законодателство.
 • Кандидатът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи.
 • За приключилите две предходни финансови години, Кандидатът разполага с финансов ресурс (съгласно приложени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс ) равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ).
 • Когато Кандидатът е новорегистрирана/новосъздадена организация, горепосочените изисквания се отнасят и за него и се доказват със същите документи за периода от регистрацията на Кандидата до момента на кандидатстване.
 • В случай, че кандидатът самостоятелно ще извършва обучение по професионална квалификация, същият сле два да притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението. Съответната лицензия следва да се приложи към проектното предложение в съответствие с изискванията, описани в т. 5.2 или при описанието на тази дейност във Формуляра за кандидатстване следва да се посочи номера на лицензията, за да може тя да бъде проверена по служебен път от оценителната комисия.
 • В случай, че кандидатът ще извършва самостоятелно обучение по професионална квалификация, преподавателите/обучителите трябва да отговарят на държавните изисквания за извършване на съответното обучение на възрастни.
 • В случай, че кандидатът ще извършва самостоятелно обучения по ключови компетентности, преподавателите по ключови компетентности следва да притежават релевантно образование и опит в съответната област


Срок за изпълнение на проектите
:  до 31.12.2017 г.

Какво е важно да знаете:

Процедурата финансира проекти, създаващи предпоставки за устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, чрез осигуряване на заетост и, по преценка на работодателя – обучение.

Допустими да кандидатстват са работодатели – микро, малки, средни и големи предприятия. Няма ограничения за правната форма на кандидатите, стига да извършват стопанска дейност. Проекти могат да се подават от действащи, така и от новосъздадени организации, отговарящи на изискването за финансов капацитет.

Трябва да се има предвид, че по тази процедура не са допустими кандидати държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация. Също така по настоящата схема не е допустимо партньорството.

Процедура „Ново работно място 2015“ покрива на 100% разходите по проекти на работодатели – микро, малки и средни предприятия и на 80% разходите по проекти на големи предприятия.

Кандидат-работодателите по схемата, трябва да знаят, че задължителна дейност по проектите е наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца. Под „безработен” в случая трябва да се разбира, лице, което не работи, търси работа и има готовност да започне работа. „Неактивен“ е лице, което към дата на влизане в дейности по операцията не е част от работната сила (не е нито заето, нито безработно). Безработните и неактивни лица са допустима целева група, без значение от колко време те са безработни/неактивни. Не е задължително безработните лица, които се включват в проекта да са регистрирани в Бюрата по труда. Могат да бъдат наемани и безработни студенти в задочна форма на обучение, но не и тези в редовна. Не се допуска лица да бъдат наети при работодател, при който са били заети на трудово правоотношение през някой от предходните 12 месеца от датата на сключване на договор.

Възнаграждения за наетите на работа в размер на Минималния осигурителен доход  за съответната група професия и осигуровки за сметка на работодателя за наетите по проекта лица се покриват от безвъзмездната финансова помощ. От своя страна работодателят е длъжен да запази работните места на минимум 50 % от наетите по проекта лица за минимум 12 месеца, след приключване на дейностите по проекта.

Като допустими дейности по проекта са предвидени обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, но само и единствено за новоназначените по проекта лица. В този смисъл, лицата първо трябва да бъдат назначени на работа, а след това да преминат обучение, ако работното място изисква съответната професионална квалификация/ключова компетентност.

По тази процедура обучителната организация не може да е партньор по проекта. Тя се избира по реда на ПМС 118/ЗОП. Има изключение единствено за работодатели, които притежават активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които е предвидено да се провежда обучението. Единствено тези работодатели могат самостоятелно да извършат обучението.

Схемата „Ново работно място 2015“ предвижда и осигуряване на наставници за хората с увреждания, наети на работа.

Ремонтните дейности са допустим разход по проекта (до 10 % от преките допустими разходи) единствено в случай, че се разкриват нови работни места за хора с увреждания и има необходимост тези новоразкрити места да се адаптират към индивидуалните потребности на лицата с увреждания.

В случай, че са надлежно обосновани и са необходими за изпълнение на преките задължения на лицата, включени в субсидирана заетост, по настоящата процедура се финансират разходи за закупуване работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар. Тези разходи не могат да надвишават 30% от общите разходи по проекта.

По схемата са предвидени и разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта.

Ако имате интерес към създаването на проектно предложение по мярката, можете да направите първата стъпка по реализацията, като ни изпратите идеята си ТУК.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%be%d0%bf%d1%80%d1%87%d1%80-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be/