Производствени инвестиции в аквакултурите

9.1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 46/ Производствени инвестиции в аквакултурите
 
9.2. Приоритет на Съюза:
Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка;
Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка.
 
9.3. Специфични цели:
9.3.1. Да се насърчават устойчиви аквакултури, включително биоразнообразието;
9.3.2. Да се насърчават конкурентноспособни аквакултури.
 
9.4. Тематична цел: 3 и 6
 
9.5. Обосновка за избор на мярката:
В периода 2007-2011г. в България се наблюдава тенденция на плавно нарастване на потреблението на риба и рибни продукти от домакинствата, като е налице нагласа за увеличаване на консумацията им при повишаване на покупателната способност на домакинствата.

В сектора на аквакултурата преобладават малки стопанства за топловодни аквакултури. Тези стопанства трудно покриват поръчки за редовни доставки на по-големи количества риба, както за големите търговски вериги, така и за износ.

Достъпът до някои от водоемите е труден заради липсата на добри пътища, някои стопанства нямат достъп до електричество и течаща питейна вода, значителна част от стопанствата не разполагат със защита срещу бракониери, рибоядни птици и бозайници.

Повечето от ползваните водоеми имат нужда от почистване на дъното, някои – от укрепване на стени и цялостна техническа поддръжка. Голяма част от стопанства се нуждаят от въвеждането на ресурсоспестяващи технологии по отношение на ползваната енергия, вода и храна за отглежданите риби и от оборудване за подобряване на параметрите на водната среда (напр. ареатори). Почти всички стопанства се нуждаят от модернизация и механизиране, както и от подобряване на условията за труд.

С прилагането на тази мярка ще се даде възможност за модернизация на стопанствата и подпомагане на технологичното развитие, за увеличаване на обема на производство, а оттук и общото производство на страната, ще се подобри качеството на произвежданата продукция при понижени разходи за ресурси, ще се подобрят условията за труд и отглеждане на животните, ще се намали вредното въздействие върху околната среда и ще се гарантира устойчиво аквакултурно производство.

Мярката ще подкрепя инвестиции и дейности, които водят до осигуряване на устойчива аквакултура, повишаване на конкурентоспособността и стимулиране на икономическия растеж в сектора. Допустими са инвестиции, които ще доведат до повишаване на икономическата ефективност на предприятията, повишаване на производителността на труда, повишаване на производствения капацитет и други фактори имащи пряко влияние за повишаване на конкурентоспособността и/или осигуряване на устойчивост на съществуващите предприятия.
 
9.6. Допустими дейности:
Ще бъдат допустими и инвестиции, които са свързани със създаване на нови предприятия в сектора.
9.6.1. Производствени инвестиции в нови аквакултурни ферми;
9.6.2. Диверсификация на аквакултурното производство и на отглежданите видове;
9.6.3. Модернизация на обектите за производство на аквакултури;
9.6.4. Подобряване на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
9.6.5. Подобряване и осъвременяване на условията за отглеждане, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
9.6.6. Намаляване на отрицателното въздействие или повишаването на положителното въздействие върху околната среда;
9.6.7. Подобряване на ефективното използване на ресурсите;
9.6.8. Въвеждане на мерки/технологии, насочени към предотвратяване на отлагането на утайки.
 
9.7. Условия за допустимост на дейностите:
Подпомагането по настоящата мярка, което се предоставя във връзка с увеличаването на производството и/или осъвременяването на съществуващи предприятия за аквакултури или за изграждането на нови, е допустимо при условие че развитието е съгласувано с многогодишния национален стратегически план за развитието на аквакултурите.

Когато проектите са за инвестиции в оборудване или инфраструктура с цел да се въведат стандарти в областта на околната среда, здравето на хората или животните, хигиената или хуманното отношение към животните съгласно правото на Съюза, подпомагането може да се предоставя до датата, на която стандартите стават задължителни за предприятията.

В случай на създаване на нови предприятия, кандидатите трябва да представят бизнес план, а в случаите когато стойността на инвестицията надвишава 50 000 евро— и предпроектно проучване.
Ще се подкрепят приоритетно проекти на микро, малки и средни предприятия, както и проекти на съществуващи предприятия, развиващи дейност в сектор Аквакултура.
 
9.8. Допустими кандидати:
9.8.1. Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултура;
9.8.2. За дейностите по т.9.6.1. могат да кандидатстват и Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които до сега не са развивали дейност в сектор Аквакултура.
 
9.9. Форма на подпомагане:
9.9.1. Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
9.9.2. Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
 
9.11. Интензитет на помощта:
Интензитетът на помощта е 50% от общите допустими разходи. При бенефициент, който попада извън определението за малки и средни предприятия, интензитета се намалява с 20 процентни пункта

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb/