Развитие на рибарските райони

1.Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование):63 + 66 / Устойчиво развитие на рибарските райони чрез Изпълнение на стратегии за местно развитие и дейности за сътрудничество
 
1.1. Приоритет на Съюза:
Повишаване на заетостта и териториалното сближаване чрез следните конкретни цели
 
1.2. Специфична цел:
Да се повиши заетостта и териториалното сближаване в районите, зависими от риболова
 
1.3. Тематична цел: 8
 
1.4. Обосновка за избор на мярката:
ПМДР ще подпомогне устойчивото развитие на рибарските райони в съответствие с подхода за воденото от общностите местно развитие. Стратегиите за местно развитие увеличават в максимално висока степен участието на секторите на рибарството и аквакултурите в устойчивото развитие на крайбрежните и вътрешните рибарски райони и гарантират пълноценното използване и оползотворяване на възможностите, които предлагат на местните общности морското и крайбрежното развитие и развитието на вътрешните водоеми.

Подкрепата за изпълнение на стратегиите за местно развитие ще допринесе за добавяне на стойност, създаване на работни места и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка в рибарството и аквакултурите; подпомагане на диверсификацията, ученето през целия живот; подобряване и използване на екологичните дадености на рибарските райони, включително операции за смекчаване на изменението на климата; насърчаване на културното наследство, включително и морското културно наследство; засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности. Независимо от широкия аспект на очакваните въздействия и резултати, стратегиите следва да са съсредоточени върху рибарството и диверсификацията на рибарските райони.

Където е подходящо МИРГ ще подпомагат инициативи и дейности позволяващи „син растеж”, включително трансфера на съответните подходящи иновации на своята територия.
 
1.5. Допустими дейности:
1.5.1. Дейности, свързани с подготовка на местните инициативни групи и техните стратегии;
1.5.2. Подпомагане изпълнението на дейностите, заложени в Стратегиите за местно развитие, вкл. подпомагане на текущите разходи на МИРГ;
1.5.3. Дейности за сътрудничество, вкл. междутериториални или транснационални проекти за сътрудничество, подготвително техническо подпомагане на проекти за междутериториално и транснационално сътрудничество.

1.6. Условия за допустимост на дейностите:
1.6.1. Дейностите са извършени в „рибарски район“;
1.6.2. Стратегията трябва да отговаря на възможностите и потребностите, които са установени в съответния район, и на приоритетите на Съюза за ЕФМДР;
1.6.3. Когато помощта се отпуска за дейности, отговарящи на мерките по ЕФМДР, следва да се приложат съответните условия и размерите на финансовото участие за операция, определени в ПМДР;
1.6.4. Дейностите по т. 16.5.3. „Междутериториално сътрудничество“ следва да са свързани със сътрудничество в рамките на страната, а по транснационално сътрудничество между територии в няколко държави членки и/или с територии в трети държави.
 
1.7. Допустими кандидати:
Местни инициативни рибарски групи (МИРГ)
 
1.8. Условия за допустимост на кандидатите:
1.9. При осъществяване на дейности по транснационално сътрудничество партньор на дадена МИРГ по ПМДР освен други МИРГ (FLAGs) може да бъде местно публично-частно партньорство, което изпълнява стратегия за местно развитие в рамките на Съюза или извън него.
 
1.10. Форма на подпомагане:
1.10.1. Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;
1.10.2. Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.
 
1.11. Размер на помощта:
1.11.1. Помощта по т. 16.6.1. е в размер на до _________ на одобрен кандидат по мярката
1.11.2. Помощта по т. 16.6.2. е в рамките на одобрената стратегия, но не повече от _________
1.11.3. Текущите разходи на групите за изпълнение на местната стратегия за развитие са в размер до 25 % от общите публични разходи, направени в рамките на стратегията за местно развитие
Обхватът на мярката и предвидените за подпомагане дейности са детайлно разписани в секция 5 от Програмата.

Постоянен линк към тази тема: https://evropeiski-programi.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b8/