Мярка (15.2 ОПРСР) „Поддръжка и запазване горски ресурси“

15.2. Подпомагане за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси
Обосновка на подмярката

Тази подмярка е в отговор на необходимостта от опазване на горските генетични ресурси, включително дейности, като развитието на различни сортове на дървесните видове, за да се адаптират към специфичните местни условия. Необходимо е богато генетично разнообразие сред и в рамките на дървесните видове, за да се гарантира, че горите допринасят изцяло за всички екологични, климатични и социални цели. Без такова разнообразие, горите стават все по-малко жизнени и по-малко устойчиви на вредители и болести, така че не могат да предоставят очакваното ниво на услуги на екосистемите.

 

Вид на помощта

Безвъзмездна финансова помощ под формата на годишни компенсаторни плащания за хектар гора на бенефициенти, които доброволно се задължават да извършват дейности по опазване и поддръжка на горски генетични ресурси за срок от 7 години. За дейността „Съхраняване и поддръжка на горски генетичните ресурси в лабораторни условия“, помощта е във вид на инвестиционно подпомагане.

 

Връзка с друго законодателство

Закон за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

 

Бенефициенти

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
 • Общини, собственици/управляващи горски територии;
 • Юридически лица, управляващи държавни горски територии;
 • Юридически лица, наематели на горски територии.

За дейността „Съхраняване и поддръжка на горски генетичните ресурси в лабораторни условия“ бенефициенти могат да бъдат:

 • Държавни институции, отговорни за управлението на горските генетичните ресурси;
 • Научни институти и университети, поддържащи горски генетичните ресурси.

 

Допустими разходи

 • В семепроизводствени насаждения и градини: предотвратяване на участието в семепроизводствените насаждения и градини на видове, различни от съхранените; прибиране на реколтата от семена или фиданки; лесовъдни дейности, предвидени в горскостопанския план или програма;
 • Използване на подходящи семена/фиданки със сертифициран/доказан произход за създаване на производствени градини за опазване и развъждане на редки дървесни видове и храсти, като бряст, или устойчиви сортове ясенови насаждения, лъжник (странджански дъб), планински явор и горскоплодни видове за производството на семена и събирането им.
 • Съхраняване и поддръжка на горски генетичните ресурси в лабораторни условия;

 

Условия за допустимост

 • Всички кандидати трябва да докажат собственост на горската територия, с която кандидатстват за подпомагане, или правото си да я управляват;
 • Минималната площ за залесяване трябва да бъде както следва: физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии – 0.5 ха; общини, собственици/управляващи горски територии – 1.0 ха; юридически лица, управляващи държавни горски територии – 1.0 ха; сдружения на горепосочените – 1.0 ха.
 • Плащанията покриват само онези ангажименти, които надхвърлят съответните задължителни изисквания, установени от националния закон за горите или друго съответно национално законодателство.
 • Задълженията се поемат за период между пет и седем години.
 • По настоящата подмярка не се предоставя подпомагане за дейности, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации.
 • За дейността „Съхраняване и поддръжка на горски генетичните ресурси в лабораторни условия“ кандидатите за подпомагане трябва да поддържат сортовата чистота на горските видове.

 

Критерии за подбор

Всички заявления ще бъдат проверявани дали отговорят на условията за допустимост. Избираемите проекти ще бъдат класирани според следните критерии за избор:

 • големината на площта, с която са поемат ангажименти за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси, като приоритет ще се дава на по-голямата площ;
 • брой на дейностите за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси, които ще се прилагат от един бенефициент, като приоритет ще се дава на по-високия брой.

За дейността „Съхраняване и поддръжка на горски генетичните ресурси в лабораторни условия“ селекцията на проектите ще се извършва на основа на приоритетите, които се отнасят до:

 • Инвестиции насочени, директно до опазване на генетичните ресурси;
 • Инвестиции, свързани с разпространение на знания и добри практики;
 • Инвестиции, свързани с информационни платформи включващи, описание на понастоящем съхранявани генетични ресурси.

 

Интензитет и размер на помощта

По тази подмярка ще се прилага годишно компенсаторно плащане на площ с размер до левовата равностойност на 200 евро/ха. За инвестиции по дейността „Съхраняване и поддръжка на горски генетичните ресурси в лабораторни условия“ подпомагането ще бъде в размер на 100% от допустимите разходи по проект.

 

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 1 500 000 евро.

Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85%.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d1%80%d1%8a%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/