Преработване продукти аквакултури

14.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 72/ Преработване на продуктите на риболова и аквакултурите
 
14.2. Приоритет на Съюза:
Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка;
Стимулиране на иновативни, конкурентноспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.
 
14.3. Специфични цели:
14.3.1. Смекчаване на въздействието на изменението на климата /увеличаване на енергийната ефективност;
14.3.2. Насърчаване на конкурентоспособен риболов;
14.3.3. Насърчаване на конкурентоспособните аквакултури;
14.3.4. Насърчаване на устойчивите аквакултури, включително биоразнообразието;
14.3.5. Да се дадат права на производителите и да се осигури по-добра координация по веригата на стойността.
 
14.4. Тематична цел: 3 и 6
 
14.5. Обосновка за избор на мярката:
Поради спецификата на рибното стопанство на България, състояща се в сравнително малко на брой видове за риболов и аквакултура, като цяло асортиментите на преработените продукти са ограничени, макар и със сравнително висока добавена стойност. При някои от основните стопански видове е постигната известна степен на уедряване по веригите на добавяне на стойност, съчетано с вертикална интеграция от улова или производството на жива риба, през преработката им, до търговията със съответните рибни продукти. Такава интеграция е постигната за цацата, дъговата пъстърва, черната морска мида, и донякъде – за уловите, преработката и търговията с рапан както и при производството на черен хайвер от есетрови риби. Няма информация подобна интеграция да се е случила в подсектора на топлолюбивите сладководни аквакултури.

Важна форма за повишаване на дохода на предприятията за преработване и предлагане на пазара е възможността за разнообразяване на продукцията и включването на нови видове с добри изгледи за реализация на пазара.

Към момента няма данни преработващата промишленост в рибното стопанство на България да задоволява търсенето на суровини и продукти от други индустрии с потенциал за оползотворяване на странични продукти и/или добавяне на алтернативна стойност при интеграцията на съответните предприятия във веригата на добавяне на стойност в сектор рибно стопанство, например оползотворяването на отпадъчни продукти за производството на алтернативна енергия, за вложения в селското стопанство – например рибно брашно или добавки за храни за животни и птици, торове за растениевъдството, или дори за производството на суровини за козметичната и фармацевтичната индустрия.

На този етап, заради неконкурентоспособност на риболовния сектор и сектора на аквакултурата доставките на местно произведени суровини са далеч от производствения потенциал на страната и преработвателната промишленост е силно зависима от вноса на суровини.

Повишаването на ефективността при управлението посредством въвеждането на нови или подобрени системи за управление ще позволи добро проследяване и планиране както на производствените процеси, така и на запасите от суровини, ще оптимизира планирането и управлението на производствените програми и човешките ресурси. Ще се подобрят връзките с доставчиците и клиентите. Всичко това директно може да повлияе върху намаляване на разходите, да увеличи приходите и тяхната събираемост и по този начин да гарантира повишаване на конкурентоспособността на предприятията и тяхната устойчивост.

За да се осигури възможност за по-дългосрочно съхранение, както и за да се разнообразят предлаганите на пазара свръхпроизвеждани или слабоексплоатирани видове, е необходимо те да се преработят и консервират или замразят. Чрез подкрепа на преработвателните предприятия, които ще изкупуват продукцията на производителите ще се гарантира жизнеспособността на рибарството и аквакултурите на силно конкурентния пазар. Така секторът на рибарството и аквакултурата има шанс да стане икономически жизнеспособен и устойчив на външни сътресения и на конкуренция от трети държави.

Цялостната подкрепа и стремеж за производство на биологична продукция изисква подпомагане и на нейната обработка и преработка с цел да се добави стойност към производството, осигури повишаване на доходите и устойчивост на предприятията. Така, освен другите форми на подпомагане, подкрепа по настоящата мярка ще могат да получат всички предприятия, които целят да преработват биологична продукция, както самите производителите, така и нови фирми или предприятия, преработващи риба и рибни продукти.

За да се намали въздействието върху околната среда, ще се насърчават предприятията да реализират инвестиции, които намаляват потреблението на енергия и емисиите на парникови газове в околната среда, така и такива, които преработват и намаляват до минимум всички отпадъци и странични продукти. Ще се насърчи производството на рибно брашно, което е ценен източник на протеин и аминокиселини и като такова е скъпа и ценна фуражна добавка и чрез реализацията му ще се повишат доходите на предприятията, които го произвеждат. Същевременно, модернизирането и инвестирането в енергоспестяващи технологиии не само ще допринесе до намаляване на въздействието върху околната среда, но и до намаляване на разходите за ресурси и ще осигури дългосрочна устойчивост.

Реализацията на договорените проекти по Оперативна програма Развитие на сектор Рибарство 2007-2013 г. в съответствие със заложеното в инвестиционните намерения, ще допринесе за увеличаване на преработката на риба и рибни продукти с близо 288 тона, от които две трети в замразени продукти и една трета в други продукти. Интересът към мярката е значителен, като доказателство за това е отчетеният недостиг на средства за , договориране на инвестиции подкрепяща преработката на риба и рибни продукти. Това предопределя наличието на проектна готовност и желание за инвестиране в сектора за обработка и преработка на продуктите от риболова и аквакултурите още в началото на програмния период 2014-2020 г.
 
14.6. Допустими дейности:
14.6.1. Инвестиции за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци в преработвателните предприятия;
14.6.2. Инвестиции, които са предназначени за обработка и/или преработкана свръхпроизвеждани или слабоексплоатирани видове;
14.6.3. Инвестиции, които са предназначени за преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;
14.6.4. Инвестиции, които са предназначени за обработването и/или преработването на продукти на биологичните аквакултури;
14.6.5. Инвестиции в предприятия, които обработват и/или преработват продукти от риболова и аквакултурите и които водят до:
14.6.5.1. Въвеждане на нови или подобрени продукти;
14.6.5.2. Въвеждане на нови или подобрени процеси;
14.6.5.3. Въвеждане на ови или подобрени системи на управление и организация.
 
14.7. Условия за допустимост на дейностите:
Ще се подкрепят приоритетно проекти на съществуващи предприятия, както и проекти на микро, малки и средни предприятия.
 
14.8. Допустими кандидати:
По настоящата мярка ще могат да се финансират както кандидати, които имат съществуващи предприятия, така и такива, които искат да изградят предприятие за обработка и преработка, при спазване на следните ограничения:
14.8.1. За инвестиции по т. 14.6.2. и 14.6.4. са допустими еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
14.8.2. За инвестиции по т.14.6.1., 14.6.3. и 14.6.5. съществуващи предприятия, обработващи и/или преработващи продукти на риболова и аквакултурата.
 
14.9. Форма на подпомагане:
14.9.1. Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
14.9.2. Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
 
14.10. Интензитет на помощта:
14.10.1. Интензитетът на помощта е 50% от общите допустими разходи.
14.10.2. При бенефициент, който попада извън определението за МСП, интензитетът се намалява с 20 процентни пункта

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8/